عملکرد محیط زیست

           گزارش عملکرد کارگروه محیط زیست  در شش ماهه اول سال 98

 •    شرکت در اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماند های پلاستیکی
 • تشکیل کمیته محیطزیست و انتخاب اعضاء ان

          گزارش عملکرد کارگروه محیط زیست در سال 97

 • تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست و انتخاب اعضاء کمیته
 •   تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی ریسک محیط زیست  کلیه آزمایشگاه های سازمان با حضور مدیران آزمایشگاه ها، مدیر HSEE و مسئول محیط زیست   
 •  تهیه مستند از تفکیک زباله تر و خشک
 • درخواست سطل زباله در خصوص تفکیک زباله تر، خشک، شیشه، الکترونیکی و پلاستیک_ سازمان مدیریت پسماند
 •  

               گزارش عملکرد کارگروه محیط زیست در  شش ماهه اول  سال 96

 

 •        مطالعات پیش زمینه های زیست محیطی (Environment Baseline Survey=EBS)  
 •  
 •          تهیه مستندات،ارزیابی تاثیرات زیست محیطی(Environment Impact Assessment=EIA)
 •  
 •     طراحی دودکشها و احداث فیلترهای جاذب در صورت نیاز
 •  
 •        طراحی شبکه آبهای سطحی (آبهای بارندگی و شستشوی) و شبکه پسابهای بهداشتی و صنعتی
 •  
 •     طراحی سیستم تصفیه پسابهای بهداشتی و صنعتی
 •  
 •      طراحی مشعلها در صورت نیاز
 •  
 •       طراحی زباله سوز در صورت نیاز
 •  
 •      طراحی محل دفن و یا نگهداری زباله های خطرناک و شیمیایی
 •  
 •      برنامه ریزی و نظارت بر جمع آوری زباله های غذایی و صنعتی(دفن ویا سوزاندن آنها)
 •  
 •     برنامه ریزی و نظارت بر نظافت محیط کارگاه (Housekeeping)
 •  
 •      برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جمع آوری و تخلیه پسابهای بهداشتی و صنعتی
 •  
 •        برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های خطرناک و شیمیایی
 •  
 •         پایش (monitoring) شاخص های زیست محیطی  و مقایسه داده ها با اطلاعات EBS و اطلاعات EIA
 •  
 •          اندازه گیری وکنترل کیفیت و کمیت پسابهای صنعتی و بهداشتی
 •  
 •          اندازه گیری وکنترل کیفیت و کمیت خروجی دودکش ها
 •  
 •          برنامه ریزی جهت پسماندهای زائد جامد (Solid Waste Management)
 •  
 •          برنامه ریزی و اجرای عملیات پیشگیرانه از حوادث ریست محیطی
 •  
 •        اجرای دوره های آموزشی و هشدارهای زیست محیطی

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۷