پروژه های در دست اجرا

تعداد بازدید:۱۷۳

- تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی تجریش

مسئول پروژه: مازیار میرتمیزدوست

 

- طرح ملی شناخت، بررسی و مطالعه رخدادهای ناپایداری دامنه ای کشور

مسئول پروژه: مازیار میرتمیزدوست

- جانمایی زمین لغزش های القایی زمین لرزه 1369 رودبار- منجیل (زیر پروژه طرح ملی شناخت، بررسی و مطالعه رخدادهای ناپایداری دامنه ای کشور)

 

- تهیه اطلس ملی شناسنامه ژئومکانیکی و زمین شناسی مهندسی برونزدهای توده سنگی 

مسئول پروژه: مسعود محمودپور

 

- تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی ۱/۵۰۰۰۰ رشت

مسئول پروژه: مسعود محمودپور

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱