همکاران گروه سنگ شناسی

تعداد بازدید:۱۰۲۵

 

نام و نام خانوادگی: کوروش محمدیها

سمت: رئیس گروه سنگ شناسی

تحصیلات: دکتری پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: عاتکه اصلانی

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: منیره پشتکوهی

سمت: کارشناس سنگ نگاری دگرگونی

تحصیلات: دکتری پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر جعفری

سمت: کارشناس زمین شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: زیبا خدائیان چگنی

سمت: کارشناس سنگ های دگرگونی

تحصیلات: دکتری پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: فریده حلمی

سمت: کارشناس سنگ نگاری آذرین

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه ذوالفقاری

سمت: کارشناس سنگ شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: حمیده رشید

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه دیرینه مغناطیس

تحصیلات: دکتری تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: شکوفه رشیدی کامکار

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: کارشناسی زمین شناسی

 

نام و نام خانوادگی: شیما شمالی

سمت: کارشناس سنگ شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: لیلا عباسی

سمت: کارشناس سنگ شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی: نسیم عسکری

سمت: کارشناس سنگ شناسی

تحصیلات: دکتری پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: وحیده علیزاده

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

نام و نام خانوادگی: محمد فودازی

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: دکتری پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد قهرایی پور

سمت: کارشناس سنگ شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: رضا کهنسال

سمت: کارشناس مسئول آذرین درونی

تحصیلات: دکتری پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمدی موسوی کلایه

سمت: تکنسین

تحصیلات:

 

نام و نام خانوادگی: مریم السادات میرکاظمیان

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

نام و نام خانوادگی: سارا هوشمند معنوی

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: کارشناسی ارشد پترولوژی

 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱