گروه زمین شناسی و اکتشاف

تعداد بازدید:۹۷۵

 

 

گروه زمین شناسی و اکتشاف

 

 

 

بخش زمین شناسی و اکتشاف  مدیریت کرمان اصلی ترین بخش تخصصی این مدیریت است که شامل گروه زمین شناسی (دو اکیپ و بخش مطالعات میکروسکوپی) و گروه اکتشاف شامل ( یک اکیپ  ژئوشیمی و اکتشاف) میباشد.

گروه زمین شناسی مرکب از دو اکیپ که هر کدام شامل زمین شناس سرپرست اکیپ، زمین شناس همراه ،تکنیسین زمین شناسی و کارکنان خدماتی می باشد. گروه های سه گانه که در جهت تهیه نقشه های زمین شناسی و اکتشافی و یا طرحهای مطالعاتی سازمان وظایف ذیل را به عهده دارد.

 

  • مطالعه عکسهای هوائی وماهواره ای منطقه مورد نظر از طریق استریوسکوپ ونرم افزارهای وسیع گروه  GIS.

  • برداشت های صحرائی شامل:نمونه برداری از واحدهای سنگی (براساس ستون چینه شناسی )،آبرفت،خاک،آب وگیاه(جهت مطالعات ژئوشیمی وزیست محیطی) با استفاده ازنتایج استریوسکوپی عکس های هوائی وگزارش تفسیر عکس های ماهواره ای ونقشه های توپوگرافی وزمین شناسی  موجود.

  • تهیه نقشه پایه بر اساس موارد فوق.

  • تهیه نقشه زمین شناسی با بهره گیری از مطالعات فسیل شناسی ،سنگ شناسی ونتایج آزمایشات شیمی وبرداشتهای صحرائی تکمیلی.

 

گروه مطالعات فسیل شناسی مطالعه مقاطع نازک فسیل شناسی:

 

  • مطالعه مقاطع نازک فسیل شناسی از طریق شناسائی میکروفسیل ها(فرامینوفرها،الگهاو...)وشناسائی رخساره های مربوط (میکروفاسیس)وتعیین سن آنها.

  • ارائه نتایج حاصل به گروه زمین شناسی صحرائی جهت مشخص شدن سن واحدهای رسوبی ورخساره های مربوط به آنها وتکمیل نقشه زمین شناسی.گروه مطالعات کانی شناسی  (oremicroscopy) سنگ شناسی (petrography):

 

  • مطالعه مقاطع نازک سنگ شناسی با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان از طریق مطالعه کانی شناسی ،ساخت ،بافت ونامگذاری سنگها براساس جدیدترین تقسیمات بین المللی ونحوه تشکیل سنگ وفرایندهای موثر برتحول ودگرگونی آن.

  • تفسیر نتایج حاصل از آزمایشات شیمی از طریق ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار های موجود

  • ارائه نتایج حاصل مطالعات سنگ شناسی و ژئوشیمی به گروه زمین شناسی صحرائی جهت تکمیل نقشه های زمین شناسی وفعالیتهای اکتشافی.

 

گروه مطالعات کانی های غیر سیلیکات

 

  • مطالعه کانی شناسی،بافت وپارا ژنز کانی های غیر سیلیکاتی (فلزی و غیر فلزی) با استفاده از میکروسکوپ نور منعکسه.

 
آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۸۸