زمين شناسى استان کرمان

تعداد بازدید:۲۰۱۰

 

زمین شناسی عمومی استان کرمان:                                                              

 

 بطور کلی می توان استان کرمان را از نظر واحدهای ساختمانی و گسترش حوزه های رسوبی در زون ایران مرکزی قرار داد. همچنین این استان از نظر واحدهای تکتونیکی مرتبط با بلوک طبس وسلسله کوه های طبس- کرمان دانست. دراین باره می توان چنین اضافه نمودکه:

بلوک طبس با پی سنگ پر کامبرین در اینفراکامبرین و پالئوزوئیک از گسترش جانبی برخوردار است که در سلسله کوه های طبس- کرمان پالئوزوئیک بندرت دیده میشود در عوض رسوبات تریاس- لیاس بسیار ضخیم و روند کلی آنها شمالی- جنوبی است.

اگر بخواهیم حوزه رسوبی ایران مرکزی را بطور خلاصه شرح دهیم می توان گفت،در این حوزه ضخامت بیرون زدگی سنگ های پر کامبرین پیشین متجاوز از ده هزار متر می باشد که از فرسایش سنگ های قدیمی تر بوجود آمده است. این مجموعه، بر اثر کوهزائی کاتانگائی شدیداً دگرگون شده و پلاتفرم ایران مرکزی را تشکیل داده است که از پرکامبرین پسین تا تریاس رسوبات قاره ای یا دریایی کم عمق روی انرا می پوشاند.

پی سنگ متبلور ایران مرکزی و پوشش پلاتفرمی آن، لااقل از دوران پالئوزوئیک، در امتداد گسل های بزرگ شکسته و با توجه به نبودهای چینه شناسی در برخی از مناطق آن، حرکات قائم مداومی را متحمل گشته است که در پیدایش آتشفشان های ترشیر نیز بی تاثیر نبوده است. از نظر چینه شناسی، واحدهای سنگی در پرکامبرین در ایران مرکزی که مستقیماً زیر رسوبات فسیل دار پرکامبرین قرار دارند در آذربایجان، گلپایگان، کوههای یزد، کرمان و طبس بخوبی شناخته شده است.

سنگ های آهکی شیلی و ماسه سنگی،لیتولوژی اصلی کامبرین را تشکیل میدهند که ضخامت آن در ازبک کوه به2000 متر میرسد. بخش آهکی در کرمان حاوی فسیل تریلوبیت و مشخصه بخش پایانی کامبرین زیرین است.

پس از یک دوره نبود رسوبگذاری در کربنیفر بالائی (بجز منطقه شیر گشت )، پیش روی دریایی پرمین آغاز می شود. رسوبات این پیش روی در شمال و جنوب یزد و ناحیه کرمان روی رسوبات کربنیفر زیرین را می پوشاند. در دوره لیاس رسوبات قاره ای و دریایی کم عمق که بیشتر از نوع کرانه ای و مردابی بوده،متشکل از شیل وماسه سنگ می باشد و بدلیل گسترش انبوه جنگلها و گیاهان،وازطرفی در اثرپسروی وپیشروی متناوب آب دریا،معادن عظیم ذغالسنگ در طبس وکرمان بوجود آمده است.

ازسایررخساره های مشاهده شده در این واحد ساختمانی میتوان به رخساره های آهکی مربوط به نواحی عمیق دریا با سن نئوکومین،رسوبات کنگلومرا،ماسه سنگ،  آهک وشیل های اربیتولین دار باسن کرتاسه زیرین ،رسوبات مربوط به پالئوسن وفازکوهزائی لارامید متشکل از کنگلومرا،ماسه سنگ ورسوبات مردابی وهمچنین،بعد از فاز لارامید که ایران مرکزی از رسوبات تخریبی پوشیده می شود وبه دنبال فاز کشش بعدی،فاز آتشفشانی شدیدی در این زون رخ میدهد اشاره نمود، که پس از این فوران،برآمدگیها وارتفاعات تحت فرسایش شدید قرار می گیرد که نتیجه آن پیدایش رسوبات پیش رونده و قاره ای الیگوسن است.

 

سازمان صنايع و معادن استان کرمان- محدوده هاى معدنى استان

 


آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۸۷