گزارش بررسی اثرات استفاده از فاضلاب بر خاک اراضی کشاورزی شهر ری

نوع گزارش پروژه های مشترک گروه زیست محیطی با دانشگاه ها
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
نویسنده علیرضا سیاره - حامد مکاری یامچی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

گزارش بررسی اثرات استفاده از فاضلاب بر خاک اراضی کشاورزی شهر ری