معرفى مرکز کرمان

تعداد بازدید:۱۳۸۱

معرفى مرکز

 

نام:مديريت زمين شناسى واکتشافات معدنى منطقه ى جنوب خاوري (کرمان)

سال تاسيس: 1361

وابستگى: سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور

نشانى: کرمان –ابتداى بلوار باستانى پاريزى روبروى شرکت فرش کدپستى: 7615736841

تلفن: 3120860/0341    دورنگار: 3128652/0341

 

 

اهداف مدیریت زمین شناسی واکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری:

 

اجرای برنامه های راهبردی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در منطقه جنوب خاوری بویژه  استان کرمان شامل:

 

  1. تولید اطلاعات بنیادی علوم زمین در قالب تهیه نقشه های زمین شناسی (در حال حاضر مقیاس 1:25000 ) وتحقیقات در زمینه های یاد شده.                                                  

  2.  

    انجام عملیات اکتشافی مطابق برنامه های تدوین شده سازمان.

  3. همکاری وتعامل با کار گروه های تخصصی استان ، دا نشگاهها وموسسات آموزشی داخل و خارج از کشور .
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۱