گزارش پژوهشی مقدماتی بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزهای زمینلرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶باختر کرمانشاه-ازگله (بزرگا ۷/۳)

نوع گزارش لرزه زمین ساخت
فایل
گروه لرزه زمین ساخت
نویسنده دکتر شهریار سلیمانی آزاد، نیره صبور، مهدی مرادی، علی اژدری، طهمورث یوسفی، دکتر مهدی مشعل و دکتر مه‌آسا روستا
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۳۰ آبان ۱۳۹۶

خلاصه توضیحات

در پژوهش حاضر، با توجه به رخداد زمینلرزه ای بزرگ در گستره سر پل ذهاب-ازگله در باختر کرمانشاه در تاریخ 21 آبان ماه 1396 بر آنیم تا با بهره گیری از پژوهشهای دفتری و میدانی به بررسی ویژگی های زمین شناختی زمینلرزه، تعیین پهنه مهلرزه ای و نیز گسل مسبب این رخداد مهلرزه ای در گستره باختری کوه های زاگرس بپردازیم. از این رو، تیمی به سرپرستی گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی سازمان زمین شناسی کشور به انجام این مهم پرداخته است.