تاریخچه گروه آب زمین شناسی

تعداد بازدید:۶۹۱

از بدو تأسیس سازمان زمین شناسی کشور، گروه آب زمین شناسی با حضور چند نفر از متخصصین این رشته و رشته های وابسته شکل پذیرفت. از جمله چهره های سرشناس این گروه می توان به آقایان دکتر امیر شاه بیگ، مهندس  محمد حسین ایرانمنش، دکتر مرتضی امینی و دکتر هوشنگ فروغی اشاره نمود. از جمله نشریات شاخص گروه می توان کتاب و نقشه "آب های معدنی و گرم ایران" و کتاب " قنات، بازسازی و بهسازی و ازدیاد آبدهی"  را برشمرد. متأسفانه بدلیل سوء برداشت وزارت نیرو از قلمرو فعالیت مطالعاتی گروه آب زمین شناسی و اعلان آن بعنوان فعالیت های مشابه با وظایف سازمانی خود، این گروه پس از چند ماه فعالیت در "گروه زمین شناسی مهندسی" ادغام گردید. از این پس تا مهر ماه سال 1391 امور تخصصی و تحقیقاتی آب زمین شناسی جزئی از فعالیت های گروه زمین‌شناسی مهندسی بود. با پیشرفت علوم وابسته به زمین‌شناسی ، گسترش نیاز کشور به تحقیقات آبشناسی و تعریف شرح وظایف به گونه ای که با فعالیت های سایر سازمان ها از جمله وزارت نیرو مشابه نباشد، از تاریخ یاد شده بطور رسمی گروه مستقلی با عنوان گروه "آب‌زمین‌شناسی" در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شکل پذیرفت. تاکنون عمده فعالیت های این گروه در غالب تهیه نقشه‌های کاربردی آب زمین شناسی، گزارش ها و نقشه های مخاطرات طبیعی وابسته به آبشناسی مانند نقشه‌های خطر سیل و فرونشست ناحیه ای زمین، کیفیت منابع آب، پایش فعالیت های ژئودینامیکی بر اساس تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی، تأثیر عوامل آب شناختی بر مسائل ژئوتکنیکی و غیره بوده است.

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱