تفاهم نامه بین المللی

تعداد بازدید:۴۹۲
ردیف      موضوع                                             همکاری مشترک

گروه هدف

                1  درباره همکاری های پایداری خاک ،ریز گرد و الودگی های زیست محیطی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و وزارت جمهوری عراق  محیط زیست
2   برگزاری دوره آموزشی توسط متخصص ایرانی در زمینه تحقیقات و بهره برداری معدنی و زیست محیطی              کمیته فنی مشترک جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری تونس در زمینه تحقیقات زمین شناسی و بهره برداری معدنی محیط زیست

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹