پروژه های در دست اجرا

تعداد بازدید:۲۰۶

 

- اکتشاف منابع آبی کارست به تفکیک استانها: گزارش تکتونیک کارست کرمانشاه(فاز اول)

مسئول پروژه: احمدرضا قاسمی

 

- فرونشست دشت های کشور (اطلس تهران): اطلس فرونشست استان تهران

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

- فرونشست دشت های کشور: گزارش فرونشست دشت قزوین

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

- گزارش مطالعات چینه نگاری کاربردی آب های کارستی استان بوشهر

مسئول پروژه: احمدرضا قاسمی

 

- نقشه سیل استان مازندران

مسئول پروژه: امیر شمشکی

 

- گزارش سیلاب مردادماه 1401 استان تهران

مسئول پروژه: امیر شمشکی

 

- نقشه پتانسیل کارست کشور

مسئول پروژه: احمدرضا قاسمی

 

- نقشه فروچاله های کشور

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

- گزارش خطر سیلاب در محدوده شهرک های صنعتی استان تهران

مسئول پروژه: امیر شمشکی

 

- نقشه بروزرسانی شده خطر سیلاب کشور

مسئول پروژه: امیر شمشکی

 

- گزارش لاگ های حفاری دشت کاشان (مطالعات فرونشست)

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

-  نقشه ضخامت آبرفت دشت های کشور

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

- نقشه موضوعی فرونشست استان گلستان

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

- نقشه موضوعی فرونشست استان مازندران

مسئول پروژه: ایمان انتظام سلطانی

 

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۱