کتابهای فارسی

تعداد بازدید:۱۵۴۶

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍ش‍ت‌

ه‍ار، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ادوارد

GB,۱۰۰۳,/ه۲آ۲,۱۳۶۹

۱۳۶۹

آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌

اس‍ک‍ورو، ژی‍زل‌

QC,۹۹۵,/فلا۵آ۲,۱۳۷۵

۱۳۷۵

آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ := Applied Cllmatology ک‍ارب‍رد آب‌ و ه‍وا در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌

خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار

QC,۸۶۱/۲,/خ۲آ۲

۱۳۷۴

آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۶۳

۱۳۸۰

آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

GB,۶۶۱/۲۲,/غ۷آ۲

۱۳۷۱

آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌

م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌

TN,۲۹۱/۵,/م۴آ۲

۱۳۶۷

آب‌ی‍اب‍ی‌، ک‍ارب‍رد ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌

آس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌

QC,۸۰۷,/آ۵,۱۳۶۴

۱۳۶۴

آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴

۱۳۷۹

آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ه‍اورخ‍س‍اره‌ه‍ای‌آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌

دروی‍ش‌زاده‌،ع‍ل‍ی‌

QE,۵۲۲,/د۴آ۲

۱۳۸۳

آث‍ار پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر دزدان‌

ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌

PIR,۷۹۶۳,/فلا۵۶پ۹۵,۱۳۸۰

۱۳۸۰

آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌: ش‍رای‍ط زی‍س‍ت‌، ف‍رای‍ن‍د ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍دن‌ و ک‍ارب‍رده‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

ب‍رام‍ل‍ی‌، ری‍ش‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ب۳۸۵,۱۳۸۲

۱۳۸۲

اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌: "م‍ق‍الات‌"

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

BBR,۸,/ح۸فلا۳

۱۳۸۲

اداره‌ ام‍ور دف‍ت‍ری‌ و روش‍ه‍ای‌ گ‍ردش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌

ع‍ل‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌

HF,۵۵۴۷/۵,/ع۸فلا۴,۱۳۶۹

۱۳۶۹

ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌

ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د

HD,۹۵۰۶,/آ۲۸ک

۱۳۸۶

ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌

ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د

HD,۹۵۰۶,/آ۲۸ک

۱۳۸۶

از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌

ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د

RC,۴۸۹,/ش۹ب۴,۱۳۷۰

۱۳۸۳

آزم‍ای‍ش‌ روغ‍ن‍ه‍ا و چ‍رب‍ی‍ه‍ا

ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

TP,۶۷۱,/ه۲آ۴

۱۳۶۴

آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر

LC,۵۸۰۸,/فلا۹فلا۳۸۸

۱۳۷۶

آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر

LC,۸۰۸۵,/ فلا۹ر۴,۱۳۷۹

۱۳۷۹

آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌

ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د

TA,۷۱۰/۵,/ج۲آ۴

۱۳۶۹

آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر، اح‍م‍د

TA,۷۰۶,/ف۹آ۴,۱۳۸۰

۱۳۸۰-

اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍اوم‍راک‍زاطلاع‌رس‍ان‍ی‌

ت‍ع‍اون‍ی‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)،ش‍ی‍ری‍ن‌

Z,۶۸۴,/ت۷فلا۵

۱۳۷۷

اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌

م‍ح‍م‍ودی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

TN,۲۹۱,/م۳فلا۵

۱۳۴۵-

اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (درس‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

BP,۲۳۳/۷,/ش۴۳۰ .ش,۱۳۶۳

۱۳۸۱

اس‍ن‍اد و روش‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ا و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

آرش‍ام‍ب‍و، م‍ی‍ش‍ل‌

QE,۳۶,/آ۴فلا۵,۱۳۷۹

۱۳۷۹-

آس‍ی‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ س‍ن‍گ‌

ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

PIR,۷۹۶۳,/فلا۵۶آ۵,۱۳۸۲

۱۳۸۲

اش‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ در س‍طح‌ م‍ح‍ل‍ی‌ = Gis for local Area planning

م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌

G,۷۰/۲,/م۴فلا۵

۱۳۷۶

اش‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ م‍درن‌ CIS)س‍ی‌. ای‌. اس‌): س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌

م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌

GA,۱۰۵/۳,/م۴فلا۵

۱۳۷۷

اش‍اره‌ای‌ب‍ه‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌اطلاع‍ات‌ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌GIS

م‍دی‍ری‌،م‍ه‍دی‌

G,۷۰/۲۱۲,/م۴فلا۵,۱۳۸۴

۱۳۸۴

اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌

ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌

GB,۶۱۱,/ت۴فلا۵,۱۳۶۹

۱۳۶۹

اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

دری‍و،م‍اک‍س‌

GB,۴۰۱/۵,/د۴فلا۵,۱۳۶۶

۱۳۶۶

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌

رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

QE,۴۸/۸,/ر۶آ۵,۱۳۸۰

۱۳۸۰

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

 

JQ,۱۷۸۶,/ی۶۵۳آ۵,۱۳۸۰

۱۳۸۰

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و ه‍س‍ت‍ه‌ای‌

س‍م‍ت‌، ه‍ن‍ری‌

QC,۱۷۳,/س۸آ۵,۱۳۶۸

۱۳۶۸

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ب‍راس‍اس‌ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ م‍ب‍ن‍ا (BASIC)

پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز

QA,۷۶,/پ۴آ۵

 

۱۳۷0

 

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

 

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا[[ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.ای‌.اس‌

 

ب‍وت‌،ب‍اب‌

 

G,۷۰/۲۱۲,/

ب۹آ۵

 

۱۳۸۳

اص‍طلاح‍ات‌ م‍ص‍ور ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

خ‍ی‍ام‌ ،م‍ق‍ص‍ود

GB,۴۰۱/۵,/ خ۹ فلا۶,۱۳۷۱

۱۳۷۱

اص‍لاح‌ ن‍ظام‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور

JQ,۱۷۸۵,/آ۵۵ فلا۶

۱۳۸۲

اص‍ول‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

دروی‍ش‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌

QE,۵۲۲,/د۴ فلا۶,۱۳۶۸

۱۳۶۸

اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌: م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌

ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر

QE,۵۱۵,/ح۵فلا۶

۱۳۶۲

اص‍ول‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ و روش‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ س‍از

م‍ه‍راب‍ی‌ ،ف‍ری‍دون‌

QD,۹۴۱,/م۹,۱۳۸۳

۱۳۸۳

اص‍ول‌ پ‍ی‌ج‍وئ‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌

م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌

TN,۲۷۰,/م۴فلا۶,۱۳۷۸

۱۳۶۶

اص‍ول‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌

اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ آروی‍د

QD,۷۹,/د۵فلا۵,۱۳۷۴

۱۳۶۹

اص‍ول‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

پ‍ی‍م‍ن‍ت‍ل‌، ج‍ورج‌

QD,۵۰۴,/پ۹فلا۶,۱۳۶۳

۱۳۶۳

اص‍ول‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌

زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود،

TR,۸۱۰,/ز۲فلا۶

۱۳۷۱

اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا

QE,۶۵۱,/چ۹فلا۶

۱۳۷۴

اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج

QE,۶۵۱,/م۶فلا۶

۱۳۸۰

اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د

QE,۶۵۱,/م۶فلا۶

۱۳۶۱

اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌

وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌،ح‍س‍ی‍ن‌

QE,۶۵۱,/و۴فلا۶,۱۳۸۴

۱۳۸۴

اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌

ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور ،ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د

TN,۲۶۰,/ی۷فلا۶,۱۳۸۳

۱۳۸۳

اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌

ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر

QE,۵۰۱/۴,/ز۸۴ف۲,۱۳۷۰

۱۳۷۰

اص‍ول‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌

م‍ی‍س‍ن‌، ب‍رای‍ان‌ ه‍رول‍د

QE,۵۱۵,/م۹فلا۶,۱۳۷۳

۱۳۷۳

اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ راه‍گ‍اه‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌گ‍ذاری‌ چ‍دن‍ه‍ا

 

TS,۲۳۶,/فلا۵۸,۱۳۶۸

۱۳۶۸

اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ م‍واد (خ‍واص‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد)

ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

TA,۴۰۳/۶,/ت۹فلا۶

۱۳۷۶

اص‍ول‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌

ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‌

TD,۴۳۰,/ش۴فلا۶,۱۳۷۷

۱۳۶۸

اص‍ول‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌

روزن‍ک‍وی‍س‍ت‌، ت‍رک‍ل‌،

TN,۶۶۵,/ر۹فلا۶,۱۳۷۷

۱۳۷۷

اص‍ول‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍اء ه‍ی‍دروک‍رب‍وری‌ و ن‍ف‍ت‍ه‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌

اش‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

TN,۸۷۰/۵,فلا۵ فلا۶,۱۳۸۳

۱۳۸۳

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌

ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو

TA,۶۵۴/۶,/ب۴فلا۶,۱۳۷۹

۱۳۷۴

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ =Principles of foundation engineering

داس‌، ب‍راج‍ا،

TA,۷۷۵,/د۲فلا۶

۱۳۷-۱۳۷۹

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ج‍ل‍د اول‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌

داس‌، ب‍راج‍ا

TA,۷۱۰,/د۲فلا۶

۱۳۷۶-

اص‍ول‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌

م‍ل‍ک‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ره‍اد

QE,۳۹۰,م۷ فلا۶

۱۳۷۸

اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌

GB,۶۶۱/۲,/ع۸فلا۶

۱۳۶۸

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ذاک‍ره‌

ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر،

BF,۶۳۷,/م۴۲ف۹,۱۳۷۰

۱۳۸۲

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ای‌

ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌

G,۷۰/۴,/ل۹فلا۶,۱۳۷۹

۱۳۸۱

اص‍ول‌چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍غ‍ف‍وری‌،ای‍رج‌

QE,۶۵۱,/م۶فلا۶

۱۳۸۳

اص‍ول‍م‍ه‍ن‍دس‍ی‌آب‍خ‍ی‍زداری‌

ض‍ی‍ائ‍ی‌،ح‍ج‍ت‌ا...

TC,۴۰۹,/ض۹فلا۶

۱۳۸۰

اطل‍س‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ (ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ن‍گ‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۱۰۲۱,/م۹فلا۶۳۳,۱۳۷۰

۱۳۷۰

اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ وک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۱۰۲۱,/ م فلا۶۳۸

۱۳۸۲

اطل‍س‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ان‍ی‌ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ گ‍رم‍اب‍ی‌

 

QE,۴۴۰,/فلا۶,۱۳۸۶

۱۳۸۶

اطل‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌

G,۲۲۵۵,/س۲فلا۵۷

۱۳۸۳

اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱/۰۰۰/۰۰۰

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۲۲۵۶,/ر۲م۸۴

۱۳۸۴

اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ س‍ال‌ ۸۴ م‍ق‍ی‍اس‌:۱:۱/۰۰۰/۰۰۰

س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۲۲۵۶,/ر۲م۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

 

   

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

اطل‍س‌ راه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌۱۳۸۶

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۲۲۵۶,/ر۲م۸,۱۳۸۶

۱۳۸۶

اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰

 

G,۲۲۵۶,/ر۲م۸۴,۱۳۸۵

۱۳۸۵

اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ آذری‍ن‌: ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ آخ‍ری‍ن‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ [ IUGSآی‌. ی‍و. ج‍ی‌. اس‌]

ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا،

QE,۴۶۱,/ع۴فلا۶

۱۳۸۰

اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

م‍ع‍س‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز

QE,۴۷۵,/آ۲م۵

۱۳۸۱

اطل‍س‌ ع‍ی‍وب‌ ق‍طع‍ات‌ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌

 

TS,۲۳۶,/فلا۶,۱۳۶۵

۱۳۶۵

اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ت‍ا م‍ه‍ر م‍اه‌ س‍ال‌۱۳۷۱

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۱۰۲۱,/م۹فلا۶۵

۱۳۷۲

اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۱۰۲۱,/م۹فلا۶۵,۱۳۶۵

۱۳۶۵

اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌

G,۱۰۲۱,/م۹فلا۶۵,۱۳۶۸

۱۳۸۰

اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌)

آش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،

QE,۸۹۹/۲,/ک۹آ۵

۱۳۸۰

اطل‍س‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ وک‍ارت‍وک‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ .

G,۲۲۵۵,/م۸ فلا۶۴

۱۳۸۳

اطل‍س‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ه‍ای‌ ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ (دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ ف‍س‍ی‍ل‌ه‍ا)

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو،

QE,۷۷۰,/خ۵فلا۶

۱۳۷۷

اطل‍س‌ م‍ص‍ور ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌

G,۱۰۲۱,/م۸۸فلا۶,۱۳۷۰

۱۳۷۰

اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌

G,۲۲۵۵,/۴ م فلا۶,۱۳۸۲

۱۳۸۲

اطل‍س‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌رس‍وب‍ی‌اول‍ی‍ه‌

پ‍ت‍ی‌ج‍ان‌،ج‍ی‌

QE,۴۷۱,/پ۲فلا۶

۱۳۸۳

آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۳ در ۲۴س‍اع‍ت‌

پ‍ری‌،گ‍رگ‌

HF,۵۵۴۸/۴,/آ۷پ۴,۱۳۸۴

۱۳۸۴

اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌

اورع‍ی‌، ک‍اظم‌،

HD,۹۵۰۶,/فلا۹۲فلا۸۳

۱۳۸۱

اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ آه‍ن‌

ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،

TN,۲۷۰,/ج۷فلا۷

۱۳۷۱

اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ذخ‍ای‍ر طلا

ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر

TN,۲۷۱,/ط۸ح۵,۱۳۸۱

۱۳۸۱

اک‍ت‍ش‍اف‌ذخ‍ای‍رم‍ع‍دن‍ی‌

ک‍ری‍م‌پ‍ور،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

TN,۲۷۰,/ک۴فلا۷,۱۳۸۴

۱۳۸۴

آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌: آب‌، خ‍اک‌ و ه‍وا

ع‍رف‍ان‌م‍ن‍ش‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌

TD,۸۸۳,/ع۴آ۷

۱۳۷۹

آم‍ار آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۲ -۱۳۸۱

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌

LA,۱۳۵۳,/آ۸,۱۳۸۲

۱۳۸۱-۸۲

آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۱۳۸۰

ب‍ی‍رام‍ی‌ طارون‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌،

Z,۶۷۲,/ب۹آ۸

۱۳۸۲

آم‍اروت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

دی‍وی‍س‌، ج‍ان‌.س‍ی‌

QE,۴۸/۸,د۳۸۱۹

۱۳۶۴

ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ش‍ه‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو ان‍س‍ان‍ی‍ت‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

BP,۴۱/۴,/ج۶فلا۸

۱۳۸۰

ام‍ام‌ در ع‍ی‍ن‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،

BP,۳۶/۵,/ح۸فلا۸

۱۳۸۲

ام‍ث‍ال‌ ف‍ارس‍ی‌ در گ‍وی‍ش‌ ک‍رم‍ان‌

ب‍ق‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر،

PIR,۳۰۲۴,/ک۷۵ب۷,۱۳۸۲

۱۳۸۲

ام‍داده‍ای‌ غ‍ی‍ب‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ ب‍ش‍ر ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ چ‍ه‍ار م‍ق‍ال‍ه‌ دی‍گ‍ر

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،

BP,۱۰/۵,/م۶فلا۸,۱۳۵۴

[۱۳۵۴]

آم‍وزش‌ آس‍ان‌ اک‍س‍ل‌

ف‍رای‌،ک‍رت‍ی‍س‌

HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۷ف۳۷,۱۳۸۴

۱۳۸۴

آم‍وزش‌ آس‍ان‌ رای‍ت‌ وک‍پ‍ی‌ س‍ی‌ دی‌

رض‍وی‌،خ‍ل‍ی‍ل‌

TK,۷۸۹۵,/د۹ر۶,۱۳۸۴

۱۳۸۴

آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ طراح‍ی‌ ب‍اFreehand mxa)ف‍ری‌ ه‍ن‍دام‌.ای‍ک‍س‌)

ک‍ری‍م‍ی‌،خ‍دی‍ج‍ه‌

T,۳۸۵,/ک۳۷آ۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداران‌

اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،

TA,۵۴۵,/فلا۷آ۸

۱۳۷۸

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Yahoo! Messengerی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر] ق‍وی‌ت‍ری‍ن‌ س‍روی‍س‌ گ‍پ‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌[ Version 6.0ورژن‌۶/۰ ]

ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،

TK,۵۱۰۵/۸۸۶,/ی۷آ۸,۱۳۸۳

۱۳۸۳

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌  Microsoft Powerpoint   2002 XP م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌

پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌ ،ج‍ان‌

TA,۳۸۵,/پ۴۱۸,۱۳۸۰

۱۳۸۰

 

   

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Office word 2007

م‍ح‍م‍دپ‍ور، پ‍رس‍ت‍و، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

Z,۵۲/۵,/و۴م۲۸۵,۱۳۸۶

۱۳۸۶

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وت‍ص‍وی‍ری‌ [ Microsoft Windows Xpم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوزای‍ک‍س‌.پ‍ی‌ ]/

ک‍ل‍ی‍ف‍ورد،س‍اراه‍اچ‍ی‍ن‍س‍ون‌

QA,۷۶/۷۶,/ س۹۴ک۷۶,۱۳۸۳

۱۳۸۳

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Auto Cad 2002]ات‍وک‍د۲۰۰۲ ] پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲ -

T,۳۸۵,/م۲۳آ۸۲

۱۳۸۱

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Autocad 2002]ات‍وک‍د۲۰۰۲ ] "م‍ق‍دم‍ات‍ی‌"

م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲ -

T,۳۸۵,/م۲۳آ۸

۱۳۸۱

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌FreeHand 10]ف‍ری‌ ه‍ن‍د۱۰ ]: ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ک‍ار دان‍ش‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ا

ج‍ام‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴ -

T,۳۸۵,/ج۱۶آ۸,۱۳۸۱

۱۳۸۱

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Microsoft Access 2002]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌ دو ه‍زار و دو]

پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ن‌

QA,۷۶/۹,/پ۲پ۴,۱۳۸۱

۱۳۸۱

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Microsoft front page 2002]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌۲۰۰۲ ]

ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌

TK,۵۱۰۵/۸۸۸,/ش۴آ۸۲,۱۳۸۱

۱۳۸۱

آم‍وزش‌ ی‍وگ‍ا در ۲۸ روز

ه‍ی‍ت‍ل‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد

RA,۷۸۱/۷,/ه۹ی۹,۱۳۷۲

۱۳۸۳

آم‍وزش‌گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ AutoCAD LAND development & civil desigin

اک‍رم‍ی‌پ‍وی‍ا،م‍ه‍دی‌

TA,۳۴۵,/فلا۷آ۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

آن‍ت‍ون‍ی‌ و ک‍ل‍ئ‍وپ‍ات‍را: (ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌)

ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴ -۱۶۱۶

PR

۱۳۷۹

ان‍ک‍لاوه‍ا و پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌

دی‍دی‍ه‌، ژان‌

QE,۴۶۲,/گ۴د۹,۱۳۸۰

۱۳۸۰

آن‌گ‍اه‌ پ‍س‌ از ت‍ن‍در: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍ش‍ت‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ارغ‍ن‍ون‌ زم‍س‍ت‍ان‌ آخ‍ر ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ...

اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷ -۱۳۶۹

PIR,۷۹۴۵,/آ۱۶,۱۳۷۸

۱۳۷۸

ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌

 

PE,۱۱۳۰,/فلا۸

۱۳۶۲

ای‍ران‌ در ش‍رق‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

ه‍رت‍س‍ف‍ل‍د، ارن‍س‍ت‌ ام‍ی‍ل‌، ۱۸۷۹ -۱۹۴۸

DSR,۴۴,/ه۴فلا۹,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ای‍ران‍ی‌

رض‍وی‌،خ‍ل‍ی‍ل‌

TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹ر۶۳,۱۳۸۶

۱۳۸۶

آی‍ن‍ده‌ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در پ‍رت‍و ان‍ف‍اق‌

واع‍ظی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵ -

BP,۲۵۰/۳,/و۲د۴

۱۳۷۹

ای‍ن‌زم‍ی‍ن‌پ‍وی‍ا

ک‍ی‍وس‌،ج‍ک‍وئ‍ی‍ل‍ی‍ن‌

QE,۵۱۱/۴,/ک۹فلا۹,۱۳۸۴

۱۳۸۴

آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌

 

۱۳۷۰

ب‍ار س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌: راه‍ن‍م‍ای‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دور از ف‍ش‍ار روح‍ی‌

ف‍ی‍در، ش‍رل‍ی‌ اس‍ل‍ون‌

HQ,۷۵۹/۴۸,/ف۹ب۲,۱۳۷۷

۱۳۷۷

ب‍ازس‍ازی‌ م‍ع‍ادن‌

اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌

S,۶۲۱/۵,/ب۲فلا۶,۱۳۸۰

۱۳۸۰

ب‍ام‍داد خ‍م‍ار

ح‍اج‌س‍ی‍دج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌، ۱۳۲۴ -

PIR,۸۰۱۳,/فلا۳۴۳ب۲,۱۳۷۷

۱۳۷۷

ب‍اور ک‍ن‍ی‍د ت‍ا ب‍ب‍ی‍ن‍ی‍د

دای‍ر، وی‍ن‌، ۱۹۴۰ - م‌

BF,۶۳۷,/خ۹د۱۸۷,۱۳۷۸

۱۳۸۴

ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍خ‍ان‍ه‌

م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۲۳ -

PIR,۸۲۰۳,/ر۲۸ب۳,۱۳۷۹

۱۳۷۹

ب‍خ‍ش‍ش‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ ه‍س‍ت‍ی‌

ج‍م‍پ‍ول‍س‍ک‍ی‌، ج‍رال‍د، ۱۹۲۵ - م‌

BJ,۱۴۷۶,/ج۲ب۳,۱۳۸۲

۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۷۸ - ۱۳۶۹ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ری‍ه‌:۱۸۷

آذری‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵ -

HG,۳۲۷۰/۲,/ک۴۲آ۴

۱۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌: طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌، ب‍اف‍ت‍ه‍ا، زی‍رس‍اخ‍ت‍ه‍ا...

ش‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د

QE,۴۶۱,/ش۸ب۴,۱۳۷۴

۱۳۷۴

ب‍ررس‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌

ک‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ژی‍ل‍ب‍رت‌

GB,۱۰۰۳,/ک۲ب۴,۱۳۵۷

۱۳۵۷

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز م‍س‌

م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

HD,۹۵۳۹,/م۵۲م۹

۱۳۷۵

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌

ل‍وس‍ی‍ا ،ج‍ری‌ اف‌.

TN,۸۷۱,/ل۹ب۴

۱۳۸۳

ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ع‍دن‌

ل‍ی‍ن‌، ک‍ن‍ت‌

HD,۵۹۰۶,/ل۹ب۴,۱۳۷۱

۱۳۷۱

ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌

زی‍اری‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۲ -

NA,۹۰۳۱,/ز۹ب۴

۱۳۸۱

ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌

ه‍ای‍زرم‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۰ -

QA,۷۶/۷۳,/ب۹ه۲,۱۳۷۰

۱۳۷۰

ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ۲۵۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ اج‍را ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ - ت‍ج‍اری‌

ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌

QA,۷۶/۷۳,/ب۹ب۴

۱۳۶۶

ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌

ن‍اص‍رآزاد، ف‍رام‍رز

QA,۷۶/۷۳,/ب۹ن۲

۱۳۶۹

 

   

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د

ج‍ب‍ه‌دارم‍ارالان‍ی‌ ...[ودی‍گ‍ران‌]

QA,۷۶/۷۳,/ف۹ب۴,۱۳۶۳

۱۳۶۷

ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ودم‍ن‍د [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]

ب‍روس‌، وال‍ت‍رس‌

QA,۷۶/۷۶,/س۹۴ب۴۵

۱۳۸۳

ب‍ش‍اگ‍رد م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ و م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍ری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۸ -

DSR,۲۰۷۵,/ش۲ح۵۳

۱۳۷۸

ب‍ع‍ث‍ت‌. غ‍دی‍ر. ع‍اش‍ورا. م‍ه‍دی‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۷ -۱۳۷۰

BP,۸,/ح۸ب۷

۱۳۸۲

ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌

خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ -

GB,۵۰۰۵,/خ۲ب۸

۱۳۸۰

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌

 

QD,۹۰۵/۲,/ب۸,۱۳۷۴

۱۳۷۴

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌

ک‍ل‍ی‍ن‌،س‍ی‌ [و دی‍گ‍ران‌]

QD,۹۰۵/۲,/ب۸,۱۳۷۴

۱۳۷۴

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌

ب‍ورش‍ارت‌-اوت‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۳۳ -

QD,۹۰۵/۲,/ب۹ب۸,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌

ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۱ -۱۳۶۱

QD,۹۰۵/۲,/ع۴ب۸,۱۳۷۰

۱۳۵۸

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ارب‍رد اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ در ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌)

آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

QD,۹۰۵/۲,/آ۵ب۸,۱۳۶۵

۱۳۶۵

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ( رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ )

پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹پ۴,۱۳۸۴

۱۳۸۴

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ -

LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۵۲

۱۳۸۱

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ -

LC,۵۸۰۸,/فلا۹م۳۵۲

۱۳۸۱

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌: م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌

ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ -

QD,۹۴۱,/ک۴ب۸,۱۳۷۸

۱۳۷۸

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌(ه‍ن‍دس‍ه‌ و ف‍ی‍زی‍ک‌)

آل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۷ -

QD,۹۱۱,/آ۷ب۸

۱۳۸۵

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌(ه‍ن‍دس‍ه‌ و ف‍ی‍زی‍ک‌)

آل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۷ -

QD,۹۱۱,/آ۷ب۸

۱۳۸۵

ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ (و دی‍گ‍ر م‍واد ج‍ام‍د)

وی‍ت‍اک‍ر، اری‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۱ -

QD,۹۰۵/۲,/و۹ب۸,۱۳۶۷

۱۳۶۷

ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ا

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

QE,۴۳۱/۶,/س۹ح۵,۱۳۸۴

۱۳۸۴

ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ا: (م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍راج‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌)

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴ -

QE,۴۳۱/۶,/س۹ح۵

۱۳۷۹

ب‍ه‍داش‍ت‌ و زی‍ب‍ای‍ی‌ م‍و: م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ا و درم‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍رای‌ م‍و و پ‍وس‍ت‌ س‍ر

داری‍گ‍ل‌، ژان‌ ل‍وک‌، ۱۹۴۴ -

RL,۹۱,/د۲ب۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

ب‍ی‌ ع‍ش‍ق‌،ه‍رگ‍ز

اطه‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌،ع‍ل‍ی‌

PIR,۷۹۵۳,/۹ط۹پ

۱۳۷۶

ب‍ی‍دارگ‍ران‌ اق‍ال‍ی‍م‌ ق‍ب‍ل‍ه‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ -

BP,۲۲۹,/ح۸ب۹

۱۳۸۲

ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌)

ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ -

QE,۷۷۰,/ج۷ب۹,۱۳۸۰

۱۳۸۲

ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌)

ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ -

QE,۷۷۰,/ج۷ب۹,۱۳۸۱

۱۳۸۰

پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌

م‍ی‍رزائ‍ی‌، ن‍ورب‍خ‍ش‌، ۱۳۴۰ -

QE,۵۳۷/۲,/فلا۹م۹

۱۳۸۱

پ‍ال‍ئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ [دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌]

ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ -

QE,۹۰۵,/ج۷پ۲

۱۳۸۰

پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌

اف‍ش‍ار،ف‍ری‍دون‌

QE,۷۱۱/۲,/فلا۷پ۲

۱۳۵۸

پ‍ت‍روژن‍ز آذری‍ن‌: ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌

QE,۴۶۱,/و۹پ۲,۱۳۷۹

۱۳۷۹-

پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

ب‍وخ‍ر، ک‍ورت‌، ۱۹۴۶ -

QE,۴۷۵,/آ۲ب۹,۱۳۷۹

۱۳۷۹

پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

وی‍ن‍ک‍ل‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌، ۱۹۱۵ -

QE,۴۷۵,/آ۲و۹,۱۳۷۱

۱۳۷۱

پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

پ‍ورم‍ع‍اف‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د

QE,۴۷۵,/آ۲پ۹

۱۳۸۳

پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌

م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳ -

QE,۴۶۱,/م۶پ۱۶

۱۳۷۱

پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ -

LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴۲

۱۳۷۴

پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ -

LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴۲

۱۳۷۴

پ‍ت‍رول‍وژی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‌

ول‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دول‍ی‌

QE,۶۰۱,/و۸پ۲

۱۳۷۱

پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

م‍ی‍اش‍ی‍رو، آک‍ی‍ه‍و، ۱۹۲۰ -

QE,۴۷۵,/آ۲م۹,۱۳۷۹

۱۳۷۹

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌: ب‍رای‌ دوره‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌ و ف‍وق‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍ع‍ی‍ن‌وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳ -

QE,۴۶۱,/م۶پ۲

۱۳۶۵

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌

ه‍اچ‌ ،اف‌ ،اچ‌.

QE,۴۶۱,/-ه۲ پ۳,۱۳۵۸

۱۳۵۸

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ب‍رای‌ دوره‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

زارع‍ی‌ س‍ه‍ام‍ی‍ه‌، رض‍ا

QE,۴۶۱,/ز۲پ۲,۱۳۸۱

۱۳۸۱

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌

ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ -

QE,۴۶۱,/ک۴پ۲

۱۳۷۷


   

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ درون‍زاد

ب‍ون‍ن‌، ب‍رن‍ار

QE,۴۳۱/۲,/ب۹پ۲

۱۳۸۲

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

QE,۴۷۵,/م۶پ۲,۱۳۷۷

۱۳۷۷

پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌

گ‍ری‍ن‌ اس‍م‍ی‍ت‌،

QE,۴۷۱,/گ۴پ۲,۱۳۷۷

۱۳۷۷

پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ درون‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و پ‍ی‍ون‍د آن‍ه‍ا ب‍ا زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌

م‍ی‍ه‌، ب‍رون‍و

QE,۶۰۱,/م۹پ۴,۱۳۷۸

۱۳۷۸

پ‍ردازش‌ رق‍وم‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌

ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌

TA,۱۶۳۷,/ل۹پ۴,۱۳۸۰

۱۳۸۰

پ‍ردازش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ص‍اوی‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور

م‍ات‍ر، پ‍ل‌

G,۷۰/۴,/م۱۷پ۴,۱۳۷۷

۱۳۷۷

پ‍ردازش‌ت‍ص‍اوی‍رم‍اه‍واره‌ای‌ب‍ان‍رم‌اف‍زارژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا

ج‍وری‍ن‌س‍ر،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

G,۷۰/۴,/ب۴,۱۳۸۴

۱۳۸۴

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دراع‍ج‍ازع‍ل‍م‍ی‌ ق‍رآن‌

رض‍ائ‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

BP,۱۰۳/۶,/ر۶ پ۴,۱۳۸۰

۱۳۸۰

پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍وم‌ (ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ )

ع‍اب‍دی‍ن‌ زاده‌،زه‍ره‌

QD,۱۸۱,/پ۷ت۲

۱۳۵۹

پ‍ن‍ج‍ره‌

رح‍ی‍م‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

PIR,۸۰۵۸,/ح۹۴۷پ۹,۱۳۷۹

۱۳۸۲

پ‍وس‍ت‌ پ‍ل‍ن‍گ‌ ب‍رپ‍ش‍ت‌ پ‍ل‍ن‍گ‌

ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌

PIR,۷۹۶۳,/ ب۵۶پ۹,۱۳۸۱

۱۳۸۱

پ‍ی‍ام‌ ج‍اودان‍ه‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا

BP,۶۵/۳,/ح۸پ۹

۱۳۸۲

پ‍ی‍ام‍ب‍ر و دی‍وان‍ه‌

ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌

PS,۳۵۱۳,/ب۴پ۸۷,۱۳۷۸

۱۳۷۸

ت‍اث‍ی‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍رس‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌

وف‍ائ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍ود

TC,۵۴۳,و۷ ت۲,۱۳۶۹

۱۳۶۹

ت‍اری‍خ‌ آب‌ وآب‍ی‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌

گ‍روس‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

GB,۷۹۲,/ گ۴ ت۲,۱۳۸۲

۱۳۸۲

ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌

 

DS,۳۵/۶۳,/ت۲,۱۳۷۷

۱۳۷۷

ت‍اری‍خ‌ اص‍ول‌ ک‍ت‍اب‍داری‌

ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز

Z,۶۶۵,/ت۲ت۲,۱۳۶۶

۱۳۶۶

ت‍اری‍خ‌ ان‍ب‍ی‍اء، ی‍ا، ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌: از آدم‌ ت‍ا خ‍ات‍م‌

آزادم‍ه‍ر، ش‍ه‍ب‍از

BP,۸۸,/آ۴۳ت۲

۱۳۷۹

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍د از اس‍لام‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌

DSR,۵۱۱,/ز۴ت۲

۱۳۶۲،۱۳۴۳

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ق‍رون‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌

اش‍پ‍ول‍ر، ب‍رت‍ول‍د

DSR,۵۱۶,/فلا۵ت۲,۱۳۷۹

۱۳۷۹

ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍داری‌ ای‍ران‍ی‍ان‌

ن‍اظم‌الاس‍لام‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‌

DSR,۱۴۰۷,/ن۲ت۲,۱۳۷۶

۱۳۷۶-۱۳۷۷

ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ج‍ل‍د اول‌ ش‍رق‌

 

D,۵۷,/ت۱۵,۱۳۷۹

۱۳۷۹

ت‍اری‍خ‌ ج‍ی‍رف‍ت‌ و ک‍ه‍ن‍وج‌

ص‍ف‍ا، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌

DSR,۲۰۸۱,/ی۵ص۷

۱۳۷۳

ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌

ام‍ب‍رس‍ز،ن‍ی‍ک‍لاس‌ ن‍ی‍ک‍لاس‌

QE,۵۳۷/۲,/ فلا۹ فلا۸,۱۳۷۰

۱۳۷۰

ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍رج‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌

وث‍وق‍ی‌ ره‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر

DSR,۲۰۹۵,/ی۶و۲

۱۳۷۲

ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ در ای‍ران‌

ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌

Q,۱۲۷,/فلا۹ف۴

۱۳۶۶-

ت‍اری‍خ‌ ف‍لاس‍ف‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ از آغ‍از اس‍لام‌ ت‍ا ام‍روز

ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

BBR,۶۰,/فلا۹ح۸

۱۳۸۱

ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

دوران‍ت‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌ج‍ی‍م‍ز

B,۷۲,/د۹ت۲,۱۳۷۹

۱۳۷۹

ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‍ی‌

ف‍اخ‍وری‌، ح‍ن‍ا

B,۱۸۹/۱,ف۱۲۴ ت,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دراس‍لام‌

ش‍ری‍ف‌،م‍ی‍ان‌ م‍ح‍م‍د

B,۷۴۱,ت۲ش۴

۱۳۶۲

ت‍اری‍خ‌ ک‍ام‍ل‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ (از پ‍ی‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ س‍اس‍ان‍ی‌)

م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ی‍ت‍را

DSR,۱۴۰,/م۹ت۲

۱۳۸۰

ت‍اری‍خ‌ ک‍رم‍ان‌

وزی‍ری‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌

DSR,۲۰۴۷,ر۵,۱۳۶۴

۱۳۶۴

ت‍اری‍خ‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ادی‍ان‌

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی

BP,۲۳۳/۷,/ش۴۱۴ .ش

۱۳۷۶

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ری‍دون‌‌

LG,۲۹۱,/ت۹۱۸۰۱ق۲

۱۳۷۰

ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍اوک‍ان‍ی‍ه‍ا

ارم‍گ‍ان‌،م‍ح‍م‍ودرض‍ا

QE,۴۳۸,/ت۳ر۷,۱۳۷۵

۱۳۷۵

ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌

وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌

QD,۸۱,/و۸ت۳,۱۳۷۶

۱۳۷۶

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ب‍اArcview GIS

ل‍ی‌، ج‍ی‌

G,۷۰/۲۱۲,/ل۹ت۳,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌

ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر

TN,۲۷۰,/ح۵ت۳

۱۳۸۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍راوان‍ی‌ وق‍ای‍ع‌ و ری‍س‍ک‌ در ه‍ی‍درول‍وژی‌

ک‍ای‍ت‌

GB,۱۳۹۹/۲,/ک۲ت۳,۱۳۶۹

۱۳۶


    

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

دورن‍ک‍ام‍پ‌، ج‍ی‌ . س‍ی‌ - ک‍ی‍ن‍گ‌ ، س‍ی‌ .ا.ام‌- ون‌ ت‍و چ‍و - گ‍اردی‍ن‍ر، وی‌ - داک‍وم‍ب‌ ، آر- س‍ت‍رال‍ر، ا.ان‌

GB,۴۰۱,ت۳ ف۴,۱۳۷۰

۱۳۷۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ردازش‌ داده‌ه‍ای‌ GPS ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Pinnacle

م‍ن‍ت‍ظری‌، ع‍ب‍اس‌

G,۱۰۹/۵,/م۸ت۳

۱۳۸۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ز س‍اخ‍ت‍اری‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌)

رول‍ن‍د، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ارک‌

QE,۶۰۱,/ر۹ت۳,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌

ن‍م‍ازی‌زاده‌، م‍ه‍دی‌

GV,۳۴۱,/ن۸ت۴,۱۳۶۷

۱۳۶۷

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

BP,۳۸,/۰۴۲۲ج۷۴۲,۱۳۵۹

۱۳۵۹

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌‌

BP,۳۸,/۰۴۲۲ج۷۴۲,۱۳۶۰

۱۳۶۰

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: ب‍ق‍ی‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

BP,۳۸/۰۲,/ج۷۴۲,۱۳۵۹

۱۳۵۹

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا، ن‍ام‍ه‌ه‍ا، و س‍خ‍ن‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)

ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ ‌

BP,۳۸,/۰۴۱

 

ت‍رج‍م‍ه‌ وت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

BP,۳۸/۰۴۲,/ ج۷,۱۳۷۹

۱۳۸۵

ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ان‌

ک‍رن‌، رم‍ون‌

QC,۳۱۱,/ح۴ت۴,۱۳۶۱

۱۳۶۱

ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌: اص‍ول‌ ن‍ظری‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ت‍ع‍ادل‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ش‍ی‍م‍ی‌

م‍ی‍لان‍ی‌ن‍ژاد، ف‍ری‍دون‌

QC,۳۱۸,/ت۴م۹

۱۳۷۵

ت‍ش‍ری‍ح‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ه‍ا

ک‍ول‍ه‍ان‍ک‌ ، ات‍ا

QE,۵۴۱,/ ک۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

ت‍ص‍اوی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌

پ‍ری‍س‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ دون‍ال‍د

TA,۷۰۶,/پ۴ت۶,۱۳۷۷

۱۳۷۷

ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌: ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رده‍ا

ب‍وردی‍ک‌، ه‍وارد

TA,۱۶۳۷,/ب۹ت۶,۱۳۷۸

۱۳۷۸

ت‍ع‍ادلات‌ ف‍ازی‌ درس‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌

وی‍ل‌،ت‍وم‍اس‌ ام‌

QE,۴۷۵,/آ۲و۸۶,۱۳۸۴

۱۳۸۴

ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍ج‍وی‍د ق‍رآن‌

ام‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

BP,۷۴/۵,/فلا۸ت۷,۱۳۶۲

۱۳۶۲

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍ور

ک‍ل‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌

QD,۹۰۵/۲,/ک۸ت۷,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ س‍ف‍ره‌ه‍ای‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌

ب‍ی‍ز، ژان‌

TD,۴۰۴,/ب۹ت۷,۱۳۶۹

۱۳۶۹

ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌

ع‍زی‍زی‌ ، ق‍اس‍م‌

QC,۹۸۱/۸,/فلا۷ع۴,۱۳۸۳

۱۳۸۳

ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ م‍واد س‍ازن‍ده‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌

م‍ات‍وئ‍ه‌، م‍وری‍س‌

QE,۶۰۴,/م۲ت۷,۱۳۵۷

۱۳۵۷

ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌

طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

BP,۹۸,/ط۲۵م۹۰۴۱

۱۳۷۶

ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍طح‌ دری‍ا از ن‍گ‍اش‍ت‌ رس‍وب‍ی‌

ک‍و، آن‍ج‍لا

QE,۶۵۱,/ک۹ت۷,۱۳۸۴

۱۳۸۴

ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌: (پ‍ت‍رول‍وژی‌)

ک‍اک‍س‌، ک‍ی‍ت‌ گ‍وردون‌

QE,۴۶۱,/ک۲ت۷,۱۳۷۸

۱۳۷۸-

ت‍ف‍س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ول‍وی‌(ب‍ل‍خ‍ی‌)

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

PIR,۵۳۰۱,/ج۷ت۷

۱۳۸۳

ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ا

ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز

HD,۵۸/۹,/و۹ت۷,۱۳۸۰

۱۳۸۲

ت‍ک‍ام‍ل‌ و ان‍ق‍راض‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،

QE,۸۶۲,/د۲ح۵,۱۳۸۰

۱۳۸۰

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آب‍ه‍ای‌ آل‍وده‌

ب‍لاک‌،ج‍ان‌.آ

TD,۴۲۰,/ب۸۲ت۷,۱۳۶۴

۱۳۶۴

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زغ‍ال‌ش‍وی‍ی‌

رض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

TN,۸۱۶,/ر۶ت۸,۱۳۸۰

۱۳۸۰

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌: (روش‌ه‍ای‌ پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ث‍ق‍ل‍ی‌)

رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،

TN,۵۳۵,/ر۶ت۸

۱۳۷۷

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌: دف‍ت‍ر دوم‌

م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌

TA,۵۴۵,/م۴ت۸

۱۳۷۸

ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍رم‍ان‌

م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا

DSR,۲۰۴۷,ر ۸۶۵ م۲

۱۳۷۹

ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ات‍وک‍د Auto CAD

ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

T,۳۸۵,/ق۲ت۸۴

۱۳۷۱

ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

گ‍وک‍ال‌ .ان‌ . دب‍ل‍ی‍و

QE,۶۰۱,/گ۹ت۸,۱۳۷۴

۱۳۷۴

ت‍ه‍وی‍ه‌ در م‍ع‍ادن‌

م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌

TN,۳۰۳,/م۴ت۹

۱۳۶۶

ت‍ورم‌ و واگ‍رای‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ا از دی‍د م‍ه‍ن‍دس‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌

ع‍س‍ک‍ری‌، ف‍رج‌ال‍ل‍ه‌

TA,۷۱۰,/ع۵ت۹

۱۳۷۲

ت‍وص‍ی‍ف‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در ص‍ح‍را

ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌

QE,۴۷۱,/ت۲ت۹

[۱۳۷۱؟]

ت‍وص‍ی‍ف‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌

ت‍ورپ‌، ری‍چ‍ارد

QE,۴۶۱,/ت۹ت۹,۱۳۷۸

۱۳۷۸


 


عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌(ج‍ل‍د س‍وم‌ ) ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌

م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌

TA,۸۰۵,/م۴ت۹

۱۳۷۹-

ج‍ام‍ع‍ه‌س‍ازی‌ ق‍رآن‍ی‌: م‍ق‍الات‌

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

BP,۱۰/۵,/ح۸ج۲,۱۳۸۲

۱۳۸۲

ج‍دول‌ ف‍ل‍زات‌

 

TA,۴۵۹,/ج۴

۱۳۷۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍رم‍ان‌

زن‍گ‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

NA,۹۲۴۸,/ک۴ز۹

۱۳۷۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ا و س‍اخ‍ت‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌

پ‍وراح‍م‍د، اح‍م‍د

DSR,۲۱۱۵,/ر۵۶پ۹

۱۳۷۰

ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ب‍ازار ک‍رم‍ان‌

پ‍وراح‍م‍د، اح‍م‍د

HF,۵۴۷۵,/فلا۹پ۹

۱۳۷۶

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا

ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د

GC,۱۱/۲,/ج۴ج۷,۱۳۷۷

۱۳۷۷

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌

ب‍ارت‍ول‍د، واس‍ی‍ل‍ی‌ ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌

DSR,۲۳,/ب۲ج۷,۱۳۷۷

۱۳۷۷

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د

ک‍لارک‌، ج‍ان‌ ان‍ی‍س‌

HB,۲۱۶۰,/ک۷ج۷,۱۳۵۴

۲۵۳۶=۱۳۵۶

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌

ب‍اق‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د

S,۵۹۱,/ب۶ج۷,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌

اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)

QE,۵۰۱/۴,/ج۷فلا۵

۱۳۷۳

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار

LC,۵۸۰۸,/فلا۹خ۲۷,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ر ب‍م‌

م‍ح‍لات‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

DSR,۲۰۷۵,/م۲م۳

۱۳۶۵

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

ن‍ظری‍ان‌، اص‍غ‍ر

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ن۶۶۳

۱۳۸۱

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ و آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌

س‍رور، رح‍ی‍م‌

HT,۳۹۱,/س۴ج۷

۱۳۸۴

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر

ص‍ادق‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌

QE,۶۹۶/م۶,/ج۷

۱۳۸۱

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

ن‍ادرص‍ف‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ن۱۷

۱۳۷۹

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌زی‍س‍ت‍ی‌دی‍ری‍ن‍ه‌وح‍ال‌

اس‍دی‍ان‌(اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)،خ‍دی‍ج‍ه‌

QH

۱۳۷۱

ج‍م‍ه‍ور

اف‍لاطون‌

JC,۷۱,/فلا۶,۱۳۷۹

۱۳۷۹

ج‍ه‍ان‌ ج‍واه‍رات‌

ادی‍ب‌، داری‍وش‌

TS,۷۵۲,/فلا۴ج۹,۱۳۷۴

۱۳۷۴-

جی پی اس(GPS) وک‍ارب‍ردآن‌

ص‍ال‍ح‌آب‍ادی‌،ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

QB,۳۴۳,/ص۲م۳

۱۳۷۸

چ‍اه‌پ‍ی‍م‍ای‍ی‌دره‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌

ک‍اپ‍ل‍ی‍ی‍ر،دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‍و

TN,۲۷۰,/ک۲چ۲,۱۳۷۶

۱۳۷۶

چ‍را ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ای‍م‌؟ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌

ای‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د

HM,۶۲,/ف۲فلا۹

۱۳۸۲

چ‍راغ‌ه‍ا را م‍ن‌ خ‍ام‍وش‌ م‍ی‌ک‍ن‍م‌

پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا

PIR,۷۹۹۲,/ی۴۴چ۴,۱۳۸۰

۱۳۸۰

چ‍رام‍رده‍ادروغ‌ م‍ی‌ گ‍وی‍ن‍دوزن‍ه‍اگ‍ری‍ه‌م‍ی‍ک‍ن‍ن‍د

پ‍ی‍ز،آل‍ن‌

HQ,۸۰۱,/پ۹چ۴,۱۳۸۳

۱۳۸۳

چ‍ش‍م‍ی‌ در آس‍م‍ان‌: آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا س‍ن‍ج‍ش‌ از دور

ه‍ارپ‍ر، داروت‍ی‌

GV,۷۰/۴,/ه۲چ۵,۱۳۶۳

۱۳۶۳

چ‍ه‌ ب‍ای‍د خ‍ورد و چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ای‍د پ‍خ‍ت‌

ه‍اوزر، ب‍ن‍گ‍ام‍ی‍ن‌ گ‍ی‍ل‍ورد

RA,۷۷۶,/ه۲چ۹,۱۳۸۲

۱۳۸۲

چ‍ه‍ار اث‍ر از ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌

ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌

BJ,۱۶۱۱,/ش۹,۱۳۷۳

۱۳۸۳

چ‍ه‍ار م‍ق‍ال‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ج‍م‍ع‌گ‍رای‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ (در ه‍زار س‍وم‌)

ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌

JX,۱۳۹۵,/ب۹۴چ۹,۱۳۸۰

۱۳۸۰

چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

BP,۱۴۳/۹,/خ۸فلا۴۰۴۱,۱۳۷۴

۱۳۸۱

چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ وپ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ج‍ل‍د اول‌

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ، خ‍س‍رو

QE,۶۵۱,/ خ۵ چ۹

۱۳۶۴

چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو

QE,۶۵۱,/خ۵چ۸۸

۱۳۸۶

چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو

LC,۵۸۰۸,/فلا۹خ۵

۱۳۸۱

چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رخ‍داده‍ای‌ دوران‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو

QE,۶۵۱,/خ۵چ۹,۱۳۶۸

۱۳۶۸

چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌:دوران‌اول‌

ف‍رش‍اد،ف‍ری‍دون‌

QE,۶۵۱,/ف۴چ۹,۱۳۴۸

۱۳۴۸

چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌:دوران‌دوم‌

ف‍رش‍اد،ف‍ری‍دون‌

QE,۶۵۱,/ف۴چ۹,۱۳۳۹

۱۳۳۹

چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌:دوران‌س‍وم‌

ف‍رش‍اد،ف‍ری‍دون‌

QE,۶۵۱,/ف۴چ۹,۱۳۴۴

۱۳۴۴

چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌: "ت‍ع‍اری‍ف‌، اص‍ول‌ و روش‌ه‍ا"

خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو

QE,۶۵۱,/خ۵چ۹۲

[۱۳۷۵]

ح‍اف‍ظ م‍ون‍س‌ ع‍اش‍ق‍ان‌

ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د

PIR,۵۴۲۴

۱۳۷۸

ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌

 

TK,۷۸۶۰,/خ۹

۱۳۶۸

ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌

 

TN,۲۸۱,/ح۷,۱۳۷۰

۱۳۷۰

ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌

 

TN,۲۹۱,/ح۷,۱۳۷۰

۱۳۷۰


 

 

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌

ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز

S,۶۲۶,/ک۴ح۷,۱۳۸۱

۱۳۸۱

ح‍م‍اس‍ه‌ غ‍دی‍ر

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

BP,۲۲۳/۵۴,/فلا۸غ۴۰۸۳

۱۳۸۲

ح‍ی‍ات‌ در آس‍م‍ان‍ه‍ا

ی‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد اس‍ت‍وارت‌

QH,۳۲۷

۱۳۶۸،۱۳۵۰

خ‍اک‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌

ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د

S,۵۹۱,/ب۲خ۲,۱۳۷۲

۱۳۷۸

خ‍اک‌، ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌

ب‍ای‌ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د

S,۵۹۱,/ب۲خ۲,۱۳۵۵

۱۳۶۶

خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌( ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ )

ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد،اح‍م‍د

S,۵۹۱,/ ع۲ خ۲

۱۳۸۴

خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌

م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌

TN,۲۷۷,/م۴خ۴

۱۳۸۱

خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در ع‍ص‍ر اس‍ت‍ع‍م‍ار

وادالا

DSR,۲۱۳۴,/و۲خ۸

۱۳۶۴

خ‍واص‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر و پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌

رح‍ی‍م‍ی‌، اع‍ظم‌

QD,۴۶۷,/ر۳خ۹

۱۳۶۴

خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌

وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود

TA,۷۱۰,/و۷خ۹

۱۳۷۶

خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌

وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود

TA,۷۰۶,/و۷خ۹

۱۳۷۶

خ‍ود آم‍وز آس‍ان‌ internet

ک‍رای‍ن‍اک‌ ،ج‍و

TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹ ک۴۴,۱۳۸۱

۱۳۸۱

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]

اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌

QA,۷۶/۷۶,/س۹۴فلا۸۳

۱۳۸۲

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌۲۰۰۱

ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و

TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹ک۴۴,۱۳۸۰

۱۳۸۰

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ت‍ول‍ی‍د ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌

ک‍اری‍ل‍و، ج‍ی‍ن‍ا

TK,۵۱۰۵/۸۸۸,/ک۲خ۹,۱۳۸۰

۱۳۸۰

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۶ =Adobe Photoshop

ب‍ای‍ن‍در، ک‍ی‍ت‌

T,۳۸۵,/ب۲۵خ۹

۱۳۷۹

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌Excel 2000]اک‍س‍ل‌۲۰۰۰ ]

وارن‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌

HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۷و۱۶,۱۳۸۰

۱۳۸۰

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌Word 2000]ورد۲۰۰۰ ]

 

Z,۵۲/۵,/و۳۵خ۹,۱۳۸۰

۱۳۸۰

خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 5اک‍س‍ل‌ پ‍ن‍ج‌] در وی‍ن‍دوز

راب‍رت‍س‍ون‌، س‍ام‍ان‍ت‍ا

HF,۵۵۴۸/۴,/فلا۷ر۲,۱۳۷۳

۱۳۷۳

خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ :Internet در ۲۴ ک‍لاس‌ درس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍د

اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍وئ‍ل‌

TK,۵۱۰۵/۸۷۵,/فلا۹فلا۵,۱۳۷۹

۱۳۸۰

خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌اف‍زار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ [ Surfer 7.02س‍ورف‍ر۷/۰۲ ]

غ‍ن‍ی‌زاده‌. ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

QE,۴۸/۸,/غ۹خ۹

۱۳۸۲

خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌word 2002]ورد۲۰۰۲ ]

 

Z,۵۲/۵,/و۴خ۹,۱۳۸۲

۱۳۸۲

خ‍ودآم‍وز ه‍ن‍رک‍ده‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌Max 3

ک‍ال‍وی‍ک‌، دی‍وی‍د

T,۳۸۵,/ک۲۷خ۹,۱۳۷۹

۱۳۷۹

خ‍ودآم‍وزArc GIS وم‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌GIS

ت‍ی‌ ت‍ی‌ دژ،ام‍ی‍د

G,۷۰/۲۱۲,/ت۹خ۹,۱۳۸۴

۱۳۸۴

خ‍ودآم‍وزس‍اده‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ی‍اب‌ (Global Position system)GPSب‍ه‌ ه‍م‍راه‌آم‍وزش‌ ن‍رم‌اف‍زارMap source Google Earth وCD ن‍رم‌ اف‍زار

س‍اری‍خ‍ان‍ی‌،رام‍ی‍ن‌

G,۱۰۹/۸,/س۲ح۹,۱۳۸۶

۱۳۸۶

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ رای‍ت‌ CD)س‍ی‌.دی‌)ب‍اNero 7)ن‍رو۷)

رض‍وی‌،س‍ی‍دام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

TK,۷۸۹۵,/د۹ر۶۴,۱۳۸۵

۱۳۸۵

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

ص‍ف‍ح‍ه‌گ‍س‍ت‍رده‌

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

HS,۵۵۴۸/۴,/فلا۷ن۲

۱۳۸۳

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

اس‍ت‍ف‍اده‌ازک‍ام‍پ‍وت‍روم‍دی‍ری‍ت‌ف‍ای‍ل‍ه‍ا

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۲۷,/ن۲۴خ۹۲

۱۳۸۳

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

واژه‌پ‍رداز

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۲۷,/ن۲۴خ۹۳

۱۳۸۳

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

ب‍ان‍ک‌اطلاع‍ات‍ی‌

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۲۷,/ن۲۴خ۹۵

۱۳۸۴

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

ارای‍ه‌م‍طال‍ب‌

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۲۷,/ن۲۴خ۹۶

۱۳۸۳

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

اطلاع‍ات‌وارت‍ب‍اطات‌

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۲۷,/ن۲۴خ۹۷

۱۳۸۳

خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:

م‍ف‍اه‍ی‍م‌پ‍ای‍ه‌ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌

ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۲۷,ن۲۴خ۹,۱۳۸۳

۱۳۸۳

 

   


عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

خ‍ودآم‍وزن‍رم‌اف‍زار Training SDRmap software]اس‌.دی‌.ار.م‍پ‌]

اک‍ب‍رزاده‌خ‍وی‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌

TA,۵۴۹,/فلا۱۷خ۹,۱۳۸۳

۱۳۸۳

خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍دی‍ران‌

ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌،

۵۵۴۸ر۸,HF

۱۳۷۱

داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

چ‍اده‍اری‌، ج‍ک‍ی‌

QA,۷۶,/چ۲د۲,۱۳۶۹

۱۳۶۹

در آم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌

وت‍وک‍وری‌

TA,۷۰۶,/و۲د۴,۱۳۷۸

۱۳۷۸

در ی‍ک‌ ک‍لاس‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ی‍ام‍وزی‍د

رض‍وی‌ ،ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌

QA,۷۶/۲۷,/د۴۵,۱۳۸۳

۱۳۸۳

درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌

اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌

TP,۱۴۹,/فلا۵د۴,۱۳۶۶

۱۳۶۶-

درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ع‍ل‍وی‌ ،م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ...[ودی‍گ‍ران‌]

HD,۸۵,/د۴

۱۳۸۲

درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌

دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌

QD,۹۰۵/۲,/د۸د۴,۱۳۶۶

۱۳۶۶

درک‍رب‍لاچ‍ه‌گ‍ذش‍ت‌

ق‍م‍ی‌،ع‍ب‍اس‌

BP,۴۱/۵,/ق۸ن۷۰۴۱

۱۳۸۲

دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌

ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دانا

Z,۶۹۴,/ص۴د۵,۱۳۷۳

۱۳۷۳

دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌

وزی‍ری‌، ف‍ره‍ا

Z,۶۹۵/۹۵,/و۴د۵,۱۳۶۳

۱۳۶۳

دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

 

QE,۴۷۵,/آ۲د۴,۱۳۶۷

۱۳۶۷

ده‌ گ‍ف‍ت‍ار

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌

BP,۱۰/۵,/م۶د۹

۱۳۶۶

دورس‍ن‍ج‍ی‌وس‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌اطلاع‍ات‌ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

ل‍گ‌،ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر

TN,۲۷۰,/ل۸د۹

۱۳۸۱

دورن‍م‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ف‍ت‌

م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌

HC,۴۷۵,/م۵د۹

۱۳۶۳

دوره‌ ف‍ن‍ون‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ج‍ل‍دی‍ک‍م‌ :طراح‍ی‌ و اص‍ول‌ در اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌

اورع‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌

TN,۲۷۷,/فلا۸ط۴

۱۳۶۳

دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

TN,۱۰۷,/ق۴د۹

۱۳۸۱

دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍رم‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌

م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

QE,۴۶۱,/ فلا۸ م۶,۱۳۷۵

۱۳۷۵

دی‍ب‍اچ‍ه‌ ی‍ی‌ ب‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ب‍وی‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

QE,۳۰۷,/ ن۲د۹

ب‍ی‌ ت‍ا

دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍زس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌

ب‍ارک‍ر

QE,۴۷۵,/آ۲ب۲

۱۳۷۸

دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌

آروی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌

QD,۹۴۱,/آ۴د۹

۱۳۸۱

دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ان‍س‍ن‌، پ‍ی‍ت‍رری‍چ‍ارد،

QE,۳۹۰,/فلا۸د۹,۱۳۷۸

۱۳۷۸

دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ب‍ردی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍غ‍ف‍وری‌م‍ق‍دم‌،ای‍رج‌

QE,۷۱۱/۲,/م۷د۹

۱۳۸۳

دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍و در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

GF,۱۲۵,/ش۸د۹,۱۳۸۳

۱۳۷۳

دی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌

ه‍م‍ای‍ش‌ دی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌: (۱۳۷۸: ک‍رم‍ان‌)

QE,۷۰۱,/ه۸

۱۳۷۹

دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (۱) م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)

پ‍روان‍ه‌ ن‍ژاد ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍ن‍از

LC,۵۸۰۸,/فلا۹پ۳۷۵۳

۱۳۸۵

دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (م‍اک‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ )

خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو

QE,۷۷۰,/ خ۵د۹,۱۳۸۲

۱۳۸۲

دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ک,۲۸۸۲

۱۳۸۶

دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌

واع‍ظج‍وادی‌، ف‍اطم‍ه‌

QE, ۹۰۵,/و۲د۹

۱۳۸۶

دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌

واع‍ظج‍وادی‌، ف‍اطم‍ه‌

QE, ۹۰۵,/و۲د۹

۱۳۸۶

دی‍وان‌ اش‍ع‍ار خ‍واج‍و ک‍رم‍ان‍ی‌

خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‌

PIR,۵۴۵۴

۱۳۶۹

دی‍وان‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌

ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ب‍ی‌ب‍ی‌ج‍ان‌

PIR,۶۶۸۱,/د۹,۱۳۸۱

۱۳۸۱

دی‍وان‌ رودک‍ی‌ اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رودک‍ی‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌ [ ۱۰۹۸ب‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ ت‍ا ام‍روز] و ش‍رح‌ اح‍وال‌ آث‍ار او

رودک‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

PIR,۴۴۶۰,۱۳۸۱

۱۳۸۱

دی‍وان‌ م‍ح‍ت‍ش‍م‌ ک‍اش‍ان‍ی‌

م‍ح‍ت‍ش‍م‌،ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د

PK,۶۴۹۸,/د۹ م۳۵

۱۳۸۲

ذخ‍ائ‍ر ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ (ب‍ا ب‍س‍ت‍ر ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌)

ش‍ه‍ری‍اری‌، م‍ح‍م‍د

QE,۳۹۱,/ب۹ش۹

۱۳۶۵

رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍رف‍ردی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د

دی‌آن‍ج‍ل‍ی‍س‌ ،ب‍ارب‍ارا

BP,۶۳۷,/ر۲د۹,۱۳۸۳

۱۳۸۳

راه‍ن‍م‍ای‌ Dos و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا

QA,۷۶/۷۶,/س۹۵م۳

۱۳۶۹

راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار RocLabت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ش‍ک‍س‍ت‌ ه‍وک‌ -ب‍رون‌

ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ،س‍ی‍اوش‌

TA,۷۰۶,/ ت۷ر۲,۱۳۸۳

۱۳۸۳

راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌

رس‍وخ‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د،

LB,۲۳۲۹/۸,/فلا۹ر۵

۱۳۸۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ دی‌ ب‍ی‍س‌ ت‍ری‌ پ‍لاس‌ ... d BASE III Plus

س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌، آل‍ن‌

QA,۷۶/۹,/پ۲س۹,۱۳۷۳

1373

 

 

  

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ز

TD,۴۳۳,/آ۴ر۲

1360

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌)

 

TA,۷۰۵,/ر۲۴,۱۳۶۸

۱۳۶۸

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌

دان‍گ‍ر، ژان‌‌

GA,۱۰۲/۴,/س۹د۹,۱۳۷۶

۱۳۷۶

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍گ‍ر ف‍ض‍ای‍ی‌ :ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ رس‍ت‍ری‌ و ب‍رداری‌GGGG GIS

ن‍وری‍ان‌ ،ف‍رش‍اد

G,۷۰/۲۱۲,/ر۲,۱۳۸۳

۱۳۸۳

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌اف‍زارRock words TM

م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ن‍ی‍ه‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

TA,۷۵۰/,/م۳ر۲

۱۳۸۶

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌

خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌

RS,۵۵/۲,/خ۴ر۲,۱۳۸۲

۱۳۸۲

راه‍ن‍م‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر خ‍لاص‍ه‌ درس‌ و ح‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌)

پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

QE,۶۰۱/۸,/پ۹ر۲

۱۳۷۸

راه‍ن‍م‍ای‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا، ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ (۱۳۶۴)

م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌ ، ل‍ی‍لا

AS,۵۷۱,/آ۷م۴,۱۳۶۴

۱۳۶۵

راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍اح‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

م‍اه‍وان‌، م‍ح‍م‍ود

DSR,۸,/م۲ر۲

۱۳۷۴

راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ ۵

ش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌

QA,۷۶/۷۶,/س۹۴ش۳۸,۱۳۷۱

۱۳۷۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ره‌

ف‍ره‍ادی‌، رض‍ا

QE,۳۶۷/۲,/ف۴ر۲,۱۳۸۰

۱۳۸۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌

م‍وری‍س‍ون‌، وب‍وی‍د

QD,۲۵۱/۲,/م۸ش۹

۱۳۷۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا

م‍ن‍س‍ر، راب‍رت‌ م‍وری‍س‌

TN,۵۲۳,/م۸ر۲,۱۳۸۱

۱۳۸۱

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ [ MS-DOS 6ام‌. اس‌. داس‌۶ ]

ش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌

QA,۷۶/۷۶,/س۹۴ش۴,۱۳۷۲

۱۳۷۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ک‍لای‍ن‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍س‌

QE,۳۷۲,/ک۸ر۲,۱۳۸۰

۱۳۸۰

راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ای‍ران‌ ج‍ل‍د ۲۲ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

 

DSR,۷,/ر۲

۱۳۶۹

راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ Arcview GISآرک‌ وی‍وج‍ی‌.ای‌.اس‌.]

م‍ح‍م‍دن‍ژاد،م‍ری‍م‌

G,۷۰/۲۱۲,/م۳ر۲,۱۳۸۵

۱۳۸۵

راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ Unswedge - swedge - Roclab - Dips

ف‍ت‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

TA,۷۰۵,/ف۲ر۲

۱۳۸۵

راه‍ن‍م‍ای‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ب‍رای‌دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ع‍ل‍وم‌زم‍ی‍ن‌

ک‍ن‍ی‌،ان‍وش‍ی‍روان‌

Q,۱۸۰/۵۵,/ر۹ک۹

۱۳۸۳

راور: ش‍ه‍ری‌ در ح‍اش‍ی‍ه‌ ک‍وی‍ر

ک‍ارب‍خ‍ش‌ راوری‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌

DSR,۲۰۸۹,/فلا۸ک۲,۱۳۷۵

۱۳۷۵

رب‍اع‍ی‍ات‌ اب‍وس‍ع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، خ‍ی‍ام‌، ب‍اب‍اطاه‍ر از ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر

م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر

PIR,۴۰۹۵,/م۸ر۲

۱۳۸۱

رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍ات‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ،م‍ق‍دم‍ه‌ وح‍واش‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ وق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ات‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ی‍ت‍رج‍رال‍د،ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌ .-

خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌‌

PIR,۴۶۲۵,/ی۸۸فلا۸,۱۳۷۸

۱۳۷۸

رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ی‌ ای‍ران‌

ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر

QE,۴۷۱/۱۵,/ک۴ک۸,۱۳۶۵

۱۳۶۵

رخ‍س‍اره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ی‌ ای‍ران‌

ک‍لان‍ت‍ری‌،ام‍ی‍ر

QE,۴۷۱/۱۵,/ک۸ک۴,۱۳۶۵

۱۳۶۵

رخ‍س‍اره‌ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ "م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ه‍ا"

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو

QE,۷۱۹,/خ۵ر۳

۱۳۸۶

رده‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ودال‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌

زرع‍ی‍ان‌ ،س‍ی‍روس‌

QE,۴۶۱,ز۴ر۴,۱۳۴۶

۱۳۴۶

رده‌ب‍ن‍دی‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌: روش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌

س‍ی‍ن‍گ‌، ب‍ه‍اوان‍ی‌‌

TA,۷۰۵,/س۹ر۴

۱۳۸۲

رده‌ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا (آذری‍ن‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و رس‍وب‍ی‌)

س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر

QE,۴۲۵/۴,/س۲ر۴

۱۳۷۹

رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ در ش‍ی‍م‍ی‌

ک‍م‍پ‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌

QD,۹۶,/ه۵

۱۳۶۹

رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

ف‍اض‍ل‌ م‍وح‍دی‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د

BP,۱۸۳/۹,/ف۱۸ر۵

۱۳۸۴

رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ح‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ش‍ش‌ م‍رج‍ع‌) ش‍ام‍ل‌ ف‍ت‍اوای‌ آی‍ات‌ ع‍ظام‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌) آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌: ب‍ه‍ج‍ت‌، م‍ی‍رزا ج‍واد ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍گ‍ران‍ی‌، م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌ و م‍رح‍وم‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)

م‍س‍ل‍م‍ی‌زاده‌، طاه‍ره‌

BP,۱۸۳/۹,/م۴۸۳ر۵

۱۳۸۲

رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

س‍وخ‍ت‍ان‍ک‍ار،آر.ک‌.

QE,۴۷۱,/س۹۳ر۵,۱۳۸۵

۱۳۸5


 

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ب‍ه‍زاد، ع‍ل‍ی‌

QE,۴۷۱,/ب۹ر۵

[۱۳۵۷؟]

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ش‍ام‍ل‍ی‌، ه‍روه‌

QE,۴۷۱,/ش۲ر۵,۱۳۸۱

۱۳۸۱

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د، ۱۳۱۴ -

QE,۴۷۱,/م۶ر۵,۱۳۷۴

۱۳۵۸

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا

QE,۴۷۱,/م۸ر۵

۱۳۷۷

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ره‍ا

وارن‌، ج‍ان‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹و۲۲۴,

۱۳۸۲

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

دب‍ل‍ی‍و،داگ‍لاس‌

QE,۴۷۱/۲,/ل۹ر۵,۱۳۸۴

۱۳۸۴

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ل‍وئ‍ی‍س‌، داگ‍لاس‌

QE,۴۷۱,/ل۹ر۵,۱۳۸۲

۱۳۸۲

رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌)

ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ب,۹۱۵۷

۱۳۸۶

رش‍د و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌

ه‍ن‍ری‌ م‍اس‍ن‌ ،پ‍اول‌ ...[و دی‍گ‍ران‌]

BF,۷۲۱,/ر۵,۱۳۸۰

۱۳۸۰

رق‍ص‌ ق‍اص‍دک‌ه‍ا

پ‍وران‍ف‍ک‍ر، پ‍روان‍ه‌

PIR,۷۹۹۲,/و۲۸۴ر۷,۱۳۸۰

۱۳۸۰

رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا و واس‍طه‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا

آب‍راه‍ارت‌

TP,۹۱۰,/آ۲ر۹,۱۳۶۹

۱۳۶۹

رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وان‍م‍ن‍د ب‍ازوی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

ب‍ص‍ی‍ری‍ان‌ راد،م‍ح‍م‍د

HM,۲۶۳,ب۶ر۹

 

رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍ه‍ر و روس‍ت‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ر۶۲,۱۳۸۰

۱۳۸۰

روزگ‍اران‌: ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌

DSR,۱۰۹,/ز۴ر۹,۱۳۷۸

۱۳۷۸

روس‍ازی‌ راه‌

طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د

TE,۲۵۰,/ط۲ر۹

۱۳۶۴

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌

م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌

QE,۶۰۱,/م۷ر۹,۱۳۸۳

۱۳۸۳

روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

اح‍م‍د، ف‍اروق‌

QE,۳۶,/فلا۳۵ر۹,۱۳۷۰

۱۳۷۰

روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ام‍ق‍ی‍اس‌۱۰۰:۰۰۰ درراس‍ت‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رارس‍ام‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

ق‍ل‍م‍ق‍اش‌،ج‍ل‍ی‍ل‌

QE,۳۶,/ق۸ر۹,۱۳۸۳

۱۳۸۳

روش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ورم‌ در س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آنها

م‍ول‍ر، ج‍ورج‌

QE,۴۳۸,/م۸ر۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

روش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌آب‌،ف‍اض‍لاب‌ وخ‍اک‌

روم‍پ‌،اچ‌.اچ‌.

QD,۱۴۲,/ر۹ر۹,۱۳۷۷

۱۳۷۷

روش‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

م‍ارش‍اک‌، اس‍ت‍ی‍ون‌

QE,۶۰۱,/م۲ر۹,۱۳۸۱

۱۳۸۱

روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌

ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌

TN,۲۹۱,/ب۶ر۹,۱۳۸۱

۱۳۸۱

روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ Basic

ب‍ان‍دای‌، ب‍ری‍ان‌

QA,۴۰۲/۵,/ب۲ر۹,۱۳۶۶

۱۳۶۶

روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

اح‍ت‍ش‍ام‌زاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍ود

QE,۳۶,/فلا۳ر۹

۱۳۷۴

روش‌ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ردن‌ اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

ل‍ی‍ش‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر

QE,۶۰۱/۳,/ت۶ل۹,۱۳۷۷

۱۳۷۷

روش‍ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ س‍ف‍ره‌ آب‍ه‍ا ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍م‍پ‍اژ

ب‍ارف‍س‍ک‍ی‌، ب‌

TC,۱۷۶,/ب۲ر۹,۱۳۷۱

۱۳۷۱

روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و م‍ع‍دن‌ ک‍اوی‌

م‍اج‍وری‌ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر

TN,۲۶۹,/م۲ر۹,۱۳۸۲

۱۳۸۲

روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ [ Doppler, Gpsج‍ی‌. پ‍ی‌. اس‌ و داپ‍ل‍ر]

م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود

QB,۳۴۳,/م۳فلا۶,۱۳۷۷

۱۳۷۷

روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌

ب‍ج‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر

QE,۶۱۰,/ب۳ر۹,۱۳۷۰

۱۳۷۰

روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ب‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌

وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌

QD,۲۷۲,/و۹ر۹,۱۳۷۰

۱۳۷۰

روش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، زه‍ره‌

QD,۴۵,/ح۲ر۹,۱۳۷۸

۱۳۷۸

روش‍ه‍ای‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌

اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌

QD,۷۹,/ک۴ر۹,۱۳۷۱

۱۳۷۱

روش‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ای‍ی‌

ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د

TN,۲۷۰,/ی۴ر۹

۱۳۸۱

روش‍ه‍ای‌اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌ س‍طح‍ی‌

اص‍ان‍ل‍و،م‍رت‍ض‍ی‌

TN,۲۹۱,/فلا۶ر۹,۱۳۸۴

۱۳۸۴

ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

واع‍ظی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹و۲۳

۱۳۸۰

ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ف‍ل‍زات‌ غ‍ی‍رآه‍ن‍ی‌

ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌

TS,۳۷۵,/ح۳ر۹

۱۳۶۰

زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ت‍اب‌ س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌(ESS)

ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍وه‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ج۷

۱۳۷۱

زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌

م‍ی‌ن‍ارد، ج‍ف‌

QA,۷۶/۷۳,/ب۹م۹

۱۳۷۰عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

زب‍ان‌ خ‍ارج‍ه‌ ۳ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌

ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ع۸۲۶۳

۱۳۸۱

زب‍ورآل‌ داوود( ش‍رح‌ارت‍ب‍اط س‍ادات‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ب‍اس‍لاطی‍ن‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ )

م‍رع‍ش‍ی‌ ،م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

CS,۱۴۱۹,م۴۲,۱۳۷۹ فلا

۱۳۷۹

زرن‍گ‍ار ن‍س‍خ‍ه‌ ۷۵ = Zarnegar

ش‍رک‍ت‌ ن‍رم‌اف‍زاری‌ س‍ی‍ن‍ا

Z,۵۲/۵,/ز۴ش۴۶,۱۳۷۶

۱۳۷۶

زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌)

ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د

TN,۸۰۰,/ی۴ز۷

۱۳۸۲

زل‍زل‍ه‌ و زل‍زل‍ه‌خ‍ی‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌

ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد، اح‍م‍د

QE,۵۳۷/۲,/فلا۹ع۲

۱۳۷۸

زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ت۸۸۸

۱۳۸۲

زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

ک‍ی‍ای‍ی‌، ف‍ری‍دون‌

QE,۵۳۴/۲,/ک۹ز۸

۱۳۷۲-

زم‍ان‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ای‍چ‍ر، دان‌

QE,۵۰۸,/فلا۹ز۹,۱۳۶۶

۱۳۶۶

زم‍ی‍ن‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌

QB,۶۳۱,/ج۷ز۸,۱۳۸۱

۱۳۶۳

زم‍ی‍ن‌

پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌

QE,۲۸/۲,/پ۴ز۸,۱۳۷۸

۱۳۷۸

زم‍ی‍ن‌ آم‍ار(ژئ‍واس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ )

ح‍س‍ن‌ پ‍اک‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

QE,۳۳/۲,/س۸۲,۱۳۷۷

۱۳۷۷

زم‍ی‍ن‌ در گ‍ذر زم‍ان‌

ق‍اس‍م‍ی‌ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م

QE,۶۵۱,ق۲ز۸

۱۳۸۵

زم‍ی‍ن‌ در گ‍ذر زم‍ان‌

ق‍اس‍م‍ی‌ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌

QE,۶۵۱,ق۲ز۸

۱۳۸۵

زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ک‍ری‌ ، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌

QE,۵۱۱/۴,/ک۴ز۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌ و ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

م‍ر، ف‍ری‍د

QE,۵۱۱/۴,/م۴ز۸,۱۳۸۰

۱۳۸۰

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ( ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا )

م‍ع‍ی‍ری‌ ،م‍س‍ع‍ود

B,۴۰۱/۵,م۶ز۸,۱۳۸۰

۱۳۸۰

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ،ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍درول‍وژی‌ زم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ش‍ور

گ‍وش‍ه‌ ،ژ

QE,۲۶,ک۹ز۸,۱۳۶۰

۱۳۶۰

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ خ‍س‍رو

QE,۲۸/۳,/ خ۵ز۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴,۱۳۸۴

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌ ،س‍ی‍دع‍ل‍ی‌

QE,۳۰۷,/آ۷ز۸

۱۳۸۳

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ )

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو

LC,۵۸۰۸,/ فلا۹ خ۵,۱۳۸/۲

۱۳۸۲

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌

پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌

QE,۷۳۰,/پ۴,۱۳۷۴

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ج‍ل‍ددوم‌ م‍زورئ‍ی‍ک‌ وس‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ی‍ک‍ه‍زارس‍ئ‍وال‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو

QE,۲۸/۳,/ خ۵ز۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ دری‍اه‍ا و دری‍اچ‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌

ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

QE,۳۹,/ز۸ش۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ پ‍اره‌ ای‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ و ال‍ب‍رز

ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د

QE,۷۰۲,/ز۸ق۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ پ‍اره‌ ای‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ و ال‍ب‍رز

ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د

QE,۷۰۲,ز۸ق۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ت‍اری‍خ‌دان‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌

ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ل‍ه‌

QE,۱۳,/فلا۹ع۸

۱۳۸۰

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌

م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌

QE,۶۵۱,/م۶ز۸,۱۳۷۲

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌:ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ وف‍ل‍دس‍پ‍ات‍وئ‍ی‍د

ش‍ی‍خ‍ی‌ ک‍اری‍زک‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌

QE,۳۹۱/۳۴,/ف۸ش۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌

ه‍اروی‌.ج‍ی‌.س‌

QE,۳۳,H۳۳۱۹,۱۳۷۶

۱۳۷۶

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

طاه‍ری‌،ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌

QE,۲۸/۳,/ط۲ز۸,۱۳۸۵

۱۳۸۵

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌

QE,۲۸/۳,/ن۳ز۸

۱۳۸۵

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌

ادی‍ب‌،اح‍م‍د

QE,۶۰۱,/فلا۴ز۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ( ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ )

م‍ع‍م‍اری‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

QE,۲۶/۲,م۴ز۸,۱۳۶۳

۱۳۶۳

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ ک‍ارب‍ردی‌

ک‍ات‌ ، ج‍ان‌ .ا.

QE,۶۹۶,/ک۲ز۸,۱۳۸۵

۱۳۸۵

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ارس‍ت‌

ق‍ب‍ادی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

QE,۳۸۸,/ق۲ز۸,۱۳۸۶

۱۳۸۶

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌

خ‍ان‍ل‍ری‌ ،غ‍لام‍رض‍ا

TA,۷۰۵,/خ۲ز۸,۱۳۸۶

۱۳۸۶

زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍واد ان‍رژی‌ زا

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ق۴۵

۱۳۸۵

زم‍ی‍ن‌ غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ دس‍ت‍رس‌ ( م‍ن‍ش‍اء ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ .س‍اخ‍ت‍ار)

ب‍راون‌ .ج‍ی‌ .س‍ی‌

QE,۲۶/۲,ز۸ ب۴,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ه‍ا

ب‍ول‍ت‌،ب‍روس‌ ای‌.

QE,۵۳۴/۲,/ب۲ز۸,۱۳۸۴

۱۳۸۴

 

عنوان

پديدآورنده

رده کنگره

سال انتشار

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ش‍ه‍اب‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د

TN,۲۶۰,/ش۹ز۸,۱۳۸۰

۱۳۸۰

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

رب‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ر۲۲

۱۳۸۱

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

TN,۱۰۷,/ق۴ز۸

۱۳۸۶

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

TN,۱۰۷,/ق۴ز۸

۱۳۸۶

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

TN,۲۶۰,/ک۴ز۸

۱۳۶۸

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

TN,۲۶۰,/ک۴ز۸,۱۳۸۱

۱۳۸۱

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا

ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

TN,۱۰۷,/ع۴ز۸

۱۳۷۰-

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌

QE,۳۰۷,/د۴ز۸

۱۳۷۰

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌

QE,۳۰۷,/م۶ز۸,۱۳۸۰

۱۳۸۰

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌

LC,۵۸۰۸,/فلا۹د۴۳

۱۳۸۱

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ در س‍ده‌ه‍ای‌ ۱۶ - ۱۹ م‍ی‍لادی‌

دوب‍ن‍وا، ام‌.ای‌

TN,۱۸,/د۹,۱۳۷۳

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌، م‍ی‍وس‍ن‌، پ‍ل‍ی‍وس‍ن‌

رح‍ی‍م‌زاده‌، ف‍رام‍رز

QE,۶۹۰,/ر۳ز۸,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در زاگ‍رس‌

ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر

QE,۶۷۴,/ک۹,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ائ‍ول‍ن‌ و رس‍ه‍ای‌ ن‍س‍وز

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

TN,۹۴۳,/فلا۹ق۴,۱۳۷۳

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و گ‍رم‌ ای‍ران‌

ش‍اه‌ب‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ر

TN,۹۲۹/۱,/فلا۹ش۲

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: آن‍ت‍ی‍م‍وان‌، آرس‍ن‍ی‍ک‌، ج‍ی‍وه‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

TN,۴۹۰,/آ۲ق۴,۱۳۷۴

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ در چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ ن‍ئ‍وژن‌ - ک‍وات‍رن‍ر ای‍ران‌

پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

QE,۳۰۷,/پ۴ز۸

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌]:۴۰۵۵/۱

 

QE,۳۰۷,/ز۸

۱۳۶۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ - ائ‍وس‍ن‌ در ای‍ران‌

ح‍اج‍ی‍ان‌، ج‍واد

QE,۳۰۷,/ح۲ز۸

۱۳۷۵

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

ع‍ل‍وی‌ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

QE,۶۵۴,/ع۸,۱۳۷۲

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌

دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌

QE,۳۰۷,/د۴ز۸,۱۳۸۳

۱۳۸۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌

دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌

QE,۳۰۷,/د۴ز۸,۱۳۸۳

۱۳۸۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: روزن‍ه‌داران‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ک‍ران‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ک‍ون‍ودون‍ت‌ه‍ای‌ ای‍ران‌

اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود

QE,۳۰۷,/ط۴۲۷ .ج

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: زغ‍ال‍س‍ن‍گ‌

رض‍وی‌ارم‍غ‍ان‍ی‌، م‍ی‍رب‍ه‍زاد

TN,۸۰۹,/فلا۹ر۶,۱۳۷۲

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍پ‍ه‌داغ‌

اف‍ش‍ارح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌

QE,۳۰۷,/فلا۷ز۸

۱۳۷۳

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ زاگ‍رس‌ ۱ و ۲

م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌

TN,۸۷۰,/م۶,۱۳۷۴

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ - ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ در ای‍ران‌

ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌

QE,۴۷۱,/س۹ح۸,۱۳۷۴

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ول‍ف‍ات‌ س‍دی‍م‌- ت‍ال‍ک‌- گ‍وگ‍رد

دادخ‍واه‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د

TN,۹۴۸,/س۹د۲,۱۳۷۲

۱۳۷۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آه‍ن‌

ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌

QE,۳۰۷,/ج۷ز۸۳

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آه‍ن‌

ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌

QE,۳۰۷,/ج۷ز۸۳

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا

اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)

QE,۲۶/۲,/فلا۵ز۸

۱۳۸۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)

ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود

LC,۵۸۰۸,/فلا۹ص۳۳۲

۱۳۸۲

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌

م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

TA,۷۰۵,/م۶ز۷۶

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ اق‍ی‍ان‍وس‍ی‌: پ‍ت‍رول‍وژی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ درون‍ی‌

ژوت‍و، ت‍ی‍ری‌

QE,۳۹,/ژ۹ز۸,۱۳۸۱

۱۳۸۱

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ اق‍ی‍ان‍وس‍ی‌: پ‍ت‍رول‍وژی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ درون‍ی‌

ژوت‍و، ت‍ی‍ری‌

QE,۳۹,/ژ۹ز۸,۱۳۸۱

۱۳۸۱

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو

QE,۲۸/۳,/خ۵ز۸,۱۳۷۴

۱۳۷۴

زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

داس‍ت‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د

QE,۲۸/۳,/د۲ز۸,۱۳۷۳

۱۳۷۳


 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۸۸