تخلفات اداری

تعداد بازدید:۳۳۹

تخلف اداری

مبانی و مستندات

 • محورهای ارزیابی اعضا در کمیته های تخلفات

 • بررسی صلاحیت اعضاء

 • عملکرد هیئت های تابعه در رسیدگی به پرونده های اتهامی

 • فرآیند رسیدگی

 • رعایت حقوق متهم و شرایط دفاع عادلانه

 • کیفیت اراء و ارائه گزارشات مربوطه

 • رعایت اصل تناسب مجازات با تخلف اداری

 • بررسی آراء صادره

 • هماهنگی در عملکرد هیآت

 • آموزش اعضاء هیات

 • ارتباط با دیوان عدالت اداری

 • رفع مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی

 • جدول محورها، شاخص ها و نمرات ارزیابی مسئولین هماهنگی

 

آیین نامه تخلف اداری

 • تشکیلات- وظائف- صلاحیت

 • شروع  و مراحل رسیدگی

 • چگونگی رسیدگی به تخلفات

 • هماهنگی و نظارت

 • سایر مقررات

 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 • ساختار و تشکیلات

 • انواع تخلفات اداری

 • مجازاتها

 • سایر مقررات

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۸