گسلهاى استان

تعداد بازدید:۱۲۵۸

 

خلاصه اى از ويژگى هاى هندسى و سازو کارهاى گسل هاى اصلى پيرامون کرمان

 

گسل نايبند

  اين گسل راستاى شمالى- جنوبى ترين بخش رشته کوه شترى در جنوب خاور طبس تا باختر شهداد با درازاى 350 کيلومتر قرار گرفته است. رخنمون گسل نايبند مرکب از چهار قطعه گسلى اصلى هم پوشان، بسيار پرشيب و بيشتر به صورت قائم است و مولفه حرکتى آن راستالغز راست بر مى باشد. ادامه جنوبى آن با هندسه و سازو کار مشابه از طريق سامانه گسلى سيرچ يا درازاى حدود 100 کيلومتر با نام گسل سبزواران از باختر بم گذر کرده و به گسل ميناب در شمال تنگه هرمز ختم مى شود.

گسل لکر کوه

  اين گسل به طول حدود 65 کيلومتر با راستاى شمالى – جنوبى و موازى با گسل نايبند در بخش    جنوبى بلوک طبس و خاور شهر راور واقع شده است. گسل لکر کوه با شيب به سوى باختر يک گسل راندگى با مولفه راست بر مى باشد.

گسل راور

 گسل راور خطوره اى زمين ساختى است که بخش هاى زيادى از ان پوشيده مى باشد. اين گسل از جنوب خاور کوير آبدوغى در جنوب طبس آغاز مى گردد و قطعه هاى رخنمون يافته آن با راستاى تقريبى شمالى- جنوبى و در طولى حدود يکصد کيلومتر تا جنوب شهر راور ادامه مى يابند. حرکت راستالغز راست بر براى اين گسل در نظر گرفته شده است.

گسل بهاباد

 اين گسل از پاى بلندى هاى شمال بهاباد شروع مى گردد و به صورت قطعه هاى گسله که به وسيله نهشته هاى کواترنرى از يکديگر جدا مى گردند در طولى بيش از 170 کيلومتر به سوى جنوب خاور کشيده شده است. در بيشتر رخنمون ها گسل بهاباد يک گسل جدا کننده مرز بين کوه و دشت مى باشد که با حرکت راست بر و واژگون همراه است.

گسل کوهبنان

  اين گسل از شمال باختر بهاباد آغاز مى گردد و در راستاى جنوب خاورى به طول حدود 160 کيلومتر تا جنوب خاور زرند ادامه مى يابد . گسل کوهبنان خود تشکيل يافته از چند قطعه گسلى کوتاه و بلند است که در دو انتهاى خود به صورت هم پوشان نسبت به يکديگر قرار گرفته اند. تمامى اين قطعه هاى گسلى داراى ساز و کار راستالغز راست بر و واژگون مى باشند. اين گسل در انتهاى جنوب خاورى به شاخه هاى ترافشارى خود ( راندگى هاى تيگدر، پاسور و بازرگان) ختم مى گردد.

گسل تيگدر

 گسل تيگدر يک گسل راندگى است به طول حدود 40 کيلومتر و راستاى باختر ، شمال باخترى – خاور، جنوب خاوري. اين گسل از جنوب آبادى هورجند تا شمال چترود و درون بلندى هاى شمال کرمان قرار دارد.

گسل پاسو

  گسل پاسو مانند گسل تيگدر يک گسل راندگى و جدا شده از بخش انتهايى جنوب خاورى گسل کوهبنان است که موازى با گسل تيگدر به طول حدود 40 کيلومتر و در سوى جنوب آن قرار گرفته است.

گسل بازرگان

 اين گسل جنوبى ترين گسل از مجموعه گسل هاى ترافشارى جدا شده از انتهاى گسل کوهبنان است که موازى با دو گسل پيشين با درازاى مشابه داراى حرکت واژگون است.

گسل باخترسيرچ

اين گسل با درازاى بيش از 60 کيلومتر يک گسل راستالغز راست بر با مولفه کوچک حرکت قائم است . صفحه آن بسيار پرشيب و نزديک به قائم مى باشد و با راستاى تقريبا؛ شمالى- جنوبى از ميان کوه سيرچ در خاور کرمان گذر مى کند.

 

گسل گوک

گسل گوک يکى از مهمترين ساختارهاى گسلى است که با راستاى تقريباشمالى- جنوبى به طول بيش از يک صد کيلومتر در خاور کرمان قرار گرفته است و در واقع ادامه اى از گسل نايبند مى باشد. اين گسل در بخش زيادى از راستاى خود تشکيل يافته از دو ساختار گسلى موازى و پرشيب با مولفه حرکت اصلى راستالغز بر به همراه يک مولفه کوچکتر واژگون مى باشد.

 

 گسل راندگى شهداد

راندگى شهداد يک گسل خميده مى باشد که تحدب و جهت رانش آن به سوى شمال خاور است. شيب صفحه اين گسل بسيار ملايم به سوى جنوب باخترى است. اين گسل از جنوب باخترى شهداد بيش از 120 کيلومتر به سوى جنوب خاور کشيده شده است.

گسل باغين- بافق

اين گسل با راستاى شمال باخترجنوب خاور و درازاى حدود 100 کيلومتر از جنوب باختر زرند گذر مى کند . داراى حرکت اصلى راندگى بامولفه راست بر مى باشد و سبب بالا راندگى بلندى هاى جنوب باختر زرند شده است.

 

گسل بم

 

گسل بم تا کنون به عنوان گسلى کوچک با راستاى شمالى- جنوبى و درازاى 10 کيلومتر در خاور شهر چندان شناخته شده نبوده است. در حال حاضر با فعال شدن اين گسل به صورت يک گسل راستالغز راست بر زمين لرزه بم رخ داده است و مطالعات براى شناخت دقيق تر هندسه و سازو کار آن در دست بررسى است

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۳۸۸