قم

گزارش ها

۱. گزارش مقدماتی و کارشناسی ساختگاه دکل رادیویی در گستره علی آباد (مهرماه ۱۳۹۰)

نویسنده : سپهر رجبی بانیانی، مهرزاد خندان، رضا تاجیک

پیرو درخواست کتبی دانشگاه مالک اشتر در تاریخ 90/05/26 مبنی بر بررسی ساختگاه دکل رادیویی از دیدگاه زمین‌شناسی، اکیپی از مدیریت زمین‌شناسی مهندسی، مخاطرات و زمین‌شناسی زیست محیطی جهت بررسی گستره مورد نظر اعزام گردیدند.