خدمات ومحصولات

تعداد بازدید:۲۳۱۵
مهمترين خدمات و توانمنديهاى اين مديريت به شرح زير مى باشد:

- انجام مطالعات و تهيه نقشه هاى زمين شناسى در مقياس هاى مختلف

- اکتشافات موضوعى از نيمه تفصيلى تا اکتشافات تکميلى

- انجام اکتشافات سيستماتيک ژئوشيميايى از طراحى شبکه نمونه بردارى تا گزارش نهايى

- نظارت بر حفارى هاى اکتشافى

- تهيه نقشه هاى تلفيقى زمين شناسى و اکتشافى

- مطالعه مخاطرات زمين شناسى (زمين لغزش - سيل و ... )

- انجام مطالعات ساختگاهى و تهيه نقشه هاى زمين شناسى مهندسى

- کارتوگرافى رقومى نقشه ها در مقياس هاى مختلف

- پردازش داده هاى ماهواره اى با اهداف مطالعات زمين شناسى - اکتشافى

- ارائه خدمات سنگ شناسى - فسيل شناسى و آماده سازى نمونه هاى معدنى و تهيه مقاطع نازک

- کانى شناسى نمونه ها به روش XRD

- آناليز نمونه هاى اکتشافى و معدنى
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۰