آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۲۹۸

 

 

 

 آزمایشگاه شیمی تجزیه(مدیریت جنوب خاوری)

 

دانش شیمی بیشتر جنبه علمی داشته و با رشته های گوناگون مهندسی و علوم پیوندی نزدیک دارد. از همین رو ارتباط این علم با زمین شناسی بر کسی پوشیده نیست، راجع به اهمیت این رشته کافی است یاد آور شویم که در مطالعه مواد خام نظیر سنگهای معدنی ارزش ماده از روی فلز موجود در آن تعیین میشود ، بنابراین یک روش تجزیه ای قابل اعتماد وصحیح از اهمیت اساسی برخوردار است.

 

مدیریت مرکز کرمان بابهره گيرى از روش هاى پيشرفته ودستگاه هاى مجهز به کامپيوتر ونرم افزارهاى تخصصى همواره، توان ارائه خدمات مفيدى را در سطح منطقه ارائه نموده است.

در اين بخش سالانه صدها نمونه مربوط به پروژه هاى مدیریت ویا ساير مراکز علمى وصنعتى ، تجزيه عنصرى شده و مطالعات کانى شناسى بر روى آنها انجام مى گيرد.

مديريت امور آزمايشگاه ها داراى بخش هاى زير است:

-            گروه آزمايشگاه تجزيه شيميائى

-            گروه آزمايشگاه ژئوشيمى

-            گروه آزمايشگاه اسپکترومترى نشرى

-            کارگاه نمونه کوبى

 

 

 

 

 

 

 

تجهيزات ودستگاه هاى تجزيه موجود در آزمايشگاه ها به شرح زير است:

-            دستگاه فلورسانس اشعه ايکس(X.R.F.)  مدل

 

 

-            دستگاه هاى اسپکترومترى جذب اتمى varian مدل AA240 .

 

 

-            دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( Shimadzoo3100s)جهت تعيين    آهن،منگنز،تیتان،فسفر،سیلیس وآلومینیم.-            دستگاه فتومترى شعله مدل corning 410 جهت اندازه گيرى

                  فلزات قليايى (K,Na,Li).

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۸۷