زمین گردشگری سواحل و پهنه های آبی

تعداد بازدید:۶۸۹

هدف از تهیه نقشه های گردشگری و ژئوپارک، نمایش پدیده های دیدنی زمین شناختی، بوم زیستی و میراث فرهنگی است. به عبارت دیگر این نقشه ها، نمایش مکان های گردشگری و زمین گردشگاه ها در سواحل و جزایر جنوب ایران است که می تواند در راستای اشتغال زایی برای مردم فقیر روستاهای اطراف، ایجاد جهش های اجتماعی در عین حال زنده نگاه داشتن و احیاء هنرها، عادات کهن، سنت ها و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی موثر واقع گردد. این امر توجه افراد بومی را به حفظ میراث منطقه ای خود ارتقاء می دهد و همچنین باعث ایجاد تجربه ای دلپذیر برای گردشگران می گردد.  هدف دیگر از تهیه این نقشه ها، ایجاد روشی برای ارزیابی کمی ژئومورفوسایت هایی است که عدد ارزش توریستی، آموزشی و ضرورت حفاظت در آنها قابل مقایسه است. درحال حاضر انجام چنین ارزیابی، نه تنها برای اهداف علمی بلکه برای مدیریت و حفاظت از میراث زمین شناسی، بالاترین اولویت را دارد. انتظار می رود سواحل خلیج فارس و دریای عمان و نیز جزایر جنوبی ایران ، دارای میراث زمین شناختی چشمگیری باشند که در سطح ملی، قانون گذاری و حفاظت از این میراث زمین شناختی ضرورت داشته باشد. در این صورت بهره برداری پایدار از این میراث در قالب توسعه زمین گردشگری بطور بالقوه مهیا و پتانسیل تبدیل به یک زمین گردشگاه (ژئوپارک) ملی و سپس جهانی را خواهد داشت.

به این منظور مراحل کاری زیر جزو اهداف پروژه می باشد.

- شناسایی میراث طبیعت جاندار (اکوسایت ها)

- شناسایی میراث طبیعت غیرزنده (ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت ها)

- شناسایی میراث تاریخی- فرهنگی (کالچرال سایت ها)

- تعیین مسیرهای گردشگری (ژئوتریل) مناسب  برای دسترسی به ژئومورفوسایتها جهت توسعه گردشگری

- تهیه نقشه گردشگری و ژئوپارک ساحلی- دریایی

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰