خدمات

تعداد بازدید:۷۲

آزمایشگاه مغناطیس سنجی دیرینه

   


آزمایشگاه دیرینه شناسی

   


کارگاه تهیه مقاطع نازک


مطالعه پتروگرافی مقاطع نازک سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی

   


مطالعه مقاطع نازک فسیل شناسی

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۴۰۱