پروژه های مدیریت

تعداد بازدید:۲۸۱

1- پروژه تهیه نقشه های پهنه اکتشافی قم

2- پروژه تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی جزیره قشم

3- پروژه تهیه نقشه های زمین شناسی 1/25000 تهران

4- پروژه نظارت بر نقشه های زمین شناسی کاربردی تونل طویل مترو

5- پروژه نقشه یکپارچه استان تهران با مقیاس 1/100،000

6- پروژه تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی 1/25000 در سراسر کشور

7- پروژه ارتباط صنعت و دانشگاه (تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی، مقیاس 1/25000)

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۵