گزارش ها

نمایش ۸۱ تا ۸۴ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش زمین‌شناسی‌زیست ‌‌محیطی حوضه آبریز بردسیر در استان کرمان (فروردین ۱۳۹۲)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی علل وقوع سیل ۸۱/۵/۲۱ و راهکارهای پیشگیری ازتلفات و خسارات آن در شرق استان گلستانزمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن (شهریور ۱۳۸۱)زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی
ارزیابی مقدماتی سیل منطقه خلخال و شاندرمن ۸۱/۲/۵زمین شناسی زیست محیطیزیست محیطی