عملکرد سبز

تعداد بازدید:۶۴۷

عملکرد کمیته مدیریت سبز

•تشکیل کمیته مدیریت سبز و انتخاب اعضاء و ارائه گزارش به دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صمت (به شماره نامه 9049-118).

برگزاری اولین جلسه مدیریت سبز در تاریخ 12/06/ 98.

•حضور کارشناسان HSEE در دوره آموزشی مدیریت سبز در سازمان محیط زیست

•مکاتبه  گروه HSEE با شرکت آرمان رویکرد اندیش به جهت پیاده سازی استاندارد ایزو 50001 در سازمان و اخذ گواهی نامه مدیریت انرژی (به شماره نامه 5167_HSEE)

• مکاتبه گروه HSEE با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به جهت پیاده سازی استاندارد ایزو 50001 در سازمان و اخذ گواهی نامه مدیریت انرژی (به شماره نامه 5168_HSEE)

•مکاتبه گروه HSEE با شرکت نام آوران بصیر به جهت پیاده سازی استاندارد ایزو 16000 و اخذ گواهی نامه معاینه فنی موتورخانه های سازمان (به شماره نامه5166 _HSEE).

•مکاتبه گروه HSEE با اداره نقلیه در خصوص دریافت معاینه فنی کلیه خودروها به جهت احراز برچسب انرژی و معاینه فنی سبز (برتر) (به شماره نامه 3598).

•مکاتبه گروه HSEE با ریاست پژوهشکده سازمان محیط زیست و توسعه پایدار در خصوص برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز (به شماره نامه 5152_HSEE).

•ارائه گزارش از شرایط و نحوه برگزاری پژوهشکده سازمان محیط زیست و توسعه پایدار در خصوص دوره آموزشی مدیریت سبز به دفتر برنامه ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی (به شماره نامه 3759).

•مکاتبه  گروه HSEE با مدیر عامل شرکت راهبران اندیشه تداوم در خصوص برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز (به شماره نامه 3748).
•مکاتبه گروه  HSEE با معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 9 تهران در خصوص برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز (تفکیک پسماند از مبداء) (به شماره نامه 5169_HSEE).
•مکاتبه گروه HSEE با اداره پشتیبانی و خدمات در خصوص اقدامات اجرایی جهت کاهش مصرف انرژی در مبحث مدیریت سبز (به شماره نامه 5269).

 

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۹