بررسی علل وقوع سیل ۸۱/۵/۲۱ و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان

نوع گزارش زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده احمد دادستان- علیرضا سیاره
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

بررسی علل وقوع سیل 81/5/21 و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان

کلید واژه ها: گلستان زیست محیطی