اطلس ها

تعداد بازدید:۳۳۵

سطح استان اصفهان با تعداد 12 برگه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:250000 به نـام هـای آران،کـوه گـوگرد - جنـدق، خور- انارک،کاشان، گلپایگان، نائین، اصفهان، شهرکرد، بروجن و آباده پوشیده شده است.کلیه نقشه هـای مـذکور توسـط سازمان زمین شناسی بررسی و به مرحله چاپ و انتشار رسیده است.

 

وضعیت تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:250000 در استان اصفهان

 

 

سطح استان اصفهان با تعداد 49 برگه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:100000 پوشیده شده که از این مجموعـه تعـداد 36 برگه که الویت اکتشافی داشته به مرحله چاپ و انتشار رسیده و تعداد 9 برگه نیز در دست بررسـی مـی باشـد. بـدین ترتیب از حدود 91درصد مساحت استان نقشه های زمین شناسی به مقیاس 1:100000 موجـود اسـت کـه مـی توانـد در برنامه های اکتشافی و سایر برنامه های عمرانی– اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد. بخش باقیمانده استان (حدود 9 درصـد) مناطق بیابانی و کویر هستند که نقشه های 1:250000  موجود پاسخگوی نیازهای احتمـالی آنهـا بـوده و لـذا در الویـت بررسی های زمین شناسی به مقیاس 1:100000 قرار نگرفته اند.

 

وضعیت تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:100000 در استان اصفهان

 

پس از مشخص شدن نواحی امیدبخش معدنی جهت ادامه عملیات اکتشافی در حد نیمه تفصیلی و تفصیلی نیاز به تهیه نقشه های با مقیاس کوچک می باشد. در راستای تحقق این هدف سازمان زمین شناسی به عنوان متولی امر، اقدام به تهیه نقشه های زمین شناسی به مقیاس 1:25000 در سطح کشور نموده است. از سری نقشه های زمین شناسی مقیاس 1:25000 در محدوده استان اصفهان 3 برگه تهیه و چاپ شده و 8 برگه نیز آماده چاپ می باشد.

 

وضعیت تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:25000 در استان اصفهان

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱