کنفرانس بین المللی نهم و دهم ژانویه ۲۰۲۳ در سنگاپور.

کنفرانس بین المللی نهم و دهم ژانویه ۲۰۲۳ در سنگاپور.

کنفرانس بین المللی نهم و دهم ژانویه ۲۰۲۳ در سنگاپور.
۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۲ کد : ۲۷۴۴۲ خبر
تعداد بازدید:۱۰۶
این کنفرانس در مورخه ۹ و ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳ در سنگاپور با موضوعات ذیل برگزار می شود: * سیستمها و حسگرها در اپلیکیشنهای علوم زمین * مخاطرات طبیعی و لرزه شناسی *مکانیک خاک،تکتونیک پویا و لرزه شناسی *مکانیک خاک،لرزه شناسی و تکتونیک * مخاطرات زمین و لرزه شناسی * زمین شناسی زیست محیطی و علوم زمین پیشرفته * زمین لرزه ها و مخاطرات طبیعی * سیاالت،فلزات ، منابع و نهشته های معدنی *هندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی فیزیکی *روشها و تحقیقات ژئوفیزیکی * ژئوتکنیک،مکانیک خاک و سنگ *مخاطرات زمین و لرزه شناسی *مخاطرات طبیعی و زمین شناسی زیست محیطی *شبیه سازی های عددی فرایندهای کانسنگ ساز هیدروترمال *مکانیک سنگ،تکتونیک پویا و لرزه شناسی * مکانیک سنگ،رسوب شناسی و سنگهای رسوبی *ژئومورفولوژی ماسه سنگ * رسوب شناسی و زمین شناسی فیزیکی
کنفرانس بین المللی نهم و دهم ژانویه ۲۰۲۳ در سنگاپور.

آدرس اینترنتی برای شرکت در کنفراس فوق به تفکیک موضوعات :

International Conference on Sedimentology and Physical Geology ICSPG in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Sandstone Geomorphology ICSG in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Rock Mechanics, Sedimentology and Sedimentary Rocks ICRMSSR in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Rock Mechanics, Dynamic Tectonics and Seismology ICRMDTS in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Numerical Simulations of Hydrothermal Ore Forming Processes ICNSHOFP in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Natural Hazards and Environmental Geology ICNHEG in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Geohazards and Seismology ICGS in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Geohazards and Seismology ICGS in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Geotechnics, Rock and Soil Mechanics ICGRSM in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Geophysical Research and Geophysical Methods ICGRGM in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Geotechnical Engineering and Physical Geology ICGEPG in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Fluids, Metals and Mineral Deposits and Resources ICFMMDR in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Earthquakes and Natural Hazards ICENH in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Advanced Geosciences and Environmental Geology ICAGEG in January 2023 in Singapore (waset.org)

International Conference on Geohazards and Seismology ICGS on January 11-12, 2023 in Singapore, Singapore (conferenceindex.org)

International Conference on Rock Mechanics, Seismology and Tectonics ICRMST on January 11-12, 2023 in Singapore, Singapore (conferenceindex.org)

International Conference on Rock Mechanics, Dynamic Tectonics and Seismology ICRMDTS on January 11-12, 2023 in Singapore, Singapore (conferenceindex.org)

International Conference on Natural Hazards and Seismology ICNHS on January 11-12, 2023 in Singapore, Singapore (conferenceindex.org)

International Conference on Systems and Sensors in Geoscience Applications ICSSGA on January 11-12, 2023 in Singapore, Singapore (conferenceindex.org)

کلید واژه ها: سازمان زمین شناسی اصفهان زمین شناسی معدن کنفرانس


نظر شما :