فعالیت های شاخص در گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی

تعداد بازدید:۵۲۶

ریخت زمین ساخت:

مورفوتکتونیک (ریخت زمینساخت): علمی است که به بررسی اندرکنش حرکات زمینساختی و فرسایش در شکل گیری توپوگرافی ها در سطح زمین می‌پردازد. با انجام این گونه از مطالعات، می‌توان به پارامترهای ارزشمندی همچون: نرخ یا آهنگ فرایش (Uplift Rate)، آهنگ لغزش (Slipe Rate) و درنتیجه به برآورد مناسبی از میزان جنبایی ساختارهای زمینساختی (چین ها و گسل ها) در بازه زمانی میان مدت (ده هزار سال گذشته) و بلند مدت (دو میلیون سال گذشته) دست یافت.

دیرینه لرزه شناسی:

پالئوسایزمولوژی (دیرینه لرزه شناسی): ابزاری است به منظور مطالعه و بررسی بزرگا و زمان رخداد زمینلرزه‌های گذشته (تاریخی و پیش از تاریخ). با انجام این گونه از مطالعات بر روی شواهد مستقیم و غیر مستقیم به جای مانده از زمینلرزه های دیرینه، تلاش می‌گردد تا به الگویی مناسب از دوره بازگشت زمینلرزه ها بر روی گسل های لرزه زا (به عنوان سرچشمه های لرزه زا) و ... دست یافت.

زلزله شناسی:

زلزله شناسی دانش مطالعه زمینلرزه ها و نیز شناخت و بررسی چگونگی انتشار امواج ناشی از رخداد آنها در زمین است. به طور کلی، پدیده زمینلرزه آزاد شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در مدت بسیار طولانی در محل گسل های موجود در پوسته‌ زمین است. این فرآیند پیچیده و سریع از نقطه‌ای در عمق زمین به نام کانون زمینلرزه آغاز می‌گردد و با رخداد آن انرژی به صورت مجموعه‌ای از امواج منتشر و باعث لرزش سطح زمین می‌شود.

ژئودزی محلی:

بهره گیری از ژئودزی در انجام مطالعات زمین‌ساخت جنبا: در مناطق تکتونیکی فعال، با انجام برداشت های دقیق نقشه برداری (همچون بهره گیری از برداشت GPS) به صورت دوره‌ای و در طی یک بازه زمانی کوتاه مدت می‌توان به برآورد مناسبی از میزان و آهنگ دگرشکلی سطح پوسته زمین دست یافت. این گونه مطالعات هم در مقیاس منطقه‌ای و هم در مقیاس محلی‌تر (به عنوان نمونه: بر روی یک پهنه گسلی جنبا) انجام پذیر است.

مدل سازی عددی تغییر شکل های جنبا:

بهره‌گیری از مدل سازی ژئومکانیکی در انجام مطالعات زمین‌ساخت جنبا: برای این منظور از نرم افزارهای تخصصی و ... استفاده می‌گردد. در حال حاضر، گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی تلاش دارد تا سازوکار خروج مواد از مغزه ساختارهای چین خورده جنبا و همچنین الگوی تمرکز تنش در پیرامون گسل های جنبا و لرزه زا را مدل نماید.

 

شرح وظایف گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی

به طورکلی، این گروه تخصصی پروژه های پژوهشی ملی، بین المللی و دانشگاهی از نوع زیر را برنامه  ریزی و به انجام  می رساند:

1- تهیه نقشه گسل های فعال در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ به منظور به کارگیری در مطالعات برآورد خطر زمینلرزه

2- تهیه نقشه و گزارش های لرزه زمین ساخت مناطق مختلف در مقیاس های مختلف

3- انجام پژوهش های ریخت زمین ساختی به منظور بررسی ویژگی های هندسی و کینماتیکی پهنه های ساختاری در گستره های زمین ساختی جنبا

4- انجام پژوهش های دیرینه لرزه شناختی بر روی گسل های فعال به منظور بررسی ویژگی های زمینلرزه ای آنها (همچون: بزرگای زمینلرزه های پیشین، دوره بازگشت زمینلرزه های بزرگ، آهنگ لغزش و...) در مناطق مهم و پر جمعیت کشور

5- انجام پژوهش های خردلرزه خیزی در گستره های زمین ساختی جنبا همچون مناطق زلزله زده

6- انجام بررسی های لرزه زمین ساختی دفتری و میدانی به منظور شناسایی گسل های مسبب زمینلرزه و ویژگی های جنبش شدید آنها  در مناطق زلزله‌زده  با اهداف پژوهشی و مدیریت بحرانی  

 7- انجام برداشت های  GPS به صورت دوره ای به منظور تلفیق با داده های زلزله شناختی و نوزمین ساختی برای مدل سازی ژئودینامیکی در گستره های جنبای ایران زمین

 8- تلاش برای راه اندازی و بهره گیری هرچه بیشتر از امکانات بروز در کشور، همچون: راه اندازی آزمایشگاه های سن سنجی، راه اندازی پایگاه داده های زمین شناسی  زمینلرزه ها و نیز تهیه اطلس گسلش های سطحی زمینلرزه های ایران که برای نخستین  بار در کشور درحال اجرا می باشند.

9 – بکارگیری تکنیک مدل سازی ژئومکانیکی برای تحلیل و شبیه سازی تغییر شکل های جوان پوسته زمین

 

 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸