مدیریت سبز

تعداد بازدید:۳۸۲۹

 مدیریت سبز:

مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی دقیق می باشد.

-برنامه مدیریت سبز یه عنوان یک ابزار قدرتمند اجرایی به استناد ماده 190 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب هیأت محترم وزیران اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته بطوری که یکی از وظایف ماموریت ها و مسئولیت های اصلی مدیریت هر سازمان تلقی گردید.
-پیاده سازی  نظام مدیریت سبز بر اساس آیین نامه اجرایی مدیریت سبز بند (ز) ماده (38) قانون برنامه ششم (موضوع تصویب نامه شماره 36637/ت55490 مورخ 1398/30/3 هیئت وزیران) در دستگاه اجرایی مربوطه می باشد.
-به منظور پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی، به استناد ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 8722/ت 56461 ه مورخ 1398/01/31 هیئت وزیران )، دستگاه های اجرایی ملزم هستند تا یک درصد (1%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیتم) مدیریت سبز بر اساس مصادیق مصرف اعتبارات مصوب هیئت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 125173/ ت 5122 ه مورخ 1393/10/22 هیئت محترم وزیران) هزینه کنند.

 اهداف مدیریت سبز:

 • حفاظت از منابع پایه و محیط زیست
 •  اصلاح  و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حاظت محیط زیست (مانند اصلاح ساختار مصرف)
 •  استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز
 • صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای سازمان
 • اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان
 • اصلاح الگوی فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف
 •  رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب،برق، انرژی، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات
 • ارتقاء بهره وری و استفاده بهتر از امکانات موجود
 •  توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه ازآن
 • اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست( سیستم مدیریت کیفیت،سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری، استاندارد ملی و ....)

   

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹