خبر شماره:1-1-89

تعداد بازدید:۱۳۷۱
خبر شماره:1-1-89

يکى از اهداف سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى مرکز کرمان ،آموزش و ارتقاءسطح علمى وعملى کارشناسان خود مى باشد، .بدين منظوردرادامه برگزاى کارگاهاى آموزشى سال گذشته در تاريخ 17/1/89 اين مرکز اقدام به بر گزارى کارگاه آموزشى عملى با حضور ده نفر از کارشناسان خود در منطقه کوه تيزى، واقع در نقشه 100000/1 کرمان به مدت دو روز نمود، در اين  کارگاه آموزشى کارشناسان با مفاهيم مهمى همچون :زمين شناسى ،تکتونيک ،چينه شناسى ، سنگ شناسى و همچنين شناسايى گسله هاى مهم منطقه آشنا شدند .
اين کارگاه آموزشى با سرپرستى آقاى مسعود ناظم زاده شعاعي  مدير مرکز کرمان برگزار گرديد .روابط عمومى مرکز کرمان

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۸۹