مقاله

تعداد بازدید:۳۱۷

1-Hosseinyar Gh., Behbahani R., Moussavi-Harami R., Lak R., and Kuijpers A., 2021, Holocene sea-level changes of the Persian Gulf. Quaternary International, V. 571, p. 26-45. (Q1 in 2021)

2-Behbahani R., Hosseinyar Gh., Lak R., 2015, The Controlling parameters on organic matter preservation within the bottom sediments of the northern part of the Persian Gulf. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen (ISSN 0077-7749), V. 276, No. 3, p.267-283. (Q2 in 2015)

3-Hosseinyar G. h., Moussavi Harami R., Behbahani R., 2014, Shallow gas accumulations and seepage in the sediments of the Northeast Persian Gulf. Acta Geophysica (Springer), V. 62, No. 6, p. 1373-1386. (Q2 in 2014)

4-Hosseinyar G. h., Behbahani R., Chaychizadeh S., Lak R., Chakeri M., 2013, High resolution seismic stratigraphy and current-induced bedforms in the Khoran Strait, south Iran. Journal of Coastal Research. V. 29, No. 6A. p. 51-62. (Q2 in 2013)

5-بهبهانی ر لک ر.، چنانی ن.، حسین­یار غ.، 1393، ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج فارس. فصلنامه علوم زمین. سال 23، شماره 92، ص 55-66.

6-حسین­یار غموسوی حرمی ر.، بهبهانی ر.، 1392. معرفی رخساره­های لرزه­ای رسوبات خلیج فارس در شمال جزیره قشم، فصلنامه علوم زمین. سال 22، شماره 87، ص 183-186.

7-بهبهانی ر لک ر.، حسین­یار غ.، دهقان، ا.، 1392، تاثیر اکسیژن محلول، محتوی زیستی، زیست آشفتگی و اندازه ذرات بر قابلیت حفظ مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس، مجله علمی- پژوهشی اقیانوس شناسی، سال چهارم، شماره 14، ص 56-45.

8-بهبهانی ر.، لک ر.،  حسین­یار غ .،  1392. پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس، مجله علمی پژوهشی پژوهش­های چینه و رسوب دانشگاه اصفهان، دوره29، شماره4، ص110-93.

9-بهبهانی ر.، حسین­یار غ.، لک ر.، قرائی ا.، انسانی م.، چایچی­زاده س.، 1390. مطالعه اشکال و رسوبات بستر تنگه خوران (لافت- پهل)، شرق خلیج فارس، مجله علمی پژوهشی پژوهش­های چینه و رسوب دانشگاه اصفهان، شماره پیاپی 45، شماره چهارم، ص. 121-101.

10-بهبهانی ر.، لک ر.، خدابخش س .، محسنی ح.، آتش مرد ز.، معینی م.، 1389. تعیین سیستم تراکت، نوع کروژن و پتانسیل هیدروکربن زایی با استفاده از پارامتر­های راک اوال ( مثال­هایی از سازند پابده، زیر زون رزن- آبگرم و رسوبات بستر خلیج فارس)، مجله علمی پژوهشی پژوهش­های چینه و رسوب دانشگاه اصفهان، سال 26، شماره پیاپی 38، شماره اول، ص 121- 144.

11-بهبهانی ر.، کریم­خانی ا.، حسین­یار غ.، 1395. رسوب­شناسی، محیط­های رسوبی و ژئوشیمی آلی در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی. دوفصلنامه علمی-پژوهشی رسوب شناسی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، دوره 4، شماره 7 ، ص 50-63.

12-بهبهانی ر.، حسین­یار غ.،  کریم­خانی ا.، محسنی ح.، آتش­مرد ز.، 1396، نقش نشان­گر­های رسوب­شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی. دوفصلنامه علمی-پژوهشی رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینای همدان، دوره 5، شماره 9، ص 1-20.

13-بهبهانی ر.، لک ر.، 1398، پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی­شناختی در بخش شمالی خلیج­فارس (پهنه دریایی و رودخانه­های ورودی). دوفصلنامه علمی-پژوهشی رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینای همدان، دوره7، شماره 13، ص 35-56.

14-بهبهانی ر.، خدابخش س.، 1397، تحلیل رسوب­شناختی سیستم­های رودخانه­ای، مجله یافته­های نوین زمین­شناسی کاربردی، دانشگاه بوعلی­سینای همدان، دوره 12، شماره 24، ص. 102-124 (مقاله مروری).

15 - مقاله فصلنامه علوم زمین با عنوان "شناسایی و ارزیابی میراث زمین شناسی پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان به منظور تأسیس ژئوپارک پیشنهادی تخت سلیمان در آذربایجان غربی"

16- مقاله در فصل دوم کتاب ژئوتوریسم در انتشارات اشپرینگر

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰