گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان (بهمن ۱۳۹۲)

نوع گزارش زیست محیطی
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده احمد دادستان- ایوب قدیرزاده- جمشید سبحان وردی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

تمامی داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از دشت مایان از قبیل داده‌های آب و هوایی و جغرافیایی، زمین‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی، هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی خاک به‌دست آمده همگی وجود آلودگی را در آب‌های سطحی و آب‌های زیر‌زمینی محدوده مورد مطالعه دشت مایان تایید می‌کند. همچنین برخی از خاک‌های مناطق محدوده مورد مطالعه، دارای میانگین عناصر جزئی بیش از میانگین استاندارد هستند. در این قسمت و بررسی تفصیلی علل و منشا آلودگی از نظر زمین‌زاد و یا بشر زاد بودن آن بحث می‌شود و پس از بررسی آثار آلودگی بر بوم‌سامانه منطقه، پیشنهادات ارائه می‌گردد.