پروژه های در دست اجرا

تعداد بازدید:۶۶۷

- تهیه اطلس و گزارش آلاینده‌های زمین‌زاد ایران: گزارش زمین شناسی زیست محیطی شهر ساری آلودگی آب

مسئول پروژه: حسن دیداری

 

- تهیه اطلس و گزارش آلاینده‌های زمین‌زاد ایران: گزارش زمین شناسی زیست محیطی شهر ساری آلودگی خاک

مسئول پروژه: علی فیضی

 

- تهیه اطلس و گزارش آلاینده‌های زمین‌زاد ایران: گزارش زمین شناسی زیست محیطی شهر ساری آلودگی گیاه

مسئول پروژه: علی فیضی

 

- تهیه اطلس و گزارش آلاینده‌های زمین‌زاد ایران: گزارش زمین شناسی زیست محیطی معدن زغال سنگ طزره شاهرود

مسئول پروژه: علی فیضی

 

- تهیه اطلس و گزارش آلاینده‌های زمین‌زاد ایران: گزارش زمین شناسی زیست محیطی شهرساری آلودگی مواد پرتوزا

مسئول پروژه: حسن دیداری

 

- پروژه اطلس پهنه بندی مخاطرات زمین شناسی کشور

مسئول پروژه: پریسا پیروزفر

 

- تهیه نقشه 1/50000 زیست محیطی تجریش

مسئول پروژه: علیرضا سیاره

 

- بررسی هیدروژئوشیمی آب های شرب تهران با نگرشی بر زمین شناسی پزشکی در برگه 1:100000 تهران

مسئول پروژه: شهره عرفان

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱