گروه شیمی دریا و هیدروژئوشیمی

تعداد بازدید:۶۰۹

اختصاصات شیمیایی آب دریا یکی از شاخص های مهم در مطالعات زمین شناسی دریایی است زیرا با دانستن داده های شیمی دریا می توان مسائل گوناگونی را در رابطه به شرایط فیزیکی وشیمیایی محیط های آبی را آشکار کرد. همچنین این اطلاعات کمک بسیار زیادی به مطالعات رسوب شناسی نهشته های دریایی و ویژگی های ژئوفیزیک دریایی می نماید.  در حال حاضر مطالعات شیمی دریا شامل:

  • اندازه گیری متغیرهای pH ، Eh، شوری آب دریا و دما و دیگر متغیرهای قابل اندازه گیری به صورت درجا
  • نمونه گیری از اعماق گوناگون آب دریا و تعیین مقادیر یون های کلرید، سولفات، نیترات، کربنات و فسفات
  • برداشت ویژگی های شیمیایی ستون آب دریا توسط دستگاه CTD
  • برداشت آب از رودخانه های تاثیرگذار به خصوص از محل مصب رودخانه جهت تعیین ویژگی های شیمیایی
  • تعیین درصد حجمی یا وزنی عناصر موجود در آب دریا
  • انجام تحلیل های  آماری داده های به دست آمده
  • مشخص کردن تغییرات مقادیر عناصر و یون ها در ستون آب
  • مشخص کردن تغییرات فراوانی مقادیر عناصر و یون ها در لایه های عمقی گوناگون
آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۴۰۰