بررسی مقدماتی اصلاح پیچ سامان، ساختگاه جایگاه سوخت و کارتینگ منطقه اوشان، فشم و میگون- استان تهران (فروردین ۱۳۸۹)

نوع گزارش مهندسی
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمدجواد بلورچی، سپهر رجبی بانیانی و مازیار میرتمیز دوست
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۱۵ فروردین ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

بازدید و بررسی برای سامان دهی هندسی پیچ سامان، مکان یابی ساختگاه جایگاه سوخت و کارتینگ شهر اوشان، فشم و میگون، بنا به درخواست کتبی شماره 8/20558/ ش مورخ 88/12/11 شهرداری محترم منطقه انجام گردید که به دنبال آن گروهی از کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منطقه اعزام شدند. گزارش حاضر نیز، حاصل بازدید و بررسی های اولیه صورت گرفته از منطقه می باشد.

کلید واژه ها: تهران مهندسی