اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۹۴۵

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری در سال 1362 تاسیس شد. این مرکز پس از مرکز کرمان (منطقه جنوب خاوری) دومین مرکز سازمانی بود که در راستاى اهداف سازمان زمین شناسى بمنظور تسریع در مطالعات زمین شناسى و همچنین بررسی های اکتشافی کشور، تاسیس گردید.

شکل ساختار اداری جدید این مرکز مطابق چارت اداری که به تصویب معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسیده است، افزون بر داشتن ادارات ارتباطات و اطلاع رسانی، امور  مالی و اداری، زمین شناسی و مخاطرات، اکتشاف مواد معدنی، فرآوری و امور آزمایشگاه ها در بر دارنده سه نمایندگی در شهرهای اردبیل، ارومیه و  مرکز پیش نشانگر زمین لرزه آذربایجان در شهر مرند می باشد.

این مرکز با الهام از رسالت خویش می کوشد تا به اهداف ذیل دست یابد:
 

 همکارى درپیشبرد واجراى اهداف سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور.

 تولید اطلاعات پایه زمین شناسى واکتشافى بویژه در منطقه شمال غرب کشور.

 تهیه نقشه هاى زمین شناسى به مقیاس 000 1:250 , 000 1:100, 000 1:25 ونقشه هاى موضوعى .

 اجرا وهمکارى درطرحها وپروژه هاى اکتشافى فلزى و غیرفلزى .

 ارائه خدمات فنى زمین شناسى به بخش دولتى وبخش خصوصى .

 ارائه اطلاعات زمین شناسى درسطح عمومى وتخصصى .

 همکارى و راهنمائى دانشجویان درمقاطع کارشناسى , کارشناسى ارشد و دکترى .

 برگزارى  دوره هاى آموزشى زمین شناسى عمومى وتخصصى براى بخش دولتى وخصوصى .

 همکارى با مراکز وموسسات آموزشى , تحقیقاتى واجرائى .

 حضوردرجلسات , سمینارها و کنفرانسها با ارائه مقالات علمى و برپائى نمایشگاه .

 ارائه خدمات آزمایشگاهى درسطح تخصصى به مراکز دولتى وبخش خصوصى منطقه .

 همکارى با کمیته هاى کاهش بلایاى طبیعى .

 امکان سازى براى دسترسى عموم به اطلاعات عمومى وتخصصى زمین شناسى با ایجاد وب سایت و کتابخانه مجهز تخصصى .

 
  
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۸