گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی پدیده های زمین شناسی مهندسی ومخاطرات راه کلور- آبگرم با هدف بهبود مسیر (اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش انتخاب ساختگاه دکل رادیویی در گستره جوشقان (آذر ماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
شناسایی و مکان یابی ساختگاه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه (مردادماه ۱۳۹۰)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی شکاف ایجاد شده در دشت دیندارلو (استان فارس - خاور فسا) به روش ژئوالکتریک (مردادماه ۱۳۹۴)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فروریزش خیابان پیامبر و کیانشهر تهران (مهرماه ۱۳۹۵)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فروریزش شهران (۱۳۹۵/۰۳/۲۸)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک - فردوس (آذرماه ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش در شهر شیراز (آذرماه ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی و تحلیل پایداری لغزش سنگی محور قائن-حاجی‌آباد (شهریور ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی مخاطرات ناشی فرونشست در محدوده شهری سرابله استان ایلام (دی ماه ۱۳۹۶)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
بررسی احتمال ایجاد فروچاله در محدوده شهری سرابله استان ایلام از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (گزارش مقدماتی) ،بهمن ماه ۱۳۹۶زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
فرونشست زمین در ایران (دی ماه ۱۳۹۴)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد ۱۳۹۷)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکمهندسی
زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب زمین شناسی دشت ابراهیم آباد مهریز با نگرش ویژه بر ژئوتوریسم (مرداد۱۳۹۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
بررسی فروچاله های دشت کبودرآهنگ استان همدان (زمستان ۱۳۹۷)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش مقدماتی بررسی فرونشست دشت میناب (زمستان ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی
گزارش بررسی و تحلیل سازوکار زمین لغزش روستای سورین بانه (مهر ۱۳۹۶)آب زمین شناسیآب زمین شناسی