سخنرانی علمی با موضوع: تحلیل خطر زمین لرزه در ورقه 1:25000 کرمان 2(اختیار آباد)

تعداد بازدید:۱۶۶۵
سخنرانی علمی با موضوع:
تحلیل خطر زمین لرزه در ورقه 1:25000 کرمان2(اختیارآباد)

سخنرانی مذکور در تاریخ 1389/2/28 ساعت 10صبح در سالن اجتماعات مدیریت مرکز با سخنرانی مهندس علی رشیدی برگزار گردید.


سخنرانی به روایت تصویرآخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹