محصولات

تعداد بازدید:۶۴۶

عناوین گزارشات زمین شناسی دریایی

عنوان نقشه: نقشه رسوب شناسی-توزیع تیپ رسوبات بستر دریا ها ودریاچه ها

نتایج مطالعات دانه بندی رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها(طبیعی ویا مصنوعی) براساس طبقه بندی پیشنهادی فولک وبا استفاده از نرم افزار Sediment Size در بخش رسوب شناسی دفتر زمین شناسی دریایی به نقشه تبدیل شده اند. در این نقشه ها تیپ رسوبات وتوزیع مکانی هریک از تیپ ها به نمایش در آمده است. این نقشه ها دردومقیاس در دسترس است. بخشی از آنها در مقیاس استاندارد 1:100.000 وبخش دیگر در بردارنده کل حوضه رسوبی است که بسته به مساحتت حوضه رسوبی مقیاس آن متفاوت است. 

عنوان نقشه: نقشه رسوب شناسی-پراکنش اندازه ذرات( گراول ، ماسه،سیلت، رس) در بستردریاها ودریاچه‌ها

 از نتایج مطالعات دانه بندی رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها(طبیعی ویا مصنوعی) به منظور تشخیص مکان های توزیع هریک از چهار رخساره شنی، ماسه ای ، سیلتی ورسی استفاده شده است. در این نوع نقشه‌ها موقعیت پراکنش هریک از رخساره‌های ذکر شده در حوضه های دریایی ودریاچه‌ای(طبیعی ویا مصنوعی) به نمایش در آمده اند. بخشی از آنها در مقیاس استاندارد 1:100.000 وبخش دیگر در بردارنده کل حوضه رسوبی است که بسته به مساحت حوضه رسوبی مقیاس آن متفاوت است. 

عنوان نقشه: نقشه شیمی آب-توزیع ژئوشیمیایی 18 عنصر در سه تراز سطحی، میانی وعمقی

روش اصلی در انجام مطالعات شیمی آب حوضه های دریایی ودریاچه‌ای، نمونه برداری مستقیم از آب، آماده سازی وانجام آنالیزهای مستقیم شیمیایی در داخل آزمایشگاه به روش دستگاهی ویا تیتراسیون است.

در پروژه های انجام شده در دفتر زمین شناسی دریایی، علاوه برانجام اندازه گیری های برجا با استفاده از CTD ، در هرایستگاه از بخش سطحی، میانی وعمقی آب حوضه نمونه برداری به عمل می آید. بعد از فرایند آماده سازی، نمونه های آب به آزمایشگاه سازمان زمین شناسی ارسال وبرای 18 عنصر مورد آنالیز قرار می‌گیرد. نتایج آنالیز در محیط نرم افزاری مناسب پردازش شده ونقشه های توزیع هم مقدار این عناصر(شامل As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sn, V, Zn,  ) در سه تراز سطحی، میانی وعمقی آماده می شوند. در حال حاضر این نقشه ها برای یک فصل اندازه گیری(زمستان) در اندازه A3 برای حوضه خلیج فارس آماده می باشد. 

 

عنوان نقشه: نقشه ژئوشیمی رسوبی-توزیع مواد آلی در رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها

در طی فرایند مطالعات رسوب شناسی حوضه های مختلف رسوبی، تمامی نمونه های رسوب برداشت شده از نظر مقدار کربن آلی کل (Total Organic Carbon-TOC) مورد آنالیز قرار گرفته ونتایج آنها به صورت نقشه توزیع ژئوشیمیایی مقدار مواد آلی در رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها(طبیعی ویا مصنوعی) آماده شده‌اند. بخشی از آنها در مقیاس استاندارد 1:100.000 وبخش دیگر در بردارنده کل حوضه رسوبی است که بسته به مساحت حوضه رسوبی مقیاس آنن متفاوت است.

 

عنوان نقشه: نقشه ژئوشیمی رسوبی-پراکنش پارامتر S2 در رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها

در هنگام مطالعات رسوب شناسی هر حوضه، نمونه های برداشت شده تحت دمای 350 تا 600 درجه سانتی گراد قرار گرفته که در طی آن مواد آلی وبیتومین های آزاد سنگی دچار شکست حرارتی شده وپارامتری به نام S2 برحسب میلی گرم هیدروکربن بر گرم رسوب اندازه گیری می شوند. S2 یکی از شاخص های ارزیابی توان هیدروکربن زایی در طی فرایند پیرولیز (Rock Evaluation Pyrolysis) است. نتایج به دست آمده از انجام فرایند پیرولیز برروی تمامی رسوبات،، به صورت نقشه های هم مقدار برای حوضه رسوبی نمایش داده شده اند. بخشی از آنها در مقیاس استاندارد 1:100.0000 وبخش دیگر در بردارنده کل حوضه رسوبی است که بسته به مساحت حوضه رسوبی مقیاس آن متفاوت است.

 

عنوان نقشه: نقشه ژئوشیمی رسوبی-توزیع ژئوشیمیایی 34 عنصر در رسوبات بستر دریاها ودریاچه ها

نمونه های برداشت شده در فرایند مطالعات رسوب شناسی حوضه های رسوبی، با روش های ICP-OES ویا ICP-MS مورد آنالیز عنصری قرار می گیرند. نتایج آنالیز عنصری همه نمونه ها در محیط نرم افزاری مناسب به نقشه های توزع هم مقدار تبدیل شده اند. این فرایند در هریک از حوضه های مطالعه شده،برای نتایج 34 عنصر انجام پذیرفته است. بخشی از آنها در مقیاس استاندارد 1:100.000 وبخش دیگر در بردارنده کل حوضه رسوبی است که بسته به مساحتت حوضه رسوبی مقیاس آن متفاوت است.

 

عنوان نقشه: نقشه زمین ریخت شناسی(ژئومورفولوژی) سرزمین های ساحلی

نقشه های زمین ریخت شناسی ساحلی تهیه شده در بردارنده اشکال مختلف ریخت شناسی شناسایی شده از خط ساحلی به سمت خشکی(جلگه های ساحلی تا لبه کوهستان) هستند. در گزارش های پیوست این نقشه ها هریک از این اشکال به صورت مختصر تشریح شده اند وفرایندهای موثر در شکل گیری ونحوه تکوین آنها معرفی شده اند. در این نقشه ها انوع اشکال زمین زاد وانسانزاد مشخص شده اند. این نقشه ها در مقیاس استاندار 1:100.000 آماده شده اند. این نقشه ها برای بخش های ساحلی دریای عمان وکاسپین آماده عرضه می باشد.    

 

عنوان نقشه: نقشه شیمی آب-توزیع ده پارامتر فیزیکو شیمیایی براساس اندازه گیری های برجا(CTD)

یکی از روش های مطالعه شیمی آب حوضه های دریایی ودریاچه‌ای روش دستگاهی برجا(با استفاده از دستگاه CTD) است. در این روش، دستگاه CTD در ایستگاه های مختلف با سرعت ثابت به داخل آب ارسال شده وبرگردانده می شود وبه صورت ممتد بر اساس برنامه ریزی انجام شده  یازده پارامتر فیزیکی وشیمیایی آب اندازه گیری می شوند. این پارامترها شامل فشارستون آب، دما، هدایت الکتریکی، شوری، درصد اکسیژن اشباع، مقدار اکسیژن محلول(برحسب ppm) ،pH ،، کلروفیل، آشفتگی، سرعت صوت، سیگما T هستند. فشارستون آب به عنوان معیاری برای عمق انتخاب شده وتغییرات سایر پارامترها نسبت به آن ارزیابی می‌شوند.

در پروژه های انجام شده در دفتر زمین شناسی دریایی، نتایج بدست آمده به صورت پروفیل های اختصاصی برای هرایستگاه وهمچنین نقشه توزیع مقادیر پارامترها در سه تراز سطحی، میانی وعمقی آماده شده اند. همچنین مقادیر میانگین هر یک از پارامتر ها در حجم های ده متری آب نیز محاسبه وتوزیع هریک از پارامترها در سرتاسر حوضه مشحص شده اند. این مجموعه نقشه ها در قالب یک اطلس A3 برای خلیج فارس در اختیار وآماده عرضه است.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۰