بخش آب

تعداد بازدید:۳۰۴۱

این بخش مجهز به دستگاه های IC، ICP-OES، pH meter و Conductometer است و آنالیز عنصری و سایر آزمون های نمونه های آب مانند EC و TDS را به عهده می گیرد.

کروماتوگرافی یونی (Ion chromatography)

دستگاه کروماتوگرافی یونی (IC) روشی مناسب برای اندازه گیری یون ها در نمونه های محلول است. از این دستگاه در آزمایشگاه ژئوشیمی برای آنالیز آنیون ها در نمونه های آبی استفاده می شود. در این روش، گونه ها در یک ستون تعویض یونی جداسازی شده و نهایتا توسط آشکارساز هدایت سنج اندازه گیری می شوند.

این دستگاه آنیون های نیتریت، کلرید . فلوئورید را تا حد 2.5 ppm  و نیترات، سولفات، هیدروژن فسفات و برمید را تا حد 5 ppm اندازه گیری می کند.

                         

در این بخش، افزون بر آنالیز عنصری نمونه های آب و شورابه با تکنیک ICP-OES، آنالیز pH، هدایت الکتریکی و TDS آب نیز با استفاده از دستگاه های مربوطه انجام می شود.

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷