معرفی همکاران

تعداد بازدید:۴۹۷

                                                                                                                                                                                 

مسئول امور پژوهش

کارشناس امور پژوهش

کارشناس امور پژوهش

نازنین بدری کللو  
 دکتری زمین شناسی  
badri397@yahoo.com

حنانه حامی مطلق 
کارشناس ارشد زمین شناسی 
motlagh82@gmail.com

خاطره علیقلی زاده حاتم
کارشناس ارشد زمین شناسی
khatere.aligholizade@gmail.com

                 

 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰