همکاران گروه دیرینه شناسی

تعداد بازدید:۷۳۰

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: طیبه محتاط

سمت: رئیس گروه دیرینه شناسی

تحصیلات: دکتری چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا پرتوآذر

سمت: کارشناس فرامینیفرها

تحصیلات: دکتری چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نوروزی

سمت: کارشناس فرامینیفرهای فرم های آزاد

تحصیلات: کارشناسی ارشد  چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد فراهانی

سمت: رئیس گروه دیرینه شناسی گیاهی

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه وکیل باغمیشه

سمت: کارشناس فرامینیفرها

تحصیلات: کارشناسی ارشد  چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: سارا سلیمانی

سمت: کارشناس فرامینیفرها

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: شهلا اله مددی

سمت: کارشناس فرامینیفرها

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: قاسم عسکری

سمت: کارشناس  فسیل شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: لیدا بخشنده

سمت: کارشناس فرامینیفرها

تحصیلات: دکتری چینه شناسی و  فسیل شناسی

نام و نام خانوادگی: حسام الدین حسینی عراقی 

سمت: کارشناس فرامینیفرها

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: حسن نریمانی

سمت: کارشناس  استراکدها

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و  فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی ایران طلب

سمت: تکنسین مقاطع نازک و واشینگ

تحصیلات:

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۱