کرمانشاه

گزارش ها

۱. بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب (بزرگا ۶/۴)

نویسنده : نیره صبور، معصومه اسکندری، مهدی مرادی، مه‌آسا روستا و با مشاوره محمدرضا قاسمی

زمینلرزه 4 آذرماه 1397 با بزرگای گشتاوری 6/4 گستره سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب را لرزاند. این رویداد با ژرفای 10/5 کیلومتر در پوشش رسوبی کمربند زاگرس چین خورده ساده ZSFB به وقوع پیوست.

۲. گزارش پژوهشی مقدماتی بررسی های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزهای زمینلرزه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶باختر کرمانشاه-ازگله (بزرگا ۷/۳)

نویسنده : دکتر شهریار سلیمانی آزاد، نیره صبور، مهدی مرادی، علی اژدری، طهمورث یوسفی، دکتر مهدی مشعل و دکتر مه‌آسا روستا

در پژوهش حاضر، با توجه به رخداد زمینلرزه ای بزرگ در گستره سر پل ذهاب-ازگله در باختر کرمانشاه در تاریخ 21 آبان ماه 1396 بر آنیم تا با بهره گیری از پژوهشهای دفتری و میدانی به بررسی ویژگی های زمین شناختی زمینلرزه، تعیین پهنه مهلرزه ای و نیز گسل مسبب این رخداد مهلرزه ای در گستره باختری کوه های زاگرس بپردازیم. از این رو، تیمی به سرپرستی گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی سازمان زمین شناسی کشور به انجام این مهم پرداخته است.