مشارکت در تدوین استاندارد

تعداد بازدید:۱۹۷۱

گزارش مشارکت کارشناسان آزمایشگاه تهران  به درجلسات تدوین استانداردسازمان ملی استاندارد

 سرکارخانم مهندس دالوند

 1. شرکت در تدوین استاندارد سنگهای معدنی منگنز و کروم- روشهای تجربی برای کنترل دقت در تقسیم نمونه به شماره-12295   ISIRI
 2. شرکت در تدوین استاندارد سنگهای معدنی منگنز و کروم- روشهای تجری ارزیابی تغییرات کیفی و روشهای کنترل دقت نمونه برداری به شماره - 1297 ISIRI

سرکار خانم مهندس کاوسی

 1. شرکت در جلسه تدوین استاندارد فن آوی نانو- مشخصه یابی نانو مواد بااستفاده از روش پلاسمای جفت شده القایی (ICP) روش آزمون

سرکار خانم مهندس ابوالحسنی

 1. شرکت در جلسه تدوین استاندارد کنسانتره هاو کانه های منگنز – اندازه گیری نیکل به روش طیف سنجی دی متیل گلی اکسیم و روش طیف سنجی جذب اتمی شعله به شماره INSO-482    
 2. شرکت در جلسه تدوین استاندارد کانه های آهن – اندازه گیری مقدار گوگرد روش احتراق و تیتر سنجی به شماره INSO-16989-2
 3. شرکت در جلسه تدوین استاندارد کانه های آهن  – اندازه گیری مقدار سدیم روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله به شماره INSO-7177
 4. شرکت در جلسه تدوین استاندارد اندازه گیری مقدار سرب- روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای به شماره ISIRI-7182
 5. شرکت در جلسه تدوین استاندارد  اندازه گیری مقدار گوگرد روش وزن سنجی باباریم سولفات به شماره INSO-7279
 6. شرکت در جلسه تدوین استاندارد ماسه زیرکن تغلیظ شده – قسمت 11. تعیین مقدار اسید پذیری روشهای آزمون به شماره INSO-5570-11
 7. شرکت در جلسه تدوین استاندارد اندازه گیری مقدار سیلیسم به روش اسپکتروفتومتری  مولیبدوسیلیکات احیا شده به شماره ISIRI-13692-2
 8. شرکت در تدوین استاندارد اندازه گیری مقدار آب ترکیبی به روش وزن سنجی به شماره  INSO-485

سرکار خانم مهندس پورسیاح

 1. شرکت در جلسه تدوین استاندارد ماسه زیرکن تغلیظ شده- قسمت 11.تعیین مقدار اسیدپذیری روش های آزمون
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷