عملکرد ایمنی

گزارش عملکرد کارگروه ایمنی در شش ماه اول  سال 98

 • تهیه برنامه عملیاتی_ ایمنی سال 98
 • تهیه چک لیست ایمنی  با توجه به وضعیت موجود و آتی سازمان
 • درخواست تعمیر سنگ نمای ساختمان مهد کودک
 • درخواست رسیدگی به مشکلات ( بوی گاز، رطوبت و...) اتاق آب در معاونت زمین شناسی
 • درخواست نصب اطفاء حریق هوشمند در کتابخانه
 • درخواست ارائه گزارش حوادث و رویدادهای غیر مترقبه کلیه بخش های سازمان به دفترHSEE
 • درخواست قفل بودن کلیه تابلو برق ها
 • برگزاری جلسه در خصوص مشکلات موتورخانه، با مدیر تاسیسات و مسئول خدمات و...
 • تهیه مستندات از وضعیت ایمنی ساختمان های اداری ( تابلو برق ها ، کف و سقف ساختمان ها،پشت بام ها ، فایر باکس ها و ....)
 • تهیه گزارش ایمنی ساختمان به همراه مستندات
 •   درخواست بهبود وضعیت  آزمایشگاه فسیل به همراه مستندات و گزارش ارزیابی ریسک
 • گزارش ارزیابی ریسک کلیه بخش های سازمان بهمراه مستندات و ارائه نیاز سنجی ها و اقدامات کنترلی پیشنهادی در این خصوص
 • گزارش ارزیابی ریسک مراکز تابعه سازمان
 • درخواست تامین اعتبار دوره های آموزشی کارشناسان  HSEE
 • درخواست و گزارشی از نیاز سنجی های مرکز زاهدان

گزارش عملکرد کارگروه ایمنی در  سال 97

 •   تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی ریسک ایمنی کلیه بخش تاسیسات سازمان با حضور مدیر تاسیسات ، مدیر HSEE و مسئول ایمنی
 •   تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی ریسک ایمنی کلیه آزمایشگاه های سازمان با حضور مدیران آزمایشگاه ها، مدیر HSEE و مسئول ایمنی
 •   تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی ریسک ایمنی پرسنل در عملیات صحرایی  با حضورمعاونت زمین شناسی و اکتشاف، مدیر HSEE و مسئول ایمنی
 •  تهیه الزامات ایمنی بخش نقلیه و ارائه به این بخش
 • درخواست سیستم اطفاء حریق در کتابخانه سازمان زمین شناسی
 •  اجراء ارزیابی ریسک ایمنی برای کلیه بخش های  سازمان زمین شناسی آزمایشگاه ها ، خدمات ، تاسیسات ، نقلیه ، رستوران ، اداری و عملیات صحرایی
 • اجرا ارزیابی ریسک ایمنی برای کلیه بخش های مراکز تابعه با همکاری و نظارت دفتر HSEE سازمان زمین شناسی تهران
 • نیاز سنجی آموزش ایمنی به تفکیک کلیه بخش های سازمان و ارائه به اداره آموزش
 • درخواست نصب دوش اضطراری و سیستم اطفاء حریق در بخش تاسیسات
 • درخواست البسه مخصوص برای کلیه بخش های سازمان زمین شناسی (لباس مخصوص پرسنل آزمایشگاه، پرسنل تاسیسات، بازدید های صحرایی و...).

گزارش عملکرد کارگروه ایمنی درسال 96

 •      تعیین وضع ایمنی موجود در سازمان زمین شناسی ، مراجعه به بخش‌های مختلف و تهیه چک لیست  :آزمایشگاه ، خدمات ، تاسیسات ، نقلیه ، رستوران ، اداری
 •  
 •      تهیه فرم ثبت خطرات و ارزیابی ریسک در بخش آزمایشگاه سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی کشور
 •  
 •     تنظیم برنامه عملیاتی برای سه ماه اول سال 96 در بخش ایمنی
 •  
 •      تعیین الویت و برنامه ریزی جهت افزایش ایمنی در سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی کشور
 •  
 •      تعیین دوره آموزشی کوتاه مدت قبل از شروع کار بخش ایمنی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 •  
 •     تعیین لیست افراد کلیدی در شرایط اضطراری
آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۴