پرسش‌های متداول


نحوه ارزیابی سازمان ها به چه شکل است ؟

ارزیابی ها بر اساس چک لیست استخراج شده از مدل و مستندات و اظهارنامه در خواستی از سازمان صورت می پذیرد. تیم ارزیابی جایزه پس از دریافت مستندات سازمان نسبت به ارزیابی اولیه اقدام نموده و پس از صحه گذاری مستندات (که در صورت لزوم در محل سازمان به صورت حضوری خواهد بود) امتیاز هر محور محاسبه می گردد. پس از نهایی سازی امتیاز هر محور، امتیاز تجمیعی سازمان معین می گردد

تاکنون چند دوره جایزه مدیریت سلامت اداری اجرایی گردیده است ؟

تاکنون پنج دوره از جایزه مذکور اجرایی گردیده است

سازمان بزرگ ، متوسط و کوچک به چه سازمانی اطلاق می گردد ؟

سازمانی که پرسنل رسمی آن بیش از 100 نفر باشد سازمان بزرگ، سازمانی با پرسنل رسمی بین 50 تا 100 نفر متوسط و در غیر این صورت سازمان کوچک محسوب می گردد

مدل طراحی شده برگرفته از چه مدلی است ؟

مدل ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری در چهارچوب مدل ارزیابی مدیریت دانش مرکز بین المللی بهره وری آسیایی(APO) و با در نظر گرفتن الزامات و قوانین بالادستی در حوزه سلامت اداری و سیاست های کلی نظام اداری و همچنین خلاء های شناسایی شده در سازمان ها در ادوار مختلف جایزه مدیریت سلامت اداری طراحی و بازنگری گردیده است

چه سازمان هایی امکان حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری را دارند ؟

کلیه دستگاه های اجرایی بنگاه های اقتصادی ، سازمان های خدماتی و موسسات آموزشی و پژوهشی بزرگ و متوسط کشور می توانند 

رتبه بندی جایزه به چه شکل است ؟

از دوره پنجم جایزه مدیریت سلامت اداری مقرر گردید به منظور شناسایی بیشتر سطوح امتیازی ، جایگاه هر سازمان در جایزه مدیریت سلامت اداری متناسب با دهک امتیازی از بیشینه امتیاز مدل ارزیابی (1000 امتیاز) اعلام گردد

نحوه اعطای تندیس های زرین، سیمین و برنزین به سازمان های برگزیده چگونه است؟

به منظور اثربخشی بیشتر ارزیابی ها ، سازمان ها در بخش های پولی و بانکی ، انرژی و خدمات عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر بخش سازمانی که بیشترین امتیاز را نسبت به سایر سازمان های بخش متبوعه کسب کرده باشد تندیس زرین و به همین ترتیب تندیس سیمین و برنزین کسب می نماید.