شاخص های مدیریت سبز

تعداد بازدید:۱۵۳۱

محاسبه شاخص های مدیریت سبز سال 1399

محاسبه شاخص های مدیریت سبز (سال1398)

محاسبه شاخص  مصرف انرژی:

SEI=β1/EI=300/(5/43)=55/30

محاسبه شاخص  مصرف آب:

SEI=β2/WI=300/(3/51)=85/47

محاسبه شاخص  مدیریت پسماند:

WMI=C∗β3=1∗100=100

محاسبه شاخص  مصرف سوخت وسائط نقلیه:

SFC=(FCi∗β4)/FC=(41∗100)/52=4100/52=78/84

محاسبه شاخص ساختمان و تجهیزات:

SBI=(∑1▒〖CLi∗ β5)/4=(1∗100)/4=25

محاسبه شاخص فرهنگ و آموزش:

TP=(NT∗β6)/(N∗8)=(0∗100)/(570∗8)=0

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹