خبر - آرشیو

فرونشست اصفهان

فرونشست اصفهان

دشت برخوار اصفهان با ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بحرانی ترین منطقه فرونشست زمین است.