عملکرد محیط زیست

تعداد بازدید:۱۵۰

       گزارش عملکرد کارگروه محیط زیست  درشش ماهه اول سال 98

 •  شرکت در اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماند های پلاستیکی
 • تشکیل کمیته محیط زیست و انتخاب اعضاء آن

          گزارش عملکرد کارگروه محیط زیست در سال 97

 • تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست و انتخاب اعضاء کمیته
 • تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی ریسک محیط زیست  کلیه آزمایشگاه های سازمان با حضور مدیران آزمایشگاه ها، مدیر HSEE و مسئول محیط زیست   
 •  تهیه مستند از تفکیک زباله تر و خشک
 • مکاتبه با سازمان مدیریت پسماند در خصوص تهیه سطل زباله جهت اجرای تفکیک زباله تر، خشک، شیشه، الکترونیکی و پلاستیک

    گزارش عملکرد کارگروه محیط زیست در  شش ماهه اول  سال 96

 •  مطالعات پیش زمینه های زیست محیطی (Environment Baseline Survey=EBS)  
 •   تهیه مستندات،ارزیابی تاثیرات زیست محیطی(Environment Impact Assessment=EIA)
 •   طراحی دودکشها و احداث فیلترهای جاذب در صورت نیاز
 •  طراحی شبکه آبهای سطحی (آبهای بارندگی و شستشوی) و شبکه پسابهای بهداشتی و صنعتی
 •  طراحی سیستم تصفیه پسابهای بهداشتی و صنعتی
 •  طراحی مشعلها در صورت نیاز
 •  طراحی زباله سوز در صورت نیاز
 •  طراحی محل دفن و یا نگهداری زباله های خطرناک و شیمیایی
 •  برنامه ریزی و نظارت بر جمع آوری زباله های غذایی و صنعتی(دفن ویا سوزاندن آنها)
 •   برنامه ریزی و نظارت بر نظافت محیط کارگاه (Housekeeping)
 •   برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جمع آوری و تخلیه پسابهای بهداشتی و صنعتی
 •   برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های خطرناک و شیمیایی
 •   پایش (monitoring) شاخص های زیست محیطی  و مقایسه داده ها با اطلاعات EBS و اطلاعات EIA
 •  اندازه گیری وکنترل کیفیت و کمیت پسابهای صنعتی و بهداشتی
 •  اندازه گیری وکنترل کیفیت و کمیت خروجی دودکش ها
 •  برنامه ریزی جهت پسماندهای زائد جامد (Solid Waste Management)
 •  برنامه ریزی و اجرای عملیات پیشگیرانه از حوادث ریست محیطی
 •   اجرای دوره های آموزشی و هشدارهای زیست محیطی

 

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۹