محاسبات تبادلات جرم در طول دگرسانی و کانی سازی گرمابی در کانسار مس پورفيری دره زار،کرمان

تعداد بازدید:۷۴۲

محاسبات تبادلات جرم در طول دگرسانی و کانی سازی گرمابی در کانسار مس پورفيری دره زار،کرمان

عبدل زاده، مهدى؛ درخشانى، رضا؛ یوسفی، سیدجواد؛ مرادیان، عباس

 

چکيده

 

کانسار مس دره زار در جنوبشرقی کمربند ولکانيکی اروميه-دختر،نوار دهج-ساددوئيه،استان کرمان و در 8 کيلومتری معدن مس سرچشمه قرار دارد که از لحاظ کانه زايی مس و موليبدن حائز اهميت می باشد. از لحاظ زمين شناسى توده نفوذى گرانوديوريت پورفيرى نيمه عميق دره زار با سن اليگو-ميوسن درميان سنگهاى آتشفشانى– رسوبى با ترکيب آندزيتى، تراکى آندزيتى، داسيتى، ريوليتی و پيروکلاستى ائوسن جايگزين شده است. بدین منظور برای نشان دادن تغییرات کمی عناصر،از ایزوکون دیاگرام استفاده شده است. ایزکون دیاگرام ها نشان می دهند که Al,Ti و Ga نسبتاً در طول دگرسانی غیرمتحرک هستند و جرم بطور ذاتی در طول دگرسانی مصرف می شود. در منطقه دگرسانی پتاسیک،یک غنی شدگی در K و تهی شدگی در Mn,Ca,Na و Fe مشاهده می شود، که اینگونه تغییرات در نتیجه جایگرینی پلاژیوکلاز و آمفیبول بوسیله k-فلدسپار و بیوتیت به ترتیب صورت می گیرد. دگرسانی پتاسیک با یک افزایش بالای مس همراه است که بوسیله کالکوپیریت افشان و بورنیت در این زون نشان داده می شود.دگرسانی فیلیک بوسیله تهی شدگی Fe,K,Na و Ba و غنی شدگی در Si و Cu همراه می باشد.کاهش K,Na و Fe منعکس کننده سریسیتی شدن آلکالی فلدسپارها و تخریب کانیهای فرومنیزین دار می باشد. افزایش Si با پراکندگی سیلیسی شدن همراه است که یکی از ویژکیهای اصلی دگرسانی فیلیک می باشد و افزایش مس در این زون، چون در زون پتاسیک این عنصر خیلی متحرک است تهی می شود.

 

 

Mass change calculation during hydrothermal alteration/mineralization in a porphyry copper deposit Darrehzar,Kerman

Abdolzadeh,Mehdi; Darakhshni,Reza; Yousefi, Seyyed javad; Moradian, abbas

 

Abstract

 

The Darreh-Zar deposit is located  southeast Volcano-Plutonic Belt, Dahaj-Sardoieh Belt, Kerman province and in 8 km south of the Sar-Cheshmeh Mine copper .The Darreh-Zar porphyry granodiorite intrusion cut Eocene Volcano-Sedimentary rocks ranging from Rhyolite to Andesite. In order to illustrate these changes quantitatively, iscon plot have been applied. Iscon plots illustrate that Al, Ti and Ga were relatively immobile during alteration, and the mass was essentially conserved during alteration.In the potassic alteration zone there is an obvious enrichment in K and depletion in Na,Ca,Mn and Fe. These changes were due to replacement of plagioclase and amphibole by K-feldspar and biotite, respectively. Potassic alteration was associated with a large increase in Cu represented by disseminated chalcopyrite and bornite in this zone. Phyllic alteration was accompanied by the depletion of Na, K, Fe and Ba and the enrichment of Si and Cu. The loss of Na, K and Fe reflects the sericitization of alkali feldspar and the destruction of ferromagnesian minerals. The addition of Si is consistent with widespread silicification which is a major feature of phyllic alteration and the addition Cu, mobilized from the potassic zone which is depleted in this element.

 

مقدمه

 کانسار مس دره زار دارای طول جغرافيايی ′ 54 و˚55 شرقی و عرض جغرافيايی ′53  و˚29 شمالی قرار می باشد.از نظر زمين شناسی اين منطقه در جنوبشرق کمربند آتشفشانی– رسوبی اروميه-دختر قرار دارد که از لحاظ کانه زايی مس وموليبدن حائز اهميت می باشد. جنس سنگها از آندزيت،تراکی آندزيت،بازالت،آگلومرا و توف با سن ترشيرى متغيير است (ساريک،1973).مطالعه زونهاى مختلف دگرسانى، از آنجا که بهترين محل کانى زايى و غنى شدگى را مشخص مى کنند، در انجام کارهاى اکتشافى، بسيار مهم و تاثيرگذارند. يکى از زمينه هاى مطالعه دگرسانيها، بررسى غنى شدگى و تهى شدگى هرکدام از عناصر اصلى و کمياب در هريک از زونهاى دگرسانى است. نمودارهاى غنى شدگى و فقير شدگى يکى از بهترين راههاى نشان دادن غنى يا فقير شدن نسبى عناصر کمياب و اصلى هستند. از اين نمودارها، مى توان جهت نمايش  تحرک عناصر نيز استفاده کرد.

بحث و نتيجه گيری

در اين مطالعه تکنيکى که براى محاسبه تغييرات جرم استفاده مى شود بوسيله Maclean and Kranidiotis (1987) و Maclean (1990) و روش ايزوکون دياگرام Grant(1986) نشان داده مى شود.  اين روش بر اساس عناصرى است که بوسيله دگرسانى تحت تاثير قرار نمى گيرند و  مى توانند  رفتار غير متحرک زيادى را از خود  نشان دهند.  آناليز شيميايى نمونه هاى دگرسان شده که نرماليز شده اند در جداول مربوط به هر دگرسانى نشان داده شده است. اولين گام در شناخت ترکيبات سنگ مادر(Precursor) و محاسبات تغييرات جرم انتخاب عناصر غيرمتحرک  که در طول دگرسانى مى باشد. يک جفت عنصر در دياگرام هاى دوتايى پلات مى شود و ضريب همبستگى براى خطهاى رگرسيون(Regression) محاسبه مى شود. خطهاى رگرسيونى که از بين ترکيبات سنگ مادر و منشاء عبور مى کند نشان دهنده غيرمتحرک بودن عناصر يا کمتر متحرک بودن آنها در طول سيستم دگرسانى مى باشد. يک جفت عنصرى که ضريب همبستگى نزديک به هم و تحرک کمى را نشان مى دهند، به عنوان عناصر غير متحرک استفاده مى شوند در نتيجه  Al ,Ti را به عنوان يک عنصر کم تحرک براى محاسبات تغييرات جرم استفاده شود. تغييرات جرم از نسبت غلظت يک عنصر غيرمتحرک در يک نمونه سنگ مادر و سنگ دگرسانى شده محاسبه مى شود (معادله 1 و 2 و3).

* = Enrichment Factor            ** = Reconstructed Composition

1 F*=TiO2 in Precursor             

       TiO2 in Altered Rock

 2   RC** = Altered Rock * F          3      Mass Changes = RC- Precursor Composition                                                 

جهت بررسى تغييرات ژئوشيميايى عناصراصلى وکمياب درزونهاى دگرسانى،از روش ايزوکون دياگرام (Isocon Diagram)که توسط Grant(1986) ارائه شده،نيز استفاده شده است.در اين روش عناصر اصلى و کمياب سنگهاى دگرسان شده را در مقابل سنگهاى سالم از همان نوع دگرسان رسم مى کنيم و تغييرات عناصر را بررسى مى کنيم. عناصرى که روى خط ايزوکون يا نزديک آن قرار مى گيرند،به عنوان عناصر بى تحرک مى باشند که در طى مراحل دگرسانى تغييرى پيدا نکرده اند.عناصرى که بالاى خط ايزوکون قرار مى گيرند، عناصرى هستند که طى مراحل دگرسانى به سيستم اضافه شده اند و عناصرى که زير خط ايزوکون قرار مى گيرند،عناصرى هستند که بنا به دلايلى از سيستم جدا شده وحذف گرديده اند.مقايسه دو نمونه کمتردگرسان  شده (تقريباً تازه) درايزکون دياگرام (شکل1) نشان مى دهد که  خيلى  از ترکيبات سنگ مادر شبيه  به هم مى باشند.بر اين اساس نمونهGD که مى تواند ترکيب سنگ مادر(نمونه کمتر دگرسان شده)را نشان مى دهد انتخاب شده  و براى مقايسه با سنگهاى  مناطق دگرسانى استفاده مى شودجدول(1).زونهاى دگرسانى مشاهده شده در منطقه شامل  زونهای پتاسیک،پروپيليتيک،سريستيک وآرژيليک  مى باشند که ازلحاظ ژئوشيميايى به تفصيل مورد بررسى قرار مى گيرند.

  زون پروپيلتيک

ايزوکون دياگرام رسم شده براى زون پروپيليتيک نسبت به نمونه کمتردگرسان شده درشکل شماره(2)نشان داده شده است.باتوجه به شکل،عناصرموجود دراين زون،براساس رفتارژئوشيميايى آنهابه سه گروه زيرتقسيم مى شوند

1-عناصر غنى شده که شاملMnO,MgO,Zr,Co,Zn,Nb.Sr,Pb,Cu,Ba,Ni,Cl,Ce,P2O5  .

2-عناصر غيرمتحرک که شامل Ga,Na2O,Th,Y,La,Rb,TiO2,Al2O3,Fe2O3 .

3-عناصر  تهى شده  که  شاملV,Cr,S,W,U,K2O,Mo,SiO2,CaO  جدول (2).

ايزوکون دياگرام رسم شده براى زون پروپيليتيک نسبت به نمونه دگرسانى پتاسيک درشکل شماره(3)نشان داده شده است.باتوجه به شکل،عناصرموجود دراين زون،براساس رفتارژئوشيميايى آنها به سه گروه زيرتقسيم مى شوند

1عناصرغنى شده که شاملMnO,Y,Na2O,MgO,Fe2O3,Zr,Co,Zn.Nb,Sr,Pb,Ni,Cl,P2O5,Cao .

2 – عناصر غيرمتحرک که شامل  TiO2  , Al2O3 , Ga.

3 – عناصر تهى شده که شاملBa,U,K2O,Mo,SiO2,Cu,La,Th,S,V,Cr,Rb,W,Ce  جدول (3).

درموردکاهش مقدارعناصردرنمونه هاى دگرسان  شده،مى توان به حذف شدن کانيهاى دارنده اين عناصردرطى مراحل دگرسانى اشاره کرد.مطالعات ميکروسکوپى که بر روى نمونه هاى سالم ودگرسان شده صورت  گرفته، تغييراتى  راکه درهردومحيط صورت گرفته،آشکار مى سازد.بر اين اساس کاهشMgO,Fe2O3,K2O,P2O5,SiO2را مى توان  به حذف کانيهايى  مانند آپاتيت، بيوتيت وپيروکسنها، پلاژيوکلازوK فلدسپارنسبت داد.واناديم به مقدار زيادى وارد منيتيت شده و جانشين Fe3+ مى شود.V همچنين در پيروکسن ها،آمفيبولها وبيوتيت نيز حضور داشته و درمقادير قابل توجهى که کانيهاى با Fe3+ زياد مى باشد، يافت شده است.تهى شدگىVدر زون پروپيليتيک در منطقه موردمطالعه رامى توان به حذف کانيهاى حامل اين عنصر يعنى پيروکسن،آمفيبول وبيوتيت نسبت داد.Cr در پيروکسنها جمع مى شود(ميسون،1380).کانيهايى مانند بيوتيت وآمفيبول کانى حامل ياتمرکزدهنده عنصر Zn مى باشند وحدف اين کانيها درطى دگرسانى باعث فقيرشدگى اين عنصرخواهد شد.کانى آپاتيت مى تواند داراى چند ppm عنصر U باشد.حذف اين کانيها در مراحل دگرسانى گرمابى باعث تهى شدگى اين عنصر خواهد شد. در روش (Maclean,1990)مقايسه نمونه D12 با نمونه GD کمتر دگرسان شده و نمونهD8 با D36 (نمونه دگرسانی پتاسيک)نشان مى دهد که عناصر غير متحرک Ti و Al در دياگرام ها نزديک يا در يک خط پلات شده اند(شکل4-الف) و شکل (4-ب).

بطور معمول دگرسانى پروپيليتيک در حاشيه کانساربوسيله غنى شدگى درCO2وCa مشخص مى شود.بعضى از کلسيم ها ممکن است مستقيماًازکلسيم هايى که در زون پتاسيک تهى مى شوند منتقل شده باشند.درحاليکه دگرسانى پروپيليتيک يک افزايش جزئى در کلسيم رانشان مى دهد،اماغنى شدگى در ديگر عناصر مخصوصاًMn ,Pb ,Zn , Sr وBa در حاليکه Si و Rbعموماً تهى مى شوند. تهى شدگى سديم و پتاسيم و در نتيجه شکسته شدن پلاژيوکلاز(هيدروليز فلدسپارها) مى باشد. دگرسانى پروپيليتيک بطور خاصى شامل يک مبادله Ca+2 براى K+ وNa+ و با سيليس زدائى مهم همراه است.  Rb کاهش در حاليکه Ba در طول دگرسانى افزايش مى يابد. انتظار مى رود که کاهش در آلکاليها در نتيجه هيدروليز فلدسپارها باشد.

زون پتاسيک

ايزوکون دياگرام رسم شده براى زون پتاسيک در شکل (5) نشان داده شده است. با توجه به شکل، عناصر موجود در اين زون، براساس رفتار ژئوشيميايى آنها به سه گروه زير تقسيم مى شوند(جدول4).

1 – عناصر غنى شده که شاملP2O5,K2O,Mo,Rb,SiO2,Th,Cr,Nb,Ce,PbU,S,Ba,Cu,Ni .

2 – عناصر غيرمتحرک که شامل Ga , TiO2 , Al2O3 , Zr ,Y .

3 – عناصر تهى شده که شاملLa,Cl,Zn,Co,W,V,MgO,Fe2O3,Na2O,CaO,MnO,Sr .

مقايسه نمونهD36  با نمونه GD کمتر دگرسان شده نشان مى دهد که عناصر غير متحرک Ti و Al در دياگرام ها نزديک يا در يک خط پلات شده اند.

دردگرسانى پتاسيک تغييرات شيميايى اصلى غنى شدگى پتاسيم وباريم وتهى شدگى سديم،کلسيم،منيزيم،منگنزو آهن مى باشد.از لحاظ کانى شناسى اين تغييرات بوسيله بلورى شدن(تبلوريابلورش)K فلدسپاروبيوتيت درصرف  پلاژيوکلاز  وآمفيبل صورت مى گیرد(هزارخانى وهمکاران،1999).جايگزينى پلاژيوکلاز وآمفيبل بوسيلهK فلدسپار وبيوتيت ثانويه به ترتيب که صرف افزايشK وحذفCaو Na مى شود.تهى شدگى آهن درنتيجه دگرسانى بيوتيتها وآمفيبلهاى ماگمايى غنى از آهن به بيوتيت ومسکويت با نسبت کمتر محسوس Fe/Fe+Mg مى باشد.آهن آزاد شده از اين واکنش،صرف توليد يک يا بيشترکانيهاى مگنتيت،کالکوپيريت،پيريت وبورنيت مى شود.غنى شدگى گوگرد رانيز مى توان باتشکيل کانيهاى سولفيدى توجيه کرد.اين تغييرات جرم دردياگرام شکل(6) نشان داده شده است.باريت درکانساردره زارپيدا نشده وفقط کانيهايى مى توانند باريم راهمراهى کنندK فلدسپار وميکاها مى باشندکه درسنگهاى دگرسان شده پتاسيک تشکيل مى شوند.منيزيم اساساً درجايگزينى زنجيره سيليکاتى دربيوتيت مصرف مى شود  وW,Ni ,Cr , Pb  Rb در دره زار پورفيرى غنى و روى ومنگنز وکبالت تهى مى شوند.LREE بطوراندکى غنى مى شونداما Zn,SrوYتهى مى شوندوZrنسبتاً تغييرى پيدا نمى کند.ميزان زيادى کلسيم که احتمالاًدرزون پتاسيک حذف مى شودممکن است درافزايش کلسيت واپيدوت زون دگرسانى احاطه کننده(پروپيليتيک)شرکت کنند.تيتانيم فرض مى شود که غير متحرک است و بصورت تيتانيت در نمونه هاى دگرسان نشده در مقايسه با نمونه هاى دگرسان شده اتفاق مى افتد و در نمونه هاى دگرسان شده بصورت سوزنهاى روتيل در امتداد کليواژهاى بيوتيت مشاهده مى شود.

زون سريستيک

براى زون سريستيک موجود در منطقه مورد مطالعه نسبت به نمونه کمتر دگرسان شده، ايزوکون دياگرام رسم شده که در شکل (7) نشان داده شده است. عناصر موجود در اين دياگرام براساس رفتار ژئوشيميايى که در محيط دگرسانى نشان مى دهند، به سه گروه تقسيم مى شوند(جدول 5):

1 – عناصر غنى شده: Pb , Cu , Rb , SiO2 , K2 O , W , Mo , Nb , La , Cr , S

2 – عناصر غيرمتحرک: Al2 O3 , TiO2 , Ga , V, Zr

3 – عناصر تهى شده:Sr,U,Zn,Th,Co,Ce,Cl,Ni,F2O3,MgO,CaO,P2O5,Ba,Na2O,MnO,Y.

براى زون سريستيک موجود در منطقه مورد مطالعه نسبت به نمونه دگرسانى پتاسيک، ايزوکون دياگرام رسم شده که در شکل (8) نشان داده شده است. عناصر موجود در اين دياگرام براساس رفتار ژئوشيميايى که در محيط دگرسانى نشان مى دهند، به سه گروه تقسيم مى شوند(جدول 6):

1 – عناصر غنى شده: Cu , SiO2 W , Mo , Zr , MgO , Co , Zn

2 – عناصر غيرمتحرک: Al2O3 , TiO2 , Ga , V

3 –عناصر تهى شده:Sr,U,Cr,La,Nb,Rb,K2O,Th,S,Ce,Cl,Ni,F2O3,CaO,P2O5,Ba,Na2O,MnO,Y,Pb

 در مورد عناصر غنى شده،Cu بيشترين حالت غنى شدگى رانشان مى دهد واين مسئله با توجه به تشکيل کانيهاى فلزى مانند کالکوپيريت،بورنيت  ومالاکيت،آزوريت  کاملاً سازگار است،غنى شدگى گوگرد را نيز مى توان با تشکيل کانى هاى سولفيدى توجيه کرد.به نظر مى رسد کهK در زون سريسيت بايد غنى شدگى نشان مى داد،اما در دياگرام رسم شده اين عنصر غنى شدگى قابل توجهى نشان نمى دهد.اين مسئله را اين طور مى توان تفسيرکرد که K توسط سيال گرمابی به سيستم اضافه نشده است بلکه K لازم جهت تشکيل سريسيت در نتيجه دگرسان شدن ساير کانى هاى داراى پتاسيم و آزاد شدن پتاسيم، تامين شده است. در اثر عملکرد سيالات گرمابى برروى فلدسپاتها، سريسيت تشکيل خواهد شد.بطور کلى تهى شدگى Mg,Fe رامى توان درنتيجه حذف کانيهاى حامل اين عناصر، مانندکانيهاى مافيک،پيروکسن وکلريت دانست.حذف شدن کانيهايى مانند آمفيبول وپيروکسن باعث فقيرشدگى Cl خواهد شد.حذف اپيدوت که مى تواند حاملTh باشد،تهى شدگى Th را توجيه مى کند.ساير عناصرى که در اين زون تهى شدگى نشان مى دهند.شرايطى همانند زون پروپليتيک دارند،در نتيجه از ذکر دوبارة آنهاخوددارى مى شود. در روش (Maclean,1990)مقايسه نمونهD2بانمونهD36 دگرسانى پتاسيک D3با نمونه  GDکمتردگرسان شده نشان مى دهندکه عناصرغيرمتحرک TiوAl در دياگرام ها نزديک يا در يک خط پلات شده اند(شکل 9و10).

آمفیبل+

4

نتيجه گيرى

 -ايزوکون دياگرام ها نشان مى دهند که آلومينيوم و تيتانيم در طول دگرسانى غيرمتحرک هستند.

-درزون دگرسانى پتاسيک، تغييرات در عناصر اصلى يکى غنى شدگى درK  وتهى شدگى درMn, Ca, Na و Fe رانشان مى دهد.اين تغييرات در نتيجه جايگزينى پلاژيوکلاز وآمفيبل بوسيله K فلدسپار وبيوتيت به ترتيب مى باشد.دگرسانى پتاسيک با يک افزايش مس که بوسيله کالکوپيريت و بورنيت مس افشان نشان داده شده همراه است.

- دگرسانى فيليک بوسيله تهى شدگى در Fe ,K ,Na  وBa وغنى شدگى در Si  وCu مشخص مى شود.از دست دادن K ,Na و Fe منعکس کننده سريسيتى شدن آلکالى فلدسپارها و تخريب کانيهاى فرومنيزين مى باشد. افزايش سيليسيم با پراکندگى سيليسى شدن سازگار است که يکى از ويژگيهاى اصلى دگرسانى فيليک است.

- مس و گوگرد به طور معمول در تمام انواع دگرسانيها زياد مى شوند، اما نسبت Cu/S بطور قابل ملاحظه اى در زون پروپيليتيک نسبت به زون پتاسيک و فيليک کم مى شود.

- آهن بوسيله شکسته شدن سيليکاتها در طول دگرسانى K سيليکاتى آزاد مى شود و اساساً در تشکيل بيوتيت گرمابی،مگنتيت و کانيهاى سولفيدى مورد استفاده قرار مى گيرد. به خصوص در طول فرايند فرايندهاى بيوتيتى شدن آزاد مى شود و به سمت زون پروپيليتيک جاييکه پيريت فيکس مى شود مهاجرت مى کند.

- کلسيم به طورزیادی درزون پتاسيک تهى مى شود،مقداراين تهى شدگى به سمت بيرون ازمرکزکانسنگ زياد مى شود.کلسيت واپيدوت تشکيل شده بوسيله آلبيتى شدن پلاژيوکلاز وکلريتى شدن کانيهاى مافيک نمى تواند تمام کلسيم آزاد شده را نگهدارى کند.مکانيسم براى تحرک کلسيم در طول دگرسانى پتاسيک زياد متفاوت است( بيوتيتى شدن هورنبلند يادگرسانى پلاژيوکلازبهK فلدسپاريا آلبيت،آمفيبلى شدن پيروکسن)وکلسيم نسبتاً آزاد شده کمتردر زون پتاسيک  فيکس مى شود،اگر چه بعضى دوباره بصورت رگه انيدريت درون نفوذى رسوب مى کنند(اوليد،1976).

- بقاياى تيتانيم وفسفرتاحد زيادى وابسته به اثرات دگرسانى هستند،واکنش مهم آزاد شدن تيتانيم کلريتى شدن بيوتيت مى باشد واين عنصربطورمعمول درجا دراسفن يا روتيل باقى مى ماند.بيوتيت درنتيجه اين نوع دگرسانى به کلريت تبديل مى شود ومقدارى تيتانيم وپتاسيم وسيليسيم اضافى باقى مى ماند.اين Ti و Si با کلسيمى که از دگرسانى ودرهم شکستن پلاژيوکلاز وهورنبلند نتيجه مى شود ترکيب شده و کانى اسفن و روتيل را بوجود مى آورد و پتاسيم وارد شبکه مسکويت يا سريسيت مى شود.

- منگنز مانند کلسيم بطور آشکارى زياد دربخش درونى زون بيوتيتى کاهش پيدا مى کند و بصورت فراوان زياد دربخش بيرونى برخلاف کلسيم مى شود،به هرحال منگنز متحرک درطول کانى سازى و فرايند دگرسانى پتاسيک  است ودر زون پروپيليتک متمرکز مى شود. 

- روبيديم واسترانسيم توزيعى بطورمعمولى موازى به آنهايى که درپتاسيم وکلسيم است به ترتيب نشان مى دهد. روبيديم يک مجموع افزايش عياربه سمت کانسنگ نشان مى دهد وماکزيمم آن در زون بيوتيت مى رسد. روبيديم بطور آشکارى همراه با پتاسيم در سيستم گرمابی  درطول دگرسانى–کانى سازى اضافه  مى شود.استرانسيم اثر عکس رانشان  مى دهد.نسبت Rb/Sr به سمت کانسنگ(Ore body)زياد مى شود واين نسبت بطور وسيعى منطبق با زون بيوتيت است.

- زيرکنيم و مقدار کمتر ايتريم رفتارى مشابه با سرب و روى نشان مى دهند، تمام اين عناصر بطور آشکارى بوسيله سيالات دگرسان شده کانى سازى شده در مرکز زون پتاسيک کاهش پيدا مى کنند و به سمت بيرون به درون زون پروپيليتيک جائيکه دوباره آنها رسوب مى کنند متحرک مى شوند.

منابع

-عبدل زاده،مهدی، مطالعه ژئوشيميايى ، کانه زائى و دگرسانى کانسار مس دره زار(کرمان) پايان نامه کارشناسى ارشد اقتصادى ، شیراز ، 325 صفحه .

- ميسون ، برايان ، ترجمه مر ، فريد ، شرفى ، على (1380) اصول ژئوشيمى ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه شيراز .

Reference

-Saric,V. (1973) . Report on exploration at darrehzar copper deposit, Geological survey of Iran, report YU/51 .

- Maclean ,W.H . (1990) . Mass change Calculations in altered rock series , Mineralium Deposita ,25,44-49

- Maclean ,W.H, and Kranidiotis , P. (1987) . Immobile elements as monitors of mass transfer in hydrothermal alteration :Pheleps Dodge massive sulfide deposit , Matagami ,Quebec , Econ.Geol ., 82 , 951-962 .

- Grant , J . A . (1986) . The iscon diagram – a simple solution to Gresens Equation for metasomatic alteration . Econ . Geol . 81 : 1967-1982 .

- Hezarkhani , A , and William Jones , A . (1999) . Controls of alteration – mineralizatrion in the Sungun porphyry copper deposit,Iran,evidence , from fluid Inclusions and stable Isotope , Econ . Geol , V. 93 , PP .651-670 .

- Olade ,M.A, and Fletcher,W.K. (1976). Trace element Geochemistry of the Highland vally and Guichon creek Batholith in relation  to porphyry copper mineralization , Econ.Geol . V.71, PP.733-748 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic1 -   مقايسه ايزودياگرام دو نمونه کمتر دگرسان شده (تازه) .تقريباً تمام اکسيدهاى اصلى در يکجا قرار گرفته اند يا شيب خط نزديک به يک است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic2 -  مقايسه ايزوکون دياگرام هاى نمونه هاى دگرسانى پروپيليتيک با نمونه سنگ کمتر دگرسان شده را نشان  مى دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic3 -مقايسه ايزوکون دياگرام هاى نمونه هاى دگرسانى پروپيليتيک با نمونه دگرسانى پتاسک  را نشان مى دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic4-الف وب بدست آوردن و از دست دادن (Gains and Losses) عناصر اصلى و فرعى براى دگرسانى پروپيليتيک که نسبت به نمونه کمتر دگرسان شده و  نمونه سنگ دگرسانی پتاسيک  نرماليز شده است.

 

 

 

 

 

 

pic5 - مقايسه ايزوکون دياگرام هاى نمونه هاى دگرسانى پتاسيک با نمونه کمتر دگرسان  شده را نشان مى دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic6 -  بدست آوردن و از دست دادن (Gains and Losses) عناصر اصلى و فرعى براى دگرسانى پتاسيک که نسبت به نمونه سنگ کمتر دگرسان شده  نرماليز شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic7 - مقايسه ايزوکون دياگرام هاى نمونه هاى دگرسانى فيليک با نمونه سنگ کمتر دگرسان شده را نشان مى دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic8 -مقايسه ايزوکون دياگرام هاى نمونه هاى دگرسانى فيليک با نمونه سنگ دگرسانى پتاسيک را نشان مى دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic9 - بدست آوردن و از دست دادن (Gains and Losses) عناصر اصلى و فرعى براى دگرسانى فيليک که نسبت به نمونه سنگ دگرسانى پتاسيک  نرماليز شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic10 - بدست آوردن و از دست دادن(Gains and Losses)عناصر اصلى و فرعى براى دگرسانى فيليک که نسبت به نمونه سنگ کمتر دگرسان شده  نرماليز شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table1 - تغييرات جرم  Mass Changes عناصر اصلى و فرعى در سنگهاى فرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table2 - تغييرات جرم  Mass changes عناصر اصلى و فرعى در سنگهاى دگرسان شده پروپيليتيک که نسبت به نمونه فرش نرماليز شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table3 -  تغييرات جرم  Mass changes عناصر اصلى و فرعى در سنگهاى دگرسان شده پروپيليتيک که نسبت به نمونه دگرسان شده پتاسيک نرماليز شده اند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table4 - تغييرات جرم  Mass changes عناصر اصلى و فرعى در سنگهاى دگرسان شده پتاسيک که نسبت به نمونه کمتر دگرسان شده نرماليز شده اند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table5 - تغييرات جرم  Mass changes عناصر اصلى و فرعى در سنگهاى دگرسان شده فيليک که نسبت به نمونه کمتر دگرسان شده نرماليز شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table6- تغييرات جرم  Mass changes عناصر اصلى و فرعى در سنگهاى دگرسان شده فيليک که نسبت به نمونه سنگ دگرسانى پتاسيک  نرماليز شده اند.

 

 

 

 

 

نام:مهدی

 نام خانوادگی:عبدل زاده

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه شیراز،1384

 

 

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۸۷