همکاران گروه چینه شناسی

تعداد بازدید:۶۰۶

نام و نام خانوادگی: علیرضا شافعی

سمت: رئیس گروه چینه شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد تکتونیک

نام و نام خانوادگی: علی جلالی

سمت: کارشناس مسئول زمین شناسی ساختمانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی

نام و نام خانوادگی: علی حاج حسینی

سمت: کارشناس مسئول چینه شناسی سنندج-سیرجان

تحصیلات: کارشناسی زمین شناسی

نام و نام خانوادگی: عباس عینعلی

سمت: کارشناس چینه شناسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد تکتونیک

نام و نام خانوادگی: احسان موسوی

سمت: کارشناس مسئول چینه شناسی البرز و کپه داغ

تحصیلات: دکتری تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: محمد جودکی

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: شیده شیدنیا

سمت: کارشناس زمین شناسی

تحصیلات: کارشناسی زمین شناسی

نام و نام خانوادگی: پریناز رسولی

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰