گزارش بررسی آلودگی فلزی در خاک‎های اطراف کوره ذوب روی زنجان

نوع گزارش پروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده علیرضا سیاره- مریم غیورانه
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی فلزی در خاک‎های اطراف کوره ذوب روی زنجان می‎باشد. برای این منظور نمونه‎برداری از خاک‎های منطقه در جهات جغرافیایی مختلف و از افق‎های سطحی (10-0 سانتی‎متر) و عمقی (30-10 و 60-30 سانتی‎متر) آن صورت گرفت. علاوه بر تعیین غلظت کل فلزات سنگین و خواص فیزیکوشیمیایی (درصد ماده آلی، درصد محتوای رس و pH)، آنالیز استخراج ترتیبی نیز به منظور بررسی رفتار و روند گونه‎سازی فلزات در برخی نمونه‎های خاک انجام شد. از روش‎های آماری چند‎متغیره (تحلیل مؤلفه اصلی و آنالیز خوشه‎ای) برای تعیین منشاء فلزات و ارتباط خواص فیزیکوشیمیایی خاک با غلظت عناصر استفاده گردید.