خدمات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۴۸۱۵

  خدمات آزمایشگاهی این مرکز درراستای پیشبرد مطالعات زمین شناسی است و هدف اصلی ازفعالیت بخش آزمایشگاهی ، پاسخگوئی به نیازهای آنالیتیک زمین شناسان میباشد.

فعالیت های آزمایشگاهی این مرکز در 3 بخش عمده اجرا میشوند:

1-     مطالعات XRDشامل بر مطالعه کیفی کانی هاو مواد جامدکریستالی ومطالعه"کانی های رسی"

2-     آزمایشگاه شیمی شامل بر واحد آنالیز عناصر اصلی(  majore)و واحد آنالیزعناصر جزئی(  trace)

3-    مطالعات سنگ شناسی

 

لازم به ذکر است این خدمات از طرف متقاضیان خارج از سازمان نیز مورد استقبال قرار گرفته و هم اکنون آزمایشگاه این مرکز برای سایر ارگانهای دولتی و خصوصی و مراکز دانشگاهی درمنطقه وسایر استانها و صدها شرکت معدنی فعال درمنطقه ارائه خدمات می نماید.

 

همکاری با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

آزمایشگاه سازمان زمین شناسی شمالغرب کشور عضو فعال شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی است. شبکه آزمایشگاهی امکان بهره مندی دانشجویان و سایر اعضای شبکه از خدمات آزمایشگاههای مختلف را با استفاده از تخفیف های خاص شبکه، فراهم آورده است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://labsnet.ir

 

 

 فهرست بها  خدمات آزمایشگاهی سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

ردیف

عنوان خدمات

هزینه (ریال)

روش آنالیز

توضیحات

1

آنالیز شیمیایی عناصر اصلی در نمونه های زمین شناسی

Major elements %

4,000,000

شیمی تر

اسپکتروفوتومتری

اکسیدهای مورد آنالیز :

SiO2, Al2O3,Fe2O3(t), TiO2,MnO,CaO,MgO,P2O5

Na2O,K2O,LOI,SO3  (%)

2

آنالیز شیمیایی یک اکسید در نمونه های زمین شناسی

2,000,000

شیمی تر

%

3

آنالیز شمیایی یک عنصر فلزی در محدوده غلظت های ناچیز ppm

1,500,000

اسپکترومتری جذب اتمی

عناصر مورد آنالیز

Ag,Cd,Co, Cu, Ni, Pb, Zn, …

(ppm)

4

آنالیز کیفی نمونه بروش XRD

2,500,000

XRD

شرط آنالیز توسط دستگاه ، کریستالی بودن نمونه میباشد .

(دستگاه در دست تعمیر میباشد)

5 مطالعه کانی های "رسی" 5,000,000 تیمار نمونه  و تهیه لام و مطالعهXRD (دستگاه در دست تعمیر میباشد)
6

تیمار کانی های "رسی"

2,500,000

تیمار نمونه  و تهیه لام

-

7

تفسیر دیاگرام های XRD

1,250,000

استفاده از نرم افزار دستگاه XRD

-

8

مطالعه سنگ شناسی روی مقاطع آماده

2,000,000

پتروگرافی توسسط میکروسکوپ پلاریزان

-

9

خردایش و نرمایش نمونه های زمین شناسی

800,000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه استفاده از خدمات آزمایشگاه :

تماس با آزمایشگاه و ارسال نمونه مورد آنالیزو درخواست آنالیز مورد نظر ،  بانضمام فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه آنالیز به شماره شبا و شناسه واریز به شرح ذیل:

 

IR 350100004001053203007216

شناسه واریز 370053274146500001000000000000

 شماره تماس آزمایشگاه : 04133302069 - 04133302523   (داخلی 242)


  
  *  درمورد نمونه هائى که نیازبه اجرا روش هاى ویژه داشته باشند هزینه مربوطه  بعد از اجرای آزمایش اعلام خواهد گردید.   
 
 
 
براى کسب اطلاعات بیشتر به بخش آزمایشگاه مراجعه فرمائید .
 
  
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲